Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Zamanaşımı İçtihatları

Zamanaşımı Kararları

2.000.000'a yakın içtihat & karar arasından "Zamanaşımı" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir.
İçtihat

Tüzel kişilik perdesinin aralanması- şirketler arasındaki bağ - zamanaşımının ileri sürülmesinin dürüstlük kuralına aykırı olduğu durum

Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması - ıslaha karşı zamanaşımı defi - maluliyet oranı - zararı öğrendiği tarih

Kartel davası - zamanaşımı

Vadesi gösterilmemiş bono, görüldüğünde ödenmesi şart bir bonodur. bir yıl içinde ibraz edilmemiş olması, zamanaşımı müddeti dolmadıkça senet keşidecisini sorumluluktan kurtarmaz

Zamanaşımına uğramış çekin yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilmesi - tanık beyanı

Sanığın denetim süresi içinde yeni bir suç işlemesi - zamanaşımı

Mahkemece ilk celsede davaya cevap için süre verildiği takdirde bu süre içinde ileri sürülen zamanaşımı definin nazara alınması gerekir

Adi ortaklık • fesih ve tasfiye • zamanaşımı
Ödeme taahhüdü süresince zamanaşımı işlemez. i
Zamanaşımını kesen nedenler - bk - 133 -tasarrufun iptali davaları ile istihkak davası, izale-i şuyu davası ve kıymet takdirine itiraz...
Haksız eylem sebebiyle maddi ve manevi tazminat zamanaşımı zarara yol açan eylemin aynı zamanda suç oluşturması
Zamanaşımı • defi niteliği • beyan edilme yöntemi
Haksız eylem • zamanaşımı • ceza davası zamanaşımı kesilmesi
Tasarruf iptal davasının dayanağı icra takibi için zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmiş olması
Zamanaşımı itirazının kabulü halinde hacizlerin ne zaman kalkacağı - kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip
Zamanaşımı • hukuki yapısı • ileri sürme koşulu • süreler • zamanaşımını kesen sebepler • ıslah karşı zamanaşımı
Dernek yöneticisinin sigorta priminden sorumlu olması- temsil ve yetkisi olanlar arasında işbölümü- zamanaşımı
Kadastro kanuna göre muhdesatın mülkiyetinin arz malikinden başkasına aidiyeti ile tapunun beyanlar hanesine tescili-zamanaşımı
Uyarlama yargılamasında zamanaşımı olmaz....
Zamanaşımının kesilmesi icra takibi
Davanın tarafları - temyiz dilekçesi - husumet itirazı - tazminat davası - encümen kararı - dava ehliyeti - davanın reddi - davada sıfat - maddi hukuk - zamanaşımı - taşınmaz
Katılma alacağında zamanaşımı süresi tbk m. 146 (mülga 818 sayılı bk m. 125) uyarınca on(10) yıl olarak uygulanmalıdır (
Haksız şikayet • tazminat davası ceza davası • zamanaşımı
Ticari işten doğan tellal alacağı • zamanaşımı
Kambiyo senedi • şekil şartı • zamanaşımı
Bankanın çek karnesi vermedeki özen sorumluluğu- zamanaşımı-haksız fiil hükümlerinin uygulanacağı-fail ve fiilin öğrenilmesi
Avukatlık asgari ücret tarifesi - ozel hukuk tuzel kisileri - tapu iptali ve tescil - adil yargılanma hakkı - hak düşürücü süreler - sebepsiz zenginleşme - tazminat davaları - anayasa mahkemesi - kazanılmış haklar - mahkeme kararları - tazminat davası -
Kredi kartından doğan dava • zamanaşımı
Murise ait taşınmazın satışı- satış ve murisin ölümü üzerinden uzun süre geçmiş olması - rehin şerhinin tapu kütüğüne tescil edilmesinden sonra alacak için zaman aşımının işlemeyeceği
Mal rejiminin tasfiyesi davaları - zamanaşımı süresi - 10 yıl
Maddi ve manevi tazminat davası - iş kazası - maluliyet oranı - zamanaşımı
Mal ayrılığı rejimi • diğer eşin katkı payı• 10 yıllık zamanaşımı
Gümrük müşaviri - zamanaşımı - müteselsil sorumluluk
Yıllık izin ücreti • zamanaşımı • mevsimlik işçi
Alacak davası - faiz başlangıcı - fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması - ıslah - ıslahın geçerliliği ve ıslahta yargılama gideri - kısmi davada istenen ve sonradan ıslah talebiyle artırılan alacaklar - temerrüt - usül işlemlerinin yapılmamış sayılması
Avrupa insan hakları sözleşmesi - tasarruf mevduatı sigorta fonu - savunma hakkının kısıtlanması - hakkın kötüye kullanılması - fikri içtima hükümleri - adil yargılanma hakkı - öğretim görevlisi - idari para cezası - suçların içtimaı - bilirkişi heyeti -
Dolandırıcılık • zamanaşımı
Trampa - zapta karşı tekeffül - zamanaşımı
İcra takibi - zamanaşımı - alacağın tahsil ediliğinin zannedilmesi -sıra cetveline itiraz - zamanaşımının durması
Islah • zamanaşımı
Maddi ve manevi tazminat davası - mali sorumluluk sigortası - mali mesuliyet sigortası - rucuen tazminat davası - asliye hukuk mahkemesi - sigorta poliçesi - sigorta şirketi - davanın reddi - manevi zarar - araç işleten - üçüncü kişi - dava hakkı - zaman
İhtiyati haciz - itiraz sebepleri - zamanaşımı
Karşılıksız çek keşide etmek - zamanaşımı
Menfi tespit ve istirdat davası - cezai şart - iş sözleşmesi - sebepsiz zenginleşme - zamanaşımı
Yargı görevi yapanı etkileme suçu - sahtecilik ve dolandırıcılık - yargıtay ceza genel kurulu - karşılıksız yararlanma - ceza mahkemesi kararı - asliye ceza mahkemesi - sulh ceza mahkemesi - ağır ceza mahkemesi - cumhurıyet savcısı - takipsizlik kararı -
Geçersiz sözleşmeye dayalı alacak davası - zamanaşımı - sebepsiz zenginleşme sebebiyle tazminat davası - sözleşmeye dayalı alacaklarda zamanaşımı
Nüfus kaydının düzeltilmesi davası - asliye hukuk mahkemesi - cumhurıyet savcısı - davanın tarafları - hak düşürücü süre - soybağı davaları - nüfus kayıtları - evlilik birliği - kayıt düzeltme - yerleşim yeri - kişisel durum - nüfus kütüğü - gerçek anne
İhaleye fesat karistirma sucu - zamanaşımı
Emniyeti suistimal suçu - şirket yöneticileri - muvazaalı işlemler - ticaret mahkemesi - sorumluluk davası - bilirkişi raporu - kararın temyizi - teklif mektubu - haksız iktisap - işleyecek faiz - reeskont faizi - hizmet süresi - birleşen dava - davanın
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - denetimli serbestlik - adil yargılanma hakkı - asliye ceza mahkemesi - kanun yararına bozma - sulh ceza mahkemesi - hukuki uyuşmazlık - hukuka aykırılık - ceza yargılaması - davanın düşmesi - denetim süresi - b
Taşınmaz - sözleşme - zamanaşımı süresi - sebepsiz zenginleşme hükümleri - satış bedeli - zamanaşımı süreleri - zaman aşımı - imar uygulaması - 10 yıllık zamanaşımı - içtihadı birleştirme kararı
Kambiyo senetleri - borca itiraz - zamanaşımı - tanıma - bono - iik
Ayıplı mal nedeniyle tazminat - zamanaşımı
Cezai şart alacağı - davacı talepleri - takas ve mahsup - davanın reddi - alacak davası - zamanaşımı - kısmi dava - sözleşme
Rucuen tazminat davası - karar ve ilam harcı - bilirkişi raporu - tazminat hesabı - kusur oranı - zamanaşımı - trafik - ıslah
Asgari geçim indirimi alacağı - kıdem ve ihbar tazminatı - davanın reddi - milli bayram - yıllık izin - aylık ücret - zamanaşımı - yarım gün - bordrolar - işyeri - yetki
Hürriyeti bağlayıcı cezalar - ceza genel kurulu - adli para cezası - ceza mahkemeleri - hukuka aykırı - zamanaşımı
Manevi tazminat davası - usuli kazanılmış hak - tazminat davaları - davada taraflar - maddi tazminat - kusur dağılımı - mahkeme kararı - tamamen ıslah - birleşen dava - irade beyanı - kusur raporu - birleştirme - maddi zarar - zamanaşımı - kesinleşme - y
Vasiyetnamenin açılıp okunması - vasiyetnamenin tenfizi davası - ölüme bağlı tasarruf - vasiyet alacaklısı - hak düşürücü süre - atanmış mirasçı - mülkiyet hakkı - iptal davası - zamanaşımı - kesinleşme - tescil - görev
Eser sözleşmesi - zamanaşımı
İçtihadı birleştirme kararı - zorunlu dava arkadaşlığı - iştirak halinde mülkiyet - yerel mahkeme kararı - ortaklığın tasfiyesi - hak düşürücü süre - muris muvazaası - davaya katılma - miras şirketi - davanın reddi - hak sahipliği - mal kaçırma - tapu ip
Menfi tespit davası - kambiyo senedi - dava açılması - birleşen dava - alacak davası - iflas masası - ceza davası - zaman aşımı - zamanaşımı - gönderme - bono
Yetkısız ıcra daıresının yapmış olduğu ışlemler - yetkısızlık kararı - yetkılı ıcra daıresıne başvuru süresı - ıtırazın ıptalı (yetkıye ve borca ıtıraz) - sıgortalı aracın sıgortacısının ıcra takıbı - zamanaşımı
Takibin kesinleşmesinden önce - kambiyo senetleri - takibin durması - süresiz şikayet - takibin iptali - icra mahkemesi - direnme karari - yetki itirazı - borca itiraz - icra takibi - ödeme emrı - süre aşımı - zamanaşımı - tebligat - ibraname - ön sorun
Tapu iptal ve tescil - harici satın alma ve miras payının devri - zamanaşımı
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - mükerrirlere özgü infaz rejimi - yargıtay ceza genel kurulu - denetimli serbestlik - asliye ceza mahkemesi - tekerrür hükümleri - adli sicil kaydı - adli para cezası - mahkumiyet - zamanaşımı - kesinleşme - sabı
Belirsiz alacak davası - avukatlık ücreti - başlangıç tarihi - kıdem tazminatı - faiz başlangıcı - zamanaşımı
Taşınmaz - zamanaşımı süresi - men'i müdahale - zorunlu dava arkadaşlığı - alacak davası - dahili dava - il özel idaresi - tahsis belgesi - tapu senedi - yasal faiz
Aval - bono - husumet - zamanaşımı
Yıllık izin hakkı • ücrete dönüşme - ispat külfeti • zamanaşımı
Davanın ortadan kaldırılması - zamanaşımı
Avukatlık asgari ücret tarifesi - işçilik alacakları - genel tatil ücreti - 5953 sayılı yasa - avukatlık ücreti - takdiri indirim - vekalet ücreti - borçlar kanunu - ulusal bayram - fazla çalışma - hafta tatili - maddi hukuk - fazla ödeme - zamanaşımı -
Vekalet sözleşmesi ve kötüye kullanılması - zamanaşımının başlangıcı - zamanaşımı başlangıcı - vekilin sorumluluğu - 5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - başlangıç tarihi - vekalet ilişkisi - taşınmaz satışı - borçlar hukuku - para borçları - davanı
Bilirkişi raporu - fazla mesai - zamanaşımı - ıslah
Kısmi eda külli tespit davası - yargıtay hukuk genel kurulu - belirsiz alacak davası - kıdem tazminatı hesabı - 4857 sayılı iş kanunu - fazla çalışma ücreti - ücret hesap pusulası - yerel mahkeme kararı - hafta tatili ücreti - toplu iş sözleşmesi - işçi
Yargıtay ceza genel kurulu - icbar suretiyle irtikap - belediye meclis üyesi - manevi cebir - irtikap suçu - suça iştirak - rüşvet suçu - zamanaşımı - lehe kanun - nitelikli - görev
Haksız fiil - zamanaşımı
Kurum işleminin iptali - sebepsiz zenginleşme - kusurlu davranışlar - yapılacak ödemeler - 5510 sayılı kanun - iade yükümlülüğü - sosyal güvenlık - yersiz ödemeler - yaşlılık aylığı - direnme karari - hüküm niteliği - borçlar kanunu - hizmet süresi - iş
İnançları birleştirme kararı - hakkın kötüye kullanılması - dürüstlük kuralı - muris muvazaası - borçlar kanunu - iş sözleşmesi - satış bedeli - miras hakkı - mal kaçırma - zamanaşımı - tapu kaydı - saklı pay - taşınmaz - temlik
Bilirkişi raporu - tazminat talebi - dolaylı zarar - teminat dışı - zamanaşımı - kısmi dava - ıslah
Teşekkül halinde petrol kaçakçılığı zamanaşımı
Ceza zamanaşımının kesilmesine ilişkin hususların disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik hapsi için geçerli olmadığı
Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davasında ıslah ve zamanaşımı
Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği orman alanı
Zamanaşımına uğramış çekin yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilmesi-tanık beyanı
Cmr sözleşmesi kapsamında taşınan eşyanın hasarından kaynaklanan davalar 1 yıllık zamanaşımına tabidir
Faiz alacağının tabi olduğu zamanaşımı süresi --fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması
Takip içi zamanaşımı-takibin geri bırakılması
İşçilik alacaklarında zamanaşımı -islah ve hmk uygulaması
Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik• tapulu mallar • istisnai durumlar
Kambiyo hukuku • çekte zamanaşımının kesilmesi• dava açılması
Derhal beraat koşulları varsa zamanaşımından düşme kararı verilemez
Zamanaşımı - kesintili zamanaşımı - davanın düşmesi - silahlı tehdit - hakaret
Islah ve zamanaşımı
Haksız fiil • zamanaşımı süresi depremde yıkılan bina
Zamanaşımına uğrayan bono • yazılı delil başlangıcı• alacaklının hakları
İş kazasında yaralanma • zamanaşımı başlangıcı
Yersiz ödemeler • zamanaşımının başlangıcı
Katkı payı • uygulanacak yasa • mal ayrılığı zamanaşımı
İhbar tazminatı • hizmetlerin birleştirilmesi zamanaşımı
Ayıplı mal • toki’nin ilanlarıyla tüketiciyi yanıltması • zamanaşımı süresi • ayıplı mal nedeniyle değer kaybı
Yargıtay bozmasından sonra ıslah geçersiz zamanaşımı defi
Prim alacağı • hak kazanma koşulu • uygulanacak faiz zamanaşımı
İş kazası nedeniyle sgk tarafından açılan rücu davası zamanaşımı
Fesih bildirimi • ücretsiz izin • ihbar tazminatı izin ücreti • zamanaşımı
Islah yoluyla zamanaşımı defi
Zamanaşımına uğramış çek • çek nedeniyle akdi ilişki
Kazandırıcızamanaşımı zilyetliği kamu malı – yaylak - köy tüzel kişiliğinin davadan feragati
Zamanaşımına ilişkin kurallar ıslaha karşı zamanaşımı
Yıkılan duvarın oluşturduğu zarar zamanaşımı başlangıcı
Islah yoluyla zamanaşımı
Zamanaşımı savunması mahkemenin yapacağı iş
Tapu iptali ve tescili davasında; kamu mallarında hazine ve orman idaresi yönünden 10 yıllık zamanaşımı süresi yürümez
Islah yoluyla zamanaşımı
Yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı zamanaşımı süresi
Yangına sebebiyet • manevi tazminat ıslaha karşı zamanaşımı defi
Tasarrufun iptali davası - zamanaşımına uğramış çekler
Trafik kazası dayanışmalı sorumluluk• ceza zamanaşımı
Zamanaşımı definde bulunan davalının hakkı - zamanaşımı definden, bunu ileri sürenin yararlanacağı
İflasın ertelenmesi zamanaşımı ve hak düşümü süreleri
Taşıma hukuku • rücu davası zamanaşımı • faiz kuralları
İzin ücreti • hesap yöntemi zamanaşımı
Kazandırıcı zamanaşımı • keşif
Zamanaşımına uğrayan çekin ciro edilmesi
Hukuk davasında ceza zamanaşımı süresinin uygulanması
Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı kadastro tespitine itiraz
Hırsızlık - dava zamanaşımı
Disiplin cezası zamanaşımı süresi - uyarma cezası, gümrük müşaviri
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - zamanaşımı
Zamanaşımını kesen sebepler • icra takibi
İş kazası nedeniyle tazminat davasında zamanaşımı
Islah yoluyla zamanaşımı defi
Rücu davası zamanaşımı süresi
Zamanaşımı defi • cevap dilekçesiyle bildirilmesi zorunluluğu
Noterin sorumluluğu uzamış ceza zamanaşımı süresi
Çeklerde zamanaşımı
Taşıma hukuku • zamanaşımı süreleri
Eski ceza kanunu zamanaşımı
Banka şubesinde kaybolan çek • zamanaşımı defi
İzin ücreti • zamanaşımı defi zamanaşımını kesen nedenler
Zamanaşımı süresi • eser sözleşmesi
Kişilik haklarına saldırı • tazminat davası zamanaşımı süresi
Rücuan tazminat davası • zamanaşımı başlangıcı
Yazılı delil başlangıcı - zamanaşımına uğrayan çek
Ceza davası • zamanaşımının durması ceza zamanaşımı
Danıştay'dan öğrenim kredisinde zamanaşımı kararı
Yasada bulunan özel hüküm • bağ-kur rücu davası zamanaşımı
Prim borcunun ödenmemesi nedeniyle açılan hizmet tespiti davası sonrasında davalı işverenin prim ödeme yükümlülüğünde zamanaşımı süresi
Haksız fiil davası • uzamış ceza zamanaşımı avukatlık ücreti
Cevap süresi • zamanaşımı defi geçerli zamanaşımı defi
Bonoda zamanaşımı • ceza davası
Dava zamanaşımı -hükmün açıklanmasının geri bırakılması –durma
İcra takibinin zamanaşımı nedeniyle geri bırakılması/istihkak iddiasının reddi davası
Zamanaşımına uğramış çek (ibraz tarihinden 6 ay) ile ilamsız icra takibi
Talep miktarının ıslahla arttırılması zamanaşımı defi
Islahla talebin arttırılması zamanaşımı defi
Çekte zamanaşımı • icranın geri bırakılması
Süresinde ilei sürülmeyen zamanaşımı mahkemece yapılacak iş
Müteselsil sorumluluk zamanaşımı savunması
Trafik kazası sonucu davacı yaralanmış olmakla taksirle yaralama eylemi için ceza zamanaşımı süresinin sekiz yıl olduğu
Trafik kazası-zamanaşımı-tazminat davası-ıslah
Domates fidesi teslimine ilişkin eser sözleşmesi-5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu
Alan katsayısının yanlış hesaplanması-istirdat davası- zamanaşımı
818 sayılı bk.'nun 137. maddesi (6098 sayılı türk borçlar kanunu'nun 158. maddesi) uyarınca davacının idare mahkemsinden verilen görev yönünden ret kararı nedeniyle o arada zamanaşımı süresi dolmuş olsa dahi 60 günlük ek sürede davasını açabileceği
Atama yoluyla bankada çalışan memurların bankaya verdiği zarar- yetkili makamın oluru 1 yıllık zamanaşımı
Yargılama yapılmasına engel olup, davayı düşüren hallerden biri olan dava zamanaşımının yargılama sırasında gerçekleşmesi durumunda, yerel mahkeme ya da yargıtay, re’sen zamanaşımı kuralını uygulayarak kamu davasının düşmesine karar vereceği
Taşımadan kaynaklanan hasar talebinde zamanaşımı-sigorta şirketinin rücu talebi için fiili ödemenin gerekmesi
Haksız azil halinde doğan vekalet ücreti alacağı 5 yıllık zamanaşımına tabidir
Çeki temlik cirosu ile alan bankanın ibraz süresi ve 6 aylık takip zamanaşımı süresi geçirilen çeke dayanarak nedensiz zenginleşme hükümleri dairesinde takip yapabileceği
Ön inceleme aşamasında verilebilecek nihai karar, sadece dava şartları, ilk itirazlar, hak düşürücü süre ve zamanaşımına ilişkin olabilir.
Banka personelinin kredi tahsisinde bankanın zararına neden olması-sorumluluk davası-zamanaşımı
Çek-takip içi zamanaşımı-iflas erteleme tedbirinde sürelerin işlemeyeceği- erteleme kararının kalkmasından sonra zamanaşımının işlemeye başlayacağı
İtirazdan sonra davacı alacaklının itiraz süresinde değilmiş gibi icra dosyasında yapmış olduğu işlemler zamanaşımını kezmez
Aslî dava zamanaşımı dolandırıcılığa kalkışma interfaça kartı sigorta bedelini almak maksadıyla dolandırıcılık
Kurum işleminin iptali - sosyal sigorta primlerinde tahsil zamanaşımı - zamanaşımının süresi ve başlangıç tarihi
506 sayılı yasa'nın 26/2. maddesine göre 3. kişiler yönünden zamanaşımı zarara ve faile ıttıla tarihinden itibaren 2 yıl ve her halde kaza tarihinden itibaren 10 yıldır.
İcrada zamanaşımını, takibin kesinleşmesinden önce ve sonra ileri sürülmesi süresi
Bononun takip öncesinde zamanaşımına uğradığına ilişkin itirazın 5 günlük süre içinde yapılması gerekir
İflasta sıra cetvelinde yer verilen alacağın zamanaşımına uğradığına ilişkin davaya iflasa karar veren yerdeki ticaret mahkemesince bakılması gerektiği
Var olan bir eşyaya ilişkin istihkak davası bir ayni hakka ( mülkiyete ) dayandığı için zamanaşımı sözkonusu olmayacaktır
Zamanaşımı haberleri Zamanaşımı makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim