Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Zamanaşımı Kararları

51.290'e yakın içtihat & karar dökümanları arasından "Zamanaşımı" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir. Aşağıdaki Zamanaşımı içtihat&karar "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. Zamanaşımı ile ilgili "1.334" içtihat & karar listesi aşağıdadır.
İçtihat

Tüzel kişilik perdesinin aralanması- şirketler arasındaki bağ - zamanaşımının ileri sürülmesinin dürüstlük kuralına aykırı olduğu durum

Kartel davası - zamanaşımı

Zamanaşımına uğramış çekin yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilmesi

Vadesi gösterilmemiş bono, görüldüğünde ödenmesi şart bir bonodur. bir yıl içinde ibraz edilmemiş olması, zamanaşımı müddeti dolmadıkça senet keşidecisini sorumluluktan kurtarmaz

Sanığın denetim süresi içinde yeni bir suç işlemesi - zamanaşımı

Adi ortaklık • fesih ve tasfiye • zamanaşımı

Ödeme taahhüdü süresince zamanaşımı işlemez. i

Zamanaşımını kesen nedenler - bk - 133 -tasarrufun iptali davaları ile istihkak davası, izale-i şuyu davası ve kıymet takdirine itiraz...
Haksız eylem sebebiyle maddi ve manevi tazminat zamanaşımı zarara yol açan eylemin aynı zamanda suç oluşturması
Zamanaşımı • defi niteliği • beyan edilme yöntemi
Haksız eylem • zamanaşımı • ceza davası zamanaşımı kesilmesi
Tasarruf iptal davasının dayanağı icra takibi için zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmiş olması
Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması - ıslaha karşı zamanaşımı defi - maluliyet oranı - zararı öğrendiği tarih
Zamanaşımı itirazının kabulü halinde hacizlerin ne zaman kalkacağı - kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip
Zamanaşımı • hukuki yapısı • ileri sürme koşulu • süreler • zamanaşımını kesen sebepler • ıslah karşı zamanaşımı
Dernek yöneticisinin sigorta priminden sorumlu olması- temsil ve yetkisi olanlar arasında işbölümü- zamanaşımı
Kadastro kanuna göre muhdesatın mülkiyetinin arz malikinden başkasına aidiyeti ile tapunun beyanlar hanesine tescili-zamanaşımı
Uyarlama yargılamasında zamanaşımı olmaz....
Zamanaşımının kesilmesi icra takibi
Mahkemece ilk celsede davaya cevap için süre verildiği takdirde bu süre içinde ileri sürülen zamanaşımı definin nazara alınması gerekir
Kambiyo senedi • şekil şartı • zamanaşımı
Haksız şikayet • tazminat davası ceza davası • zamanaşımı
Ticari işten doğan tellal alacağı • zamanaşımı
Katılma alacağında zamanaşımı süresi tbk m. 146 (mülga 818 sayılı bk m. 125) uyarınca on(10) yıl olarak uygulanmalıdır (
Kredi kartından doğan dava • zamanaşımı
Davanın tarafları - temyiz dilekçesi - husumet itirazı - tazminat davası - encümen kararı - dava ehliyeti - davanın reddi - davada sıfat - maddi hukuk - zamanaşımı - taşınmaz
Murise ait taşınmazın satışı- satış ve murisin ölümü üzerinden uzun süre geçmiş olması - rehin şerhinin tapu kütüğüne tescil edilmesinden sonra alacak için zaman aşımının işlemeyeceği
Avukatlık asgari ücret tarifesi - ozel hukuk tuzel kisileri - tapu iptali ve tescil - adil yargılanma hakkı - hak düşürücü süreler - sebepsiz zenginleşme - tazminat davaları - anayasa mahkemesi - kazanılmış haklar - mahkeme kararları - tazminat davası -
Mal ayrılığı rejimi • diğer eşin katkı payı• 10 yıllık zamanaşımı
Mal rejiminin tasfiyesi davaları - zamanaşımı süresi - 10 yıl
Maddi ve manevi tazminat davası - iş kazası - maluliyet oranı - zamanaşımı
Yıllık izin ücreti • zamanaşımı • mevsimlik işçi
Gümrük müşaviri - zamanaşımı - müteselsil sorumluluk
Dolandırıcılık • zamanaşımı
Islah • zamanaşımı
Trampa - zapta karşı tekeffül - zamanaşımı
İcra takibi - zamanaşımı - alacağın tahsil ediliğinin zannedilmesi -sıra cetveline itiraz - zamanaşımının durması
Alacak davası - faiz başlangıcı - fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması - ıslah - ıslahın geçerliliği ve ıslahta yargılama gideri - kısmi davada istenen ve sonradan ıslah talebiyle artırılan alacaklar - temerrüt - usül işlemlerinin yapılmamış sayılması
Karşılıksız çek keşide etmek - zamanaşımı
Maddi ve manevi tazminat davası - mali sorumluluk sigortası - mali mesuliyet sigortası - rucuen tazminat davası - asliye hukuk mahkemesi - sigorta poliçesi - sigorta şirketi - davanın reddi - manevi zarar - araç işleten - üçüncü kişi - dava hakkı - zaman
İhtiyati haciz - itiraz sebepleri - zamanaşımı
Menfi tespit ve istirdat davası - cezai şart - iş sözleşmesi - sebepsiz zenginleşme - zamanaşımı
Geçersiz sözleşmeye dayalı alacak davası - zamanaşımı - sebepsiz zenginleşme sebebiyle tazminat davası - sözleşmeye dayalı alacaklarda zamanaşımı
Eser sözleşmesi - zamanaşımı
Ayıplı mal nedeniyle tazminat - zamanaşımı
Nüfus kaydının düzeltilmesi davası - asliye hukuk mahkemesi - cumhurıyet savcısı - davanın tarafları - hak düşürücü süre - soybağı davaları - nüfus kayıtları - evlilik birliği - kayıt düzeltme - yerleşim yeri - kişisel durum - nüfus kütüğü - gerçek anne
Emniyeti suistimal suçu - şirket yöneticileri - muvazaalı işlemler - ticaret mahkemesi - sorumluluk davası - bilirkişi raporu - kararın temyizi - teklif mektubu - haksız iktisap - işleyecek faiz - reeskont faizi - hizmet süresi - birleşen dava - davanın
Kambiyo senetleri - borca itiraz - zamanaşımı - tanıma - bono - iik
Yıllık izin hakkı • ücrete dönüşme - ispat külfeti • zamanaşımı
Rucuen tazminat davası - karar ve ilam harcı - bilirkişi raporu - tazminat hesabı - kusur oranı - zamanaşımı - trafik - ıslah
Yetkısız ıcra daıresının yapmış olduğu ışlemler - yetkısızlık kararı - yetkılı ıcra daıresıne başvuru süresı - ıtırazın ıptalı (yetkıye ve borca ıtıraz) - sıgortalı aracın sıgortacısının ıcra takıbı - zamanaşımı
İhaleye fesat karistirma sucu - zamanaşımı
Yargı görevi yapanı etkileme suçu - sahtecilik ve dolandırıcılık - yargıtay ceza genel kurulu - karşılıksız yararlanma - ceza mahkemesi kararı - asliye ceza mahkemesi - sulh ceza mahkemesi - ağır ceza mahkemesi - cumhurıyet savcısı - takipsizlik kararı -
Vasiyetnamenin açılıp okunması - vasiyetnamenin tenfizi davası - ölüme bağlı tasarruf - vasiyet alacaklısı - hak düşürücü süre - atanmış mirasçı - mülkiyet hakkı - iptal davası - zamanaşımı - kesinleşme - tescil - görev
Asgari geçim indirimi alacağı - kıdem ve ihbar tazminatı - davanın reddi - milli bayram - yıllık izin - aylık ücret - zamanaşımı - yarım gün - bordrolar - işyeri - yetki
Cezai şart alacağı - davacı talepleri - takas ve mahsup - davanın reddi - alacak davası - zamanaşımı - kısmi dava - sözleşme
Davanın ortadan kaldırılması - zamanaşımı
İçtihadı birleştirme kararı - zorunlu dava arkadaşlığı - iştirak halinde mülkiyet - yerel mahkeme kararı - ortaklığın tasfiyesi - hak düşürücü süre - muris muvazaası - davaya katılma - miras şirketi - davanın reddi - hak sahipliği - mal kaçırma - tapu ip
Menfi tespit davası - kambiyo senedi - dava açılması - birleşen dava - alacak davası - iflas masası - ceza davası - zaman aşımı - zamanaşımı - gönderme - bono
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - denetimli serbestlik - adil yargılanma hakkı - asliye ceza mahkemesi - kanun yararına bozma - sulh ceza mahkemesi - hukuki uyuşmazlık - hukuka aykırılık - ceza yargılaması - davanın düşmesi - denetim süresi - b
Yargıtay ceza genel kurulu - dolandırıcılık suçu - nedensellik bağı - açık kredi - zamanaşımı - bono
Islah - kasko sigortası - kısmi dava - zamanaşımı
Bilirkişi raporu - tazminat talebi - dolaylı zarar - teminat dışı - zamanaşımı - kısmi dava - ıslah
Aval - bono - husumet - zamanaşımı
Eser sözleşmesi - zamanaşımı
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - mükerrirlere özgü infaz rejimi - yargıtay ceza genel kurulu - denetimli serbestlik - asliye ceza mahkemesi - tekerrür hükümleri - adli sicil kaydı - adli para cezası - mahkumiyet - zamanaşımı - kesinleşme - sabı
Dosyanın işlemden kaldırılması - davanin acilmamis sayilmasina - tamamlanmış işlem - kazanılmış hak - nihai karar - zamanaşımı - ara karar
Bilirkişi raporu - fazla mesai - zamanaşımı - ıslah
Belirsiz alacak davası - avukatlık ücreti - başlangıç tarihi - kıdem tazminatı - faiz başlangıcı - zamanaşımı
Zamanaşımı - müdafii - yetki
İtirazın iptali davası - icra inkar tazminatı - borçlunun itirazı - zamanaşımı - tasfiye - işyeri - oranı - likit
Taşınmaz - zamanaşımı süresi - men'i müdahale - zorunlu dava arkadaşlığı - alacak davası - dahili dava - il özel idaresi - tahsis belgesi - tapu senedi - yasal faiz
Tapu iptal ve tescil - harici satın alma ve miras payının devri - zamanaşımı
Hak düşürücü süreler - dava şartı yokluğu - sosyal sigortalar - sosyal güvenlık - n tamamlanması - resmi gazete - hesaplanması - hizmet akdi - zamanaşımı - kesin sure - karşı dava
Bozmadan sonra ıslah - yerel mahkeme kararı - sözleşmenin feshi - bilirkişi kurulu - temyiz dilekçesi - tazminat davası - temerrüt faizi - olumsuz zarar - birleşen dava - davanın reddi - müspet zarar - haklı neden - asıl davada - kooperatif - zamanaşımı
Avukatlık asgari ücret tarifesi - işçilik alacakları - genel tatil ücreti - 5953 sayılı yasa - avukatlık ücreti - takdiri indirim - vekalet ücreti - borçlar kanunu - ulusal bayram - fazla çalışma - hafta tatili - maddi hukuk - fazla ödeme - zamanaşımı -
Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçu - ceza mahkemesi kararı - ağır ceza mahkemesi - ticaret mahkemesi - bilirkişi raporu - kamu davası - gerçek kişi - özel hukuk - zamanaşımı - zimmet
Cumhurıyet savcısı - kamu davası - zamanaşımı - müdafii - yetki
Takibin kesinleşmesinden önce - kambiyo senetleri - takibin durması - süresiz şikayet - takibin iptali - icra mahkemesi - direnme karari - yetki itirazı - borca itiraz - icra takibi - ödeme emrı - süre aşımı - zamanaşımı - tebligat - ibraname - ön sorun
Kurum işleminin iptali - sebepsiz zenginleşme - kusurlu davranışlar - yapılacak ödemeler - 5510 sayılı kanun - iade yükümlülüğü - sosyal güvenlık - yersiz ödemeler - yaşlılık aylığı - direnme karari - hüküm niteliği - borçlar kanunu - hizmet süresi - iş
Teşekkül halinde petrol kaçakçılığı zamanaşımı
Ceza zamanaşımının kesilmesine ilişkin hususların disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik hapsi için geçerli olmadığı
Dava zamanaşımı-yargılamanın yenilenmesi
Derhal beraat koşulları varsa zamanaşımından düşme kararı verilemez
Zamanaşımı - kesintili zamanaşımı - davanın düşmesi - silahlı tehdit - hakaret
Kazandırıcızamanaşımı zilyetliği kamu malı – yaylak - köy tüzel kişiliğinin davadan feragati
Hırsızlık - dava zamanaşımı
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - zamanaşımı
Eski ceza kanunu zamanaşımı
Dava zamanaşımı -hükmün açıklanmasının geri bırakılması –durma
Müteselsil sorumluluk zamanaşımı savunması
Yargılama yapılmasına engel olup, davayı düşüren hallerden biri olan dava zamanaşımının yargılama sırasında gerçekleşmesi durumunda, yerel mahkeme ya da yargıtay, re’sen zamanaşımı kuralını uygulayarak kamu davasının düşmesine karar vereceği
Aslî dava zamanaşımı dolandırıcılığa kalkışma interfaça kartı sigorta bedelini almak maksadıyla dolandırıcılık
Zamanaşımı nedeniyle verilen takipsizlik kararına şüpheli itiraz edebilir mi ?
Mühür bozma- lehe olan kanuna göre zamanaşımından düşme kararı verilmesi gereği
Rüşvet-elektirik aboneliği tesisi için rüşvet alınması-dolandırıcılık- zamanaşımı
İşkence ve kötü muamele -zamanaşımı
Sahte fatura kullanma-zamanaşımı
Dava zamanaşımının hükmü temyiz etmeyen sanıklara etkisi
Zamanaşımından verilen düşme kararının diğer sanıklara sirayeti
Türkiye büyük millet meclisi - katma değer vergısı - gümrük kaçakçılığı - ceza genel kurulu - adli para cezası - dava zamanaşımı - kaçakçılık suçu - cezai müeyyide - limited şirket - teşebbüs etmek - gümrük idaresi - şirket ortağı - resmi gazete - kamu d
Zamanaşımının kesilmesinin diğer sanıklara etkisi-lehe olan kanunun uygulanması gereği
Dava zamanaşımı - av tezkeresi - kamu davası - av tüfeği - müsadere - yetki
Suça sürüklenen çocuk - kamu davası - zamanaşımı - müdafii - yetki
Kamu davası - zamanaşımı - yetki
Tehdit dava zamanaşımı
Anayasa mahkemesi - zamanaşımı süresi - hak yoksunlukları - velayet vesayet - resmi gazete - kamu davası - kayyımlık - hırsızlık - erteleme - müdafii - yetki
Zaman bakımından uygulanması - zamanaşımı süresi - ceza zamanaşımı - geçmişe etkili
dava zamanaşımı zamanaşımını kesen hallerden birinin gerçekleşmesi türk ceza kanunu
konut dokunulmazlığını ihlal kesintili dava zamanaşımı kamu davasının düşmesi türk ceza kanunu
Elektrik hırsızlığı - ceza genel kurulu - dava zamanaşımı - beraat kararı - düşme kararı - zaman aşımı - kamu davası - soruşturma - görev
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - yargıtay ceza genel kurulu - zamanaşımı
Hürriyeti bağlayıcı cezalar - ceza genel kurulu - adli para cezası - ceza mahkemeleri - hukuka aykırı - zamanaşımı
Yargıtay ceza genel kurulu - uzlaşma hükümleri - dava zamanaşımı - kamu davası - ön sorun - direnme - yetki
Ceza genel kurulu - eksik araştırma - dava zamanaşımı - kamu davası - süreler - direnme - yetki - oranı - keşif
Dava zamanaşımı süresi - askeri yargıtay - yoklama kaçağı - askerlik çağı - nüfus kütüğü - ceza hukuku - kamu davası - anne baba - dısıplın - tebligat - teslim
Yargıtay ceza genel kurulu - elektrik hırsızlığı - kamu davası - zamanaşımı - direnme
Yargılama yapılmasına engel olup - konut dokunulmazlığını ihlal. - yerel mahkeme ya da yargıtay - ceza genel kurulu - dava zamanaşımı - zaman aşımı - kamu davası - yaralama - yetki
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - ceza genel kurulu - eşitlik ilkesi - ceza zamanaşımı - haksız tahrik - suç vasfı - görev
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - hukuk usulü muhakemeleri kanunu - zaman bakımından uygulanması - içtihadı birleştirme kararı - yargıtay ceza genel kurulu - dava zamanasimi suresi - kesintili zamanaşımı - anayasa mahkemesi - yeniden değerleme -
Yargıtay ceza genel kurulu - ağır ceza mahkemesi - görevsizlik kararı - dava zamanaşımı - düşme kararı - yeşil reçete - kamu davası - kesin hüküm - sahtecilik
Yargıtay ceza genel kurulu - kesintili zamanaşımı - kasten yaralama suçu - dava zamanaşımı - kamu davası
kullanma zimmeti görevi kötüye kullanma zamanaşımı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu
Kamu davasına katılma - ilk derece mahkemesi - ceza genel kurulu - itiraz kanun yolu - davaya katilmak - doğrudan zarar - kanun yolları - zamanaşımı - ek dava
Yargıtay ceza genel kurulu - davaların birleştirilmesi - dava zamanaşımı - usul kuralları - kamu davası - zimmet suçu - iddianame - ön sorun - yetki - görev
Hakaretnda asli dava zamanaşımı - hakaretnda kesintili dava zamanaşımı yargıtay iç yönetmeliği (0) yargıtay iç yönetmeliği
Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi - görevi kötüye kullanma
Kasten yaralama suçu - zamanaşımı süresi - kamu davası - müdafii - yetki
Zamanaşımı - müdafii - yetki
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - zincirleme tefecilik - zamanaşımı süresi - ceza mahkemeleri - tefecilik suçu - beraat kararı - kamu davası - iddianame
Yargıtay ceza genel kurulu - icbar suretiyle irtikap - belediye meclis üyesi - manevi cebir - irtikap suçu - suça iştirak - rüşvet suçu - zamanaşımı - lehe kanun - nitelikli - görev
Zamanaşımı
Genel kurul toplantısı - kooperatifler kanunu - zamanaşımı süreleri - bilirkişi heyeti - yönetim kurulu - hak yoksunluğu - teslim - fatura - zimmet - keşif - görev - yetki
Zamanaşımı süreleri - basit zimmet - müdafii - rüşvet
Zamanaşımı süresi - bekletici mesele
Görevi kötüye kullanma - zamanaşımı - avukatlık
Dava zamanaşımı - yoklama kaçağı
Dava zamanaşımı - kamu davası - sahtecilik - soruşturma - iddianame - yetki
Dava zamanaşımı - kamu davası - müdafii - yetki
Nitelikli dolandırıcılık suçu - dava zamanaşımı - kamu davası - yetki
Resmi belgede sahtecilik suçu - dava zamanaşımı - müdafii
Asliye ceza mahkemesi - zamanaşımı süresi - bihakkın tahliye - kamu davası - kesinleşme - hırsızlık - içtima - görev - yetki
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı - nitelikli dolandırıcılık suçu - beraat kararı - banka şubesi - çek karnesi - zamanaşımı - soruşturma - ayni dava
Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu - zincirleme suc hukumleri - şirket merkezi - kargo şirketi - harici satis - zamanaşımı - iddianame - fatura - teslim - yetki - görev
Lehe olan kanunun uygulanması - yargıtay ceza genel kurulu - dolandırıcılık suçu - icra müdürlüğü - icra dairesi - icra dosyası - sahte kimlik - icra takibi - zamanaşımı - sözleşme - tahakkuk
Dava zamanaşımı - kamu davası - hırsızlık - müdafii - yetki
Kamu davası - zamanaşımı - yetki
Hakaret ve kasten yaralama - yargılamanın yenilenmesi - kasten yaralama suçu - sulh ceza mahkemesi - tutarlılık denetimi - cumhurıyet savcısı - hükmün açıklanması - zamanaşımı süresi - tanık anlatımları - mahkeme kararları - hükmün gerekçesi - indirim
İmar kirliliğine neden olma suçu - idari para cezası - zamanaşımı süresi
Suçun işleniş biçimi - yargılama giderleri - alt sınırdan ceza - zamanaşımı süresi - 6183 sayılı kanun - yargılama gideri - bakanlar kurulu - resmi gazete - hesaplanması - kesinleşme - terkin - yetki
Kamu davası - zamanaşımı - yetki
2863 sayılı kanuna aykırılık - 6831 sayılı kanuna aykırılık - mahalli bilirkişi - tabiat varlıkları - zamanaşımı süresi - doğal sıt alanı - hukuka aykırı - kurul kararı - fikri içtima - taşınmaz - tescil - keşif - icra
Asliye ceza mahkemesi - zamanaşımı süresi - ön ödeme önerisi - kamu davası - soruşturma - kesinleşme
Dava zamanaşımı - kamu davası - müsadere - yetki
Kesintili zamanaşımı - düşme kararı
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - dava zamanaşımı - düşme kararı - kamu davası - yetki
Kesintili zamanaşımı - düşme kararı
Suça sürüklenen çocuk - kamu davası - zamanaşımı - müdafii - yetki
Kamu davası - zamanaşımı - müdafii - yetki
Zamanaşımı süresi - kamu davası - teslim
Suça sürüklenen çocuk - kamu davası - zamanaşımı - müdafii - yetki
Suça sürüklenen çocuk - dava zamanaşımı - kamu davası - müsadere - yetki
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - suça sürüklenen çocuk - dava zamanaşımı - kamu davası - müsadere - yetki
Dava zamanaşımı
Dava zamanaşımı
Dava zamanaşımı - müdafii
Dava zamanaşımı - kamu davası - müsadere - yetki
Zamanaşımı - yetki
Dava zamanaşımı - kamu davası - yetki
Suça sürüklenen çocuk - dava zamanaşımı - kamu davası - müsadere - müdafii - yetki
Dava zamanaşımı - sahte belgeler - kamu davası - kredi kartı - sahtecilik - tekerrür - müdafii - yetki
Kamu davası - zamanaşımı - yetki
Dava zamanaşımı - yetki
Yargıtay ceza genel kurulu - dava zamanaşımı - kamu davası - resmi nikah - iddianame - suç vasfı - soybağı
Kamu davası - zamanaşımı - yetki
Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği - kamu davası - zamanaşımı - yetki
Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan - suça sürüklenen çocuk - cumhurıyet savcısı - dava zamanaşımı - kamu davası - görev - doğum - yetki
Dolandırıcılık suçu - dava zamanaşımı - kamu davası - yetki
Özel belgede sahtecilik - dava zamanaşımı - yetki
Zamanaşımı süresi - kamu davası - yetki
Zamanaşımı haberleri Zamanaşımı makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim