Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Zamanaşımı İçtihatları

Zamanaşımı Kararları

2.000.000'a yakın içtihat & karar arasından "Zamanaşımı" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir.
İçtihat

Tüzel kişilik perdesinin aralanması- şirketler arasındaki bağ - zamanaşımının ileri sürülmesinin dürüstlük kuralına aykırı olduğu durum

Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması - ıslaha karşı zamanaşımı defi - maluliyet oranı - zararı öğrendiği tarih

Kartel davası - zamanaşımı

Vadesi gösterilmemiş bono, görüldüğünde ödenmesi şart bir bonodur. bir yıl içinde ibraz edilmemiş olması, zamanaşımı müddeti dolmadıkça senet keşidecisini sorumluluktan kurtarmaz

Zamanaşımına uğramış çekin yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilmesi - tanık beyanı

Sanığın denetim süresi içinde yeni bir suç işlemesi - zamanaşımı

Mahkemece ilk celsede davaya cevap için süre verildiği takdirde bu süre içinde ileri sürülen zamanaşımı definin nazara alınması gerekir

Adi ortaklık • fesih ve tasfiye • zamanaşımı
Ödeme taahhüdü süresince zamanaşımı işlemez. i
Zamanaşımını kesen nedenler - bk - 133 -tasarrufun iptali davaları ile istihkak davası, izale-i şuyu davası ve kıymet takdirine itiraz...
Haksız eylem sebebiyle maddi ve manevi tazminat zamanaşımı zarara yol açan eylemin aynı zamanda suç oluşturması
Zamanaşımı • defi niteliği • beyan edilme yöntemi
Haksız eylem • zamanaşımı • ceza davası zamanaşımı kesilmesi
Tasarruf iptal davasının dayanağı icra takibi için zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmiş olması
Zamanaşımı itirazının kabulü halinde hacizlerin ne zaman kalkacağı - kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip
Zamanaşımı • hukuki yapısı • ileri sürme koşulu • süreler • zamanaşımını kesen sebepler • ıslah karşı zamanaşımı
Dernek yöneticisinin sigorta priminden sorumlu olması- temsil ve yetkisi olanlar arasında işbölümü- zamanaşımı
Kadastro kanuna göre muhdesatın mülkiyetinin arz malikinden başkasına aidiyeti ile tapunun beyanlar hanesine tescili-zamanaşımı
Uyarlama yargılamasında zamanaşımı olmaz....
Zamanaşımının kesilmesi icra takibi
Davanın tarafları - temyiz dilekçesi - husumet itirazı - tazminat davası - encümen kararı - dava ehliyeti - davanın reddi - davada sıfat - maddi hukuk - zamanaşımı - taşınmaz
Katılma alacağında zamanaşımı süresi tbk m. 146 (mülga 818 sayılı bk m. 125) uyarınca on(10) yıl olarak uygulanmalıdır (
Haksız şikayet • tazminat davası ceza davası • zamanaşımı
Ticari işten doğan tellal alacağı • zamanaşımı
Kambiyo senedi • şekil şartı • zamanaşımı
Bankanın çek karnesi vermedeki özen sorumluluğu- zamanaşımı-haksız fiil hükümlerinin uygulanacağı-fail ve fiilin öğrenilmesi
Avukatlık asgari ücret tarifesi - ozel hukuk tuzel kisileri - tapu iptali ve tescil - adil yargılanma hakkı - hak düşürücü süreler - sebepsiz zenginleşme - tazminat davaları - anayasa mahkemesi - kazanılmış haklar - mahkeme kararları - tazminat davası -
Kredi kartından doğan dava • zamanaşımı
Murise ait taşınmazın satışı- satış ve murisin ölümü üzerinden uzun süre geçmiş olması - rehin şerhinin tapu kütüğüne tescil edilmesinden sonra alacak için zaman aşımının işlemeyeceği
Mal rejiminin tasfiyesi davaları - zamanaşımı süresi - 10 yıl
Maddi ve manevi tazminat davası - iş kazası - maluliyet oranı - zamanaşımı
Mal ayrılığı rejimi • diğer eşin katkı payı• 10 yıllık zamanaşımı
Gümrük müşaviri - zamanaşımı - müteselsil sorumluluk
Yıllık izin ücreti • zamanaşımı • mevsimlik işçi
Alacak davası - faiz başlangıcı - fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması - ıslah - ıslahın geçerliliği ve ıslahta yargılama gideri - kısmi davada istenen ve sonradan ıslah talebiyle artırılan alacaklar - temerrüt - usül işlemlerinin yapılmamış sayılması
Avrupa insan hakları sözleşmesi - tasarruf mevduatı sigorta fonu - savunma hakkının kısıtlanması - hakkın kötüye kullanılması - fikri içtima hükümleri - adil yargılanma hakkı - öğretim görevlisi - idari para cezası - suçların içtimaı - bilirkişi heyeti -
Dolandırıcılık • zamanaşımı
Trampa - zapta karşı tekeffül - zamanaşımı
İcra takibi - zamanaşımı - alacağın tahsil ediliğinin zannedilmesi -sıra cetveline itiraz - zamanaşımının durması
Islah • zamanaşımı
Maddi ve manevi tazminat davası - mali sorumluluk sigortası - mali mesuliyet sigortası - rucuen tazminat davası - asliye hukuk mahkemesi - sigorta poliçesi - sigorta şirketi - davanın reddi - manevi zarar - araç işleten - üçüncü kişi - dava hakkı - zaman
İhtiyati haciz - itiraz sebepleri - zamanaşımı
Karşılıksız çek keşide etmek - zamanaşımı
Menfi tespit ve istirdat davası - cezai şart - iş sözleşmesi - sebepsiz zenginleşme - zamanaşımı
Yargı görevi yapanı etkileme suçu - sahtecilik ve dolandırıcılık - yargıtay ceza genel kurulu - karşılıksız yararlanma - ceza mahkemesi kararı - asliye ceza mahkemesi - sulh ceza mahkemesi - ağır ceza mahkemesi - cumhurıyet savcısı - takipsizlik kararı -
Geçersiz sözleşmeye dayalı alacak davası - zamanaşımı - sebepsiz zenginleşme sebebiyle tazminat davası - sözleşmeye dayalı alacaklarda zamanaşımı
Nüfus kaydının düzeltilmesi davası - asliye hukuk mahkemesi - cumhurıyet savcısı - davanın tarafları - hak düşürücü süre - soybağı davaları - nüfus kayıtları - evlilik birliği - kayıt düzeltme - yerleşim yeri - kişisel durum - nüfus kütüğü - gerçek anne
İhaleye fesat karistirma sucu - zamanaşımı
Emniyeti suistimal suçu - şirket yöneticileri - muvazaalı işlemler - ticaret mahkemesi - sorumluluk davası - bilirkişi raporu - kararın temyizi - teklif mektubu - haksız iktisap - işleyecek faiz - reeskont faizi - hizmet süresi - birleşen dava - davanın
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - denetimli serbestlik - adil yargılanma hakkı - asliye ceza mahkemesi - kanun yararına bozma - sulh ceza mahkemesi - hukuki uyuşmazlık - hukuka aykırılık - ceza yargılaması - davanın düşmesi - denetim süresi - b
Taşınmaz - sözleşme - zamanaşımı süresi - sebepsiz zenginleşme hükümleri - satış bedeli - zamanaşımı süreleri - zaman aşımı - imar uygulaması - 10 yıllık zamanaşımı - içtihadı birleştirme kararı
Kambiyo senetleri - borca itiraz - zamanaşımı - tanıma - bono - iik
Ayıplı mal nedeniyle tazminat - zamanaşımı
Bankalar - banka parası - yargıtay ceza genel kurulu - finansal kiralama - zimmet sucunun unsurları - pamukbank - alacağın temliki - ceza hukuku - tüzel kişi - iddianame
Cezai şart alacağı - davacı talepleri - takas ve mahsup - davanın reddi - alacak davası - zamanaşımı - kısmi dava - sözleşme
Rucuen tazminat davası - karar ve ilam harcı - bilirkişi raporu - tazminat hesabı - kusur oranı - zamanaşımı - trafik - ıslah
Asgari geçim indirimi alacağı - kıdem ve ihbar tazminatı - davanın reddi - milli bayram - yıllık izin - aylık ücret - zamanaşımı - yarım gün - bordrolar - işyeri - yetki
Hürriyeti bağlayıcı cezalar - ceza genel kurulu - adli para cezası - ceza mahkemeleri - hukuka aykırı - zamanaşımı
Manevi tazminat davası - usuli kazanılmış hak - tazminat davaları - davada taraflar - maddi tazminat - kusur dağılımı - mahkeme kararı - tamamen ıslah - birleşen dava - irade beyanı - kusur raporu - birleştirme - maddi zarar - zamanaşımı - kesinleşme - y
Vasiyetnamenin açılıp okunması - vasiyetnamenin tenfizi davası - ölüme bağlı tasarruf - vasiyet alacaklısı - hak düşürücü süre - atanmış mirasçı - mülkiyet hakkı - iptal davası - zamanaşımı - kesinleşme - tescil - görev
Eser sözleşmesi - zamanaşımı
İçtihadı birleştirme kararı - zorunlu dava arkadaşlığı - iştirak halinde mülkiyet - yerel mahkeme kararı - ortaklığın tasfiyesi - hak düşürücü süre - muris muvazaası - davaya katılma - miras şirketi - davanın reddi - hak sahipliği - mal kaçırma - tapu ip
Menfi tespit davası - kambiyo senedi - dava açılması - birleşen dava - alacak davası - iflas masası - ceza davası - zaman aşımı - zamanaşımı - gönderme - bono
Yetkısız ıcra daıresının yapmış olduğu ışlemler - yetkısızlık kararı - yetkılı ıcra daıresıne başvuru süresı - ıtırazın ıptalı (yetkıye ve borca ıtıraz) - sıgortalı aracın sıgortacısının ıcra takıbı - zamanaşımı
Takibin kesinleşmesinden önce - kambiyo senetleri - takibin durması - süresiz şikayet - takibin iptali - icra mahkemesi - direnme karari - yetki itirazı - borca itiraz - icra takibi - ödeme emrı - süre aşımı - zamanaşımı - tebligat - ibraname - ön sorun
Tapu iptal ve tescil - harici satın alma ve miras payının devri - zamanaşımı
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - mükerrirlere özgü infaz rejimi - yargıtay ceza genel kurulu - denetimli serbestlik - asliye ceza mahkemesi - tekerrür hükümleri - adli sicil kaydı - adli para cezası - mahkumiyet - zamanaşımı - kesinleşme - sabı
Belirsiz alacak davası - avukatlık ücreti - başlangıç tarihi - kıdem tazminatı - faiz başlangıcı - zamanaşımı
Taşınmaz - zamanaşımı süresi - men'i müdahale - zorunlu dava arkadaşlığı - alacak davası - dahili dava - il özel idaresi - tahsis belgesi - tapu senedi - yasal faiz
Aval - bono - husumet - zamanaşımı
Yıllık izin hakkı • ücrete dönüşme - ispat külfeti • zamanaşımı
Davanın ortadan kaldırılması - zamanaşımı
Avukatlık asgari ücret tarifesi - işçilik alacakları - genel tatil ücreti - 5953 sayılı yasa - avukatlık ücreti - takdiri indirim - vekalet ücreti - borçlar kanunu - ulusal bayram - fazla çalışma - hafta tatili - maddi hukuk - fazla ödeme - zamanaşımı -
Vekalet sözleşmesi ve kötüye kullanılması - zamanaşımının başlangıcı - zamanaşımı başlangıcı - vekilin sorumluluğu - 5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - başlangıç tarihi - vekalet ilişkisi - taşınmaz satışı - borçlar hukuku - para borçları - davanı
Bilirkişi raporu - fazla mesai - zamanaşımı - ıslah
Kısmi eda külli tespit davası - yargıtay hukuk genel kurulu - belirsiz alacak davası - kıdem tazminatı hesabı - 4857 sayılı iş kanunu - fazla çalışma ücreti - ücret hesap pusulası - yerel mahkeme kararı - hafta tatili ücreti - toplu iş sözleşmesi - işçi
Yargıtay ceza genel kurulu - icbar suretiyle irtikap - belediye meclis üyesi - manevi cebir - irtikap suçu - suça iştirak - rüşvet suçu - zamanaşımı - lehe kanun - nitelikli - görev
Haksız fiil - zamanaşımı
Kurum işleminin iptali - sebepsiz zenginleşme - kusurlu davranışlar - yapılacak ödemeler - 5510 sayılı kanun - iade yükümlülüğü - sosyal güvenlık - yersiz ödemeler - yaşlılık aylığı - direnme karari - hüküm niteliği - borçlar kanunu - hizmet süresi - iş
İnançları birleştirme kararı - hakkın kötüye kullanılması - dürüstlük kuralı - muris muvazaası - borçlar kanunu - iş sözleşmesi - satış bedeli - miras hakkı - mal kaçırma - zamanaşımı - tapu kaydı - saklı pay - taşınmaz - temlik
icranın geri bırakılması kefalet şikâyet zamanaşımı 2004 s.
bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi zamanaşımı şikayetin ve borca itirazın zamanaşımından reddi ödeme emri
çeklerde zamanaşımı türk ticaret kanunu
dava zamanaşımı zamanaşımını kesen hallerden birinin gerçekleşmesi türk ceza kanunu
konut dokunulmazlığını ihlal kesintili dava zamanaşımı kamu davasının düşmesi türk ceza kanunu
kullanma zimmeti görevi kötüye kullanma zamanaşımı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu
menfi tespit davasında zamanaşımı
ödeme emri idarece tarh tarh ve tahakkuk zamanaşımı
10 yıllık zamanaşımı - 5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - eser sözleşmesi - borçlar kanunu - istisna akdi - ön sözleşme - ağır kusur - ayıplı mal - yüklenici - süreler - ek dava - teslim - icra
10 yıllık zamanaşımı - 5510 sayılı kanun - borçlar kanunu
10 yıllık zamanaşımı - katkı payı alacağı - zamanaşımı süresi - borçlar kanunu - taşınmaz - boşanma
10 yıllık zamanaşımı - sebepsiz zenginleşme - menfi tespit davası - zamanaşımı süresi - temyiz dilekçesi - kambiyo senedi - teminat senedi - borç ilişkisi - davanın reddi - hukuki sebep - zaman aşımı - kooperatif - sözleşme - husumet
10 yıllık zamanaşımı - tazminat davaları - zamanaşımı süresi - zamanaşımı defi - ceza zamanaşımı - tazminat davası - borçlar kanunu - davanın reddi - temyiz harcı - haksız eylem - haksız fiil - ceza davası - şahsi dava - tüzel kişi - süreler
10 yıllık zamanaşımı - tazminat talebi - maddi tazminat - borçlar kanunu - zaman aşımı - iş kazası - ıslah
10 yıllık zamanaşımı - zamanaşımı süresi - bilirkişi heyeti - müterafik kusur - gecikme zammı - icra takibi - yasal faiz - sözleşme - indirim - fatura - ikrar
10 yıllık zamanaşımı - zamanaşımı süresi - davanın reddi - konut kredisi - alacak davası - sözleşme
10 yıllık zamanaşımı - zamanaşımı süresi - eser sözleşmesi - borçlar kanunu - hukuki sonuç - irade beyanı - yüklenici - teslim - yetki - ikrar
10 yıllık zamanaşımı - zamanaşımı süresi - satım sözleşmesi - zamanaşımı defi - karar düzeltme - karma sözleşme - menkul kıymet - ön sözleşme - alım satım - ters repo - nitelikli - komisyon
2863 sayılı kanuna aykırılık - 6831 sayılı kanuna aykırılık - mahalli bilirkişi - tabiat varlıkları - zamanaşımı süresi - doğal sıt alanı - hukuka aykırı - kurul kararı - fikri içtima - taşınmaz - tescil - keşif - icra
2918 sayılı karayolları trafık kanunu - zamanaşımı süresi - sigorta şirketi - tazminat davası - borçlar kanunu - manevi zarar - ödeme tarihi - müruru zaman - maddi zarar - şahsi dava - kusur - ibra
3402 sayılı kadastro kanununun 14 - olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı - tapu sicil müdürlüğü - kamu tüzel kişileri - vekalet ücreti - tmk. nun 713. - taşınmaz - tescil
5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu - arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - ortaklığın giderilmesi davası - tabiat varlıkları - başlangıç tarihi - temyiz dilekçesi - tazminat davası - bağımsız bölüm - davanın reddi - birleşen dava - borcun nakli -
5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu - sebepsiz zenginleşme - fesih ve tasfiye - davanın açılması - karar düzeltme - mahkeme kararı - alacak davası - davanın reddi - adı ortaklık - iş ortaklığı - karşı dava - işyeri
5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu - yönetım kurulu kararının ıptalı - tapu iptali ve tescil - usuli kazanılmış hak - yerel mahkeme kararı - 10 yıllık zamanaşımı - ticaret mahkemesi - tazminat davası - karar düzeltme - tahsis belgesi - borçlar kanu
5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu - zamanaşımını kesen sebepler - marka hakkinin ihlali - eser sözleşmesi - ceza zamanaşımı - teşkil etmek - ceza davası - haksız fiil - ağır kusur - ayıplı mal - yüklenici - teslim - yetki
5 yillik zamanasimi - vekalet sözleşmesi - zamanaşımı süresi - uygulanacak yasa - vekalet ilişkisi - bilirkişi raporu - müşterek hesap - mahkeme kararı - alacak davası - ortak hesap - ölü hesap - yetki - ıslah
5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - borçlar kanunu - kesin kabul - sözleşme - tasfiye - görev
5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - eser sözleşmesi - borçlar kanunu - davanın reddi - hesaplanması - haklı neden - zaman aşımı - cezai şart - ağır kusur - ayıplı mal - ayıplı iş - yüklenici
5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - eser sözleşmesi - borçlar kanunu - iş sözleşmesi - davanın reddi - teslim
5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - ıslah dilekçesi - borçlar kanunu - karşı dava - yüklenici - sözleşme - teslim
6183 sayılı kanun - amme alacağı - sıra cetveli - zamanaşımı
6183 sayılı kanun - hak düşürücü süre - yapılacak işlem - davanın reddi - gecikme zammı - hukuki yarar - ödeme emrı - zamanaşımı - tahakkuk - oranı
Ağır ceza mahkemesi - ceza zamanaşımı - süreler
Ağır ceza mahkemesi - görevsizlik kararı - kaçakçılık suçları - zamanaşımı süresi - ceza mahkemeleri - dava zamanaşımı - usul ekonomisi - kamu davası - iddianame - süreler
Alacak davası - davanın reddi - zamanaşımı - ayıplı mal - teslim
Anayasa mahkemesi - bilirkişi kurulu - orman kadastrosu - temyiz dilekçesi - bilirkişi raporu - taraf teşkili - zamanaşımı - kesinleşme - taşınmaz - keşif - görev
Anayasa mahkemesi - bilirkişi kurulu - temyiz dilekçesi - orman kadastrosu - bilirkişi raporu - zamanaşımı - kesinleşme - taşınmaz - keşif
Anayasa mahkemesi - bilirkişi kurulu - temyiz dilekçesi - orman kadastrosu - bilirkişi raporu - zamanaşımı - kesinleşme - taşınmaz - keşif - görev
Anayasa mahkemesi - zamanaşımı süresi - hak yoksunlukları - velayet vesayet - resmi gazete - kamu davası - kayyımlık - hırsızlık - erteleme - müdafii - yetki
Anayasa mahkemesi - zamanaşımı süresi - ıslah dilekçesi - zamanaşımı defi - cevap süresi - faiz alacağı - avans faizi - özel hukuk - kısmi dava - sözleşme - komisyon
Arsa payı karşılığı inşaat - tapu iptali ve tescil - sulh hukuk mahkemesi - tescil ve tazminat - zamanaşımı süresi - borçlu temerrüdü - temyiz dilekçesi - eser sözleşmesi - bağımsız bölüm - dava açılması - birleşen dava - hukuki yarar - arsa sahibi - üçü
Arsa payı karşılığı inşaat - yapı kullanma izni - zamanaşımı süresi - borçlu temerrüdü - eser sözleşmesi - tazminat davası - bağımsız bölüm - kira tazminatı - davanın reddi - arsa sahibi - üçüncü kişi - kira bedeli - yüklenici - ayıplı iş - taşınmaz - te
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - 10 yıllık zamanaşımı - zamanaşımı süresi - sigorta primleri - anahtar teslimi - tazminat davası - davanın reddi - kat irtifakı - arsa sahibi - ayıplı mal - yüklenici - taşınmaz - eksik iş - süreler - gerekçe - ek d
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - 5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - eser sözleşmesi - karar düzeltme - alacak davası - birleşen dava - tazminat - ek dava - ıslah
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - asliye hukuk mahkemesi - 10 yıllık zamanaşımı - 5 yillik zamanasimi - temyiz dilekçesi - bilirkişi raporu - tazminat davası - mahkeme kararı - bağımsız bölüm - kira tazminatı - davanın reddi - kira alacağı - kira b
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - itirazın iptali davası - asliye hukuk mahkemesi - eser sözleşmesi olduğu - 10 yıllık zamanaşımı - 5 yillik zamanasimi - borçlar kanunu - davanın reddi - zaman aşımı - tazminat - süreler - icra
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - tapu iptal ve tescil davası - zamanaşımı süresi - temyiz dilekçesi - kira sözleşmesi - tasfiye memuru - bağımsız bölüm - alacak davası - davanın reddi - hesaplanması - arsa sahibi - kira bedeli - kooperatif - kesin
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - tapu iptali ve tescil davası - davada taraf sıfatı - vekalet sözleşmesi - karar düzeltme - bağımsız bölüm - davanın reddi - hukuki ilişki - hukuki sebep - satış vaadi - üçüncü kişi - zamanaşımı - yüklenici - taşınm
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - tapu iptali ve tescil davası - sulh hukuk mahkemesi - infazda tereddüt - hükmün kapsamı - bağımsız bölüm - davanın reddi - rayiç değer - zamanaşımı - yüklenici - eksik iş - yetki
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - tapu iptali ve tescil davası - tek taraflı irade beyanı - asliye hukuk mahkemesi - 5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - sözleşmenin feshi - karar düzeltme - bağımsız bölüm - arsa sahibi - üçüncü kişi - kesinle
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - tapu iptali ve tescil davası - yargıtay hukuk genel kurulu - hakkın kötüye kullanılması - 5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süreleri - zamanaşımı süresi - borçlu temerrüdü - ıslah dilekçesi - eser sözleşmesi - bağım
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - tapu iptali ve tescil davası - zamanaşımı süresi - temyiz dilekçesi - bağımsız bölüm - inşaat hakkı - yüklenici - teslim
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - tek taraflı irade beyanı - 10 yıllık zamanaşımı - 5 yillik zamanasimi - cezai şart alacağı - eser sözleşmesi - tazminat davası - karma sözleşme - borçlar kanunu - davanın reddi - taşınmaz mal - kira alacağı - fesih
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - zamanaşımı süresi - temyiz dilekçesi - infazda tereddüt - anahtar teslimi - temerrüt faizi - bağımsız bölüm - kira tazminatı - alacak davası - ortak yerler - yapı ruhsatı - kira bedeli - rayiç bedel - arsa sahibi -
Arsa payi karsiligi insaat - bilirkişi raporu - karar düzeltme - serbest piyasa - mahkeme kararı - imalat bedeli - arsa sahibi - zamanaşımı - yüklenici - sözleşme - ıslah - ikrar
Asgari geçim indirimi - hizmet sözleşmesi - kıdem tazminatı - takdiri indirim - davanın reddi - tatil günleri - fazla çalışma - tanık delili - fazla mesai - işe gelmeme - genel tatil - zamanaşımı - işyeri - oranı - ikrar
Asgari işçilik araştırmasına dayalı fark prim borcu ve gecikme cezası-zamanaşımı
Asıl işveren alt işveren ilişkisi - kıdem tazminatının hesabı - kıdem tazminatı hesapla - kıdem tazminatı hesabı - hizmet birleştirmesi - bilirkişi raporu - tanık beyanları - ihbar tazminatı - zamanaşımı defi - fesih bildirimi - tazminat hesabı - çalışma
Asıl işveren alt işveren ilişkisi - kıdem tazminatının hesabı - kıdem tazminatı hesapla - kıdem tazminatı hesabı - hizmet birleştirmesi - hafta tatili ücreti - fazla mesai alacağı - hafta sonu tatili - sigorta primleri - zamanaşımı defi - fesih bildirimi
Asıl işveren alt işveren ilişkisi - kıdem tazminatının hesabı - kıdem tazminatı hesapla - kıdem tazminatı hesabı - hizmet birleştirmesi - zamanaşımı defi - fesih bildirimi - çalışma süresi - hizmet süresi - işyeri devri - ihbar öneli - organik bağ - hizm
Asliye ceza mahkemesi - zamanaşımı süresi - bihakkın tahliye - kamu davası - kesinleşme - hırsızlık - içtima - görev - yetki
Asliye ceza mahkemesi - zamanaşımı süresi - ön ödeme önerisi - kamu davası - soruşturma - kesinleşme
Asliye hukuk mahkemesi - 10 yıllık zamanaşımı - bilirkişi kurulu - bilirkişi raporu - birleşen dava - temyiz harcı - aile hukuku - ayni haklar - taşınır mal - üçüncü kişi - tapu kaydı - hak sahibi - taşınmaz - mülkiyet - tescil - keşif
Asliye hukuk mahkemesi - büyükşehir belediyesi - temyiz dilekçesi - alacak davası - temyiz harcı - belediyenin - zamanaşımı - yasal faiz - kısmi dava - tazminat - taşınmaz
Asliye hukuk mahkemesi - ceza mahkemesi kararı - ağır ceza mahkemesi - zamanaşımı süresi - bilirkişi raporu - beraat kararı - düşme kararı - kesin hüküm - kamu davası - yasal faiz - yetki
Asliye hukuk mahkemesi - kararın düzeltilmesi - sigorta sözleşmesi - maddi tazminat - davanın reddi - haksız eylem - araç hasarı - dava hakkı - zamanaşımı - yaralama
Asliye hukuk mahkemesi - mahkemece yapılacak iş - sebepsiz zenginleşme - kusurlu davranışlar - zamanaşımı süresi - inanç sözleşmesi - bakanlar kurulu - muvazaalı işlem - kişisel haklar - mülkiyet hakkı - dava açılması - alacak davası - inançlı işlem - hu
Asliye hukuk mahkemesi - menfi tespit davası - duruşma açılması - temyiz dilekçesi - savunma hakkı - borca itiraz - zamanaşımı - iik
Asliye hukuk mahkemesi - şırket yönetım kurulu - davanın reddi - aktif husumet - yasal faiz - zamanaşımı - adi şirket - tüzel kişi
Asliye hukuk mahkemesi - tapu iptali ve tescil - olağanüstü zamanaşımı - ıslah dilekçesi - mülkiyet hakkı - gaiplik kararı - davanın reddi - birleşen dava - tapu kütüğü - hak sahibi - taşınmaz - yetki
Asliye hukuk mahkemesi - üfe artış oranı - zamanaşımı defi - mahkeme kararı - bağımsız bölüm - haksız işgalci - ecrimisil - taşınmaz - tahliye - mahsup
Asliye hukuk mahkemesi - zamanaşımı süresi - temyiz dilekçesi - davanın reddi
Avukatlık asgari ücret tarifesi - birleşen dosya davalısı - zamanaşımı süresi - kişilik hakları - vekalet ücreti - borçlar kanunu - birleşen dava - manevi zarar - kamu davası - tazminat - hakaret.
Avukatlık asgari ücret tarifesi - denkleştirici adalet - zamanaşımı süresi - taşınmaz satışı - vekalet ücreti - iş sözleşmesi - temyiz harcı - tapu kaydı - tescil
Avukatlık asgari ücret tarifesi - sebepsiz zenginleşme hükümleri - denkleştirici adalet ilkesi - bayilik sözleşmesi - zamanaşımı süresi - temyiz dilekçesi - vekalet ücreti - davanın reddi - temyiz harcı - intifa hakkı - internet - taşınmaz
Avukatlık asgari ücret tarifesi - sebepsiz zenginleşme kuralları - vekalet ücreti - alacak davası - hukuki ilişki - davanın reddi - zamanaşımı - kısmi dava - tebligat - husumet
Bakiye maddi tazminat - zaman aşımı defi - tazminat talebi - zamanaşımı - kısmi dava - ek dava
Bankacılık işlemleri - zamanaşımı süresi - başlangıç tarihi - kıymetli evrak - hüküm niteliği - sorumluluklar - tüzel kişi - hak sahibi - bankalar - ek dava - yetki
Başlangıç tarihi - temyiz dilekçesi - tazminat davası - davanın reddi - doğum tarihi - zamanaşımı - ek dava
Belirsiz alacak davası - zamanaşımı - taraflar - ıslah
Belirsiz alacak davası - zamanaşımının kesilmesi - işçilik alacakları - davanın tarafları - takdir yetkisi - dava açılması - ulusal bayram - hafta tatili - kanun koyucu - fazla mesai - genel tatil - üçüncü kişi - ıslah
Bilirkişi kurulu - temyiz dilekçesi - orman kadastrosu - bilirkişi raporu - zamanaşımı - kesinleşme - taşınmaz - keşif
Bilirkişi raporu - bilirkişi kurulu - temyiz dilekçesi - tazminat davası - borçlar kanunu - davanın reddi - ticari faiz - haksız fiil - zamanaşımı - sözleşme
Bilirkişi raporu - mahkeme kararı - davanın reddi - zamanaşımı - sözleşme - komisyon
Bilirkişi raporu - sigorta şirketi - tazminat davası - mahkeme kararı - davanın reddi - zamanaşımı - ibraname - ek dava - kusur
Bilirkişi raporu - tazminat talebi - dolaylı zarar - teminat dışı - zamanaşımı - kısmi dava - ıslah
Bilirkişi raporuna itiraz - belirsiz alacak davası - fazla çalışma alacağı - davanın açılması - eşitlik ilkesi - tanık beyanları - ara dinlenmesi - çalışma süresi - davanın reddi - tespit davası - hukuki yarar - zamanaşımı - kesin sure - eda davası - k
Bilirkişi raporuna itiraz - belirsiz alacak davası - fazla çalışma alacağı - davanın açılması - tanık beyanları - ara dinlenmesi - çalışma süresi - eşitlik ilkesi - tespit davası - davanın reddi - hukuki yarar - eda davası - zamanaşımı - kesin sure - kı
Birleşen dosya davalısı - yetkili mahkemeler - takibin iptali - icra mahkemesi - icra müdürlüğü - yetkili hamil - alacak davası - birleşen dava - davanın reddi - hukuki yarar - icra dosyası - menfi tespit - icra takibi - zamanaşımı - tazminat - ibra
Boşanma kararının kesinleşmesi - maddi ve manevi tazminat - mal rejiminin tasfiyesi - 10 yıllık zamanaşımı - mal ayrılığı rejimi - katkı payı alacağı - tanık beyanları - ıslah dilekçesi - davacı (kadın) - hesaplanması - dava değeri - net gelir - taşınmaz
Boşanma kararının kesinleşmesi - yargıtay hukuk genel kurulu - edinilmiş mallara katılma - 10 yıllık zamanaşımı - katkı payı alacağı - başlangıç tarihi - katılma alacağı - evlilik birliği - boşanma davası - aile mahkemesi - zaman aşımı - tazminat - taşı
Bozma kararına uyulması - ön inceleme duruşması - delillerin toplanması - dosya üzerinden karar - hak düşürücü süreler - sigortalılık süresi - zamanaşımı süreleri - hukuki dinlenilme - hukuk mahkemeleri - sosyal sigortalar - kur sigortalısı - geçmişe etk
Bozma kararına uyulması - zamanaşımı defi - direnme karari - birleşen dava - ödeme emrı - icra - iik
Bozmadan sonra ıslah - yerel mahkeme kararı - sözleşmenin feshi - bilirkişi kurulu - temyiz dilekçesi - tazminat davası - temerrüt faizi - olumsuz zarar - birleşen dava - davanın reddi - müspet zarar - haklı neden - asıl davada - kooperatif - zamanaşımı
Bozmadan sonra ıslah yapılamaz - içtihadı birleştirme kararı - tahkikatın sona ermesi - yargılama gideri - vekalet ücreti - alacak davası - dava değeri - zamanaşımı - oranı
Ceza davası bekletici mesele - 5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - ceza yargılaması - başlangıç tarihi - davanın reddi - kesinleşme - yüklenici
Ceza genel kurulu - eksik araştırma - dava zamanaşımı - kamu davası - süreler - direnme - yetki - oranı - keşif
Ceza genel kurulu - zamanaşımı süresi - hukuka aykırılık - eksik araştırma - kamu davası - soruşturma
Ceza yargılaması - temyiz harcı - zamanaşımı - sözleşme - ön sorun - fatura
Cumhurıyet savcısı - dava zamanaşımı - kamu davası
Zamanaşımı haberleri Zamanaşımı makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim