Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Zamanaşımı Kararları

92.820'e yakın içtihat & karar dökümanları arasından "Zamanaşımı" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir. Aşağıdaki Zamanaşımı içtihat&karar "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. Zamanaşımı ile ilgili "2.500" içtihat & karar listesi aşağıdadır.
İçtihat

Tüzel kişilik perdesinin aralanması- şirketler arasındaki bağ - zamanaşımının ileri sürülmesinin dürüstlük kuralına aykırı olduğu durum

Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması - ıslaha karşı zamanaşımı defi - maluliyet oranı - zararı öğrendiği tarih

Kartel davası - zamanaşımı

Vadesi gösterilmemiş bono, görüldüğünde ödenmesi şart bir bonodur. bir yıl içinde ibraz edilmemiş olması, zamanaşımı müddeti dolmadıkça senet keşidecisini sorumluluktan kurtarmaz

Zamanaşımına uğramış çekin yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilmesi

Sanığın denetim süresi içinde yeni bir suç işlemesi - zamanaşımı

Mahkemece ilk celsede davaya cevap için süre verildiği takdirde bu süre içinde ileri sürülen zamanaşımı definin nazara alınması gerekir

Adi ortaklık • fesih ve tasfiye • zamanaşımı
Ödeme taahhüdü süresince zamanaşımı işlemez. i
Zamanaşımını kesen nedenler - bk - 133 -tasarrufun iptali davaları ile istihkak davası, izale-i şuyu davası ve kıymet takdirine itiraz...
Haksız eylem sebebiyle maddi ve manevi tazminat zamanaşımı zarara yol açan eylemin aynı zamanda suç oluşturması
Zamanaşımı • defi niteliği • beyan edilme yöntemi
Haksız eylem • zamanaşımı • ceza davası zamanaşımı kesilmesi
Tasarruf iptal davasının dayanağı icra takibi için zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmiş olması
Zamanaşımı itirazının kabulü halinde hacizlerin ne zaman kalkacağı - kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip
Zamanaşımı • hukuki yapısı • ileri sürme koşulu • süreler • zamanaşımını kesen sebepler • ıslah karşı zamanaşımı
Dernek yöneticisinin sigorta priminden sorumlu olması- temsil ve yetkisi olanlar arasında işbölümü- zamanaşımı
Kadastro kanuna göre muhdesatın mülkiyetinin arz malikinden başkasına aidiyeti ile tapunun beyanlar hanesine tescili-zamanaşımı
Uyarlama yargılamasında zamanaşımı olmaz....
Zamanaşımının kesilmesi icra takibi
Kambiyo senedi • şekil şartı • zamanaşımı
Haksız şikayet • tazminat davası ceza davası • zamanaşımı
Ticari işten doğan tellal alacağı • zamanaşımı
Katılma alacağında zamanaşımı süresi tbk m. 146 (mülga 818 sayılı bk m. 125) uyarınca on(10) yıl olarak uygulanmalıdır (
Davanın tarafları - temyiz dilekçesi - husumet itirazı - tazminat davası - encümen kararı - dava ehliyeti - davanın reddi - davada sıfat - maddi hukuk - zamanaşımı - taşınmaz
Bankanın çek karnesi vermedeki özen sorumluluğu- zamanaşımı-haksız fiil hükümlerinin uygulanacağı-fail ve fiilin öğrenilmesi
Kredi kartından doğan dava • zamanaşımı
Murise ait taşınmazın satışı- satış ve murisin ölümü üzerinden uzun süre geçmiş olması - rehin şerhinin tapu kütüğüne tescil edilmesinden sonra alacak için zaman aşımının işlemeyeceği
Avukatlık asgari ücret tarifesi - ozel hukuk tuzel kisileri - tapu iptali ve tescil - adil yargılanma hakkı - hak düşürücü süreler - sebepsiz zenginleşme - tazminat davaları - anayasa mahkemesi - kazanılmış haklar - mahkeme kararları - tazminat davası -
Mal rejiminin tasfiyesi davaları - zamanaşımı süresi - 10 yıl
Mal ayrılığı rejimi • diğer eşin katkı payı• 10 yıllık zamanaşımı
Maddi ve manevi tazminat davası - iş kazası - maluliyet oranı - zamanaşımı
Yıllık izin ücreti • zamanaşımı • mevsimlik işçi
Gümrük müşaviri - zamanaşımı - müteselsil sorumluluk
Dolandırıcılık • zamanaşımı
Alacak davası - faiz başlangıcı - fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması - ıslah - ıslahın geçerliliği ve ıslahta yargılama gideri - kısmi davada istenen ve sonradan ıslah talebiyle artırılan alacaklar - temerrüt - usül işlemlerinin yapılmamış sayılması
Islah • zamanaşımı
Trampa - zapta karşı tekeffül - zamanaşımı
İcra takibi - zamanaşımı - alacağın tahsil ediliğinin zannedilmesi -sıra cetveline itiraz - zamanaşımının durması
Karşılıksız çek keşide etmek - zamanaşımı
Maddi ve manevi tazminat davası - mali sorumluluk sigortası - mali mesuliyet sigortası - rucuen tazminat davası - asliye hukuk mahkemesi - sigorta poliçesi - sigorta şirketi - davanın reddi - manevi zarar - araç işleten - üçüncü kişi - dava hakkı - zaman
İhtiyati haciz - itiraz sebepleri - zamanaşımı
Geçersiz sözleşmeye dayalı alacak davası - zamanaşımı - sebepsiz zenginleşme sebebiyle tazminat davası - sözleşmeye dayalı alacaklarda zamanaşımı
Menfi tespit ve istirdat davası - cezai şart - iş sözleşmesi - sebepsiz zenginleşme - zamanaşımı
Ayıplı mal nedeniyle tazminat - zamanaşımı
Emniyeti suistimal suçu - şirket yöneticileri - muvazaalı işlemler - ticaret mahkemesi - sorumluluk davası - bilirkişi raporu - kararın temyizi - teklif mektubu - haksız iktisap - işleyecek faiz - reeskont faizi - hizmet süresi - birleşen dava - davanın
Nüfus kaydının düzeltilmesi davası - asliye hukuk mahkemesi - cumhurıyet savcısı - davanın tarafları - hak düşürücü süre - soybağı davaları - nüfus kayıtları - evlilik birliği - kayıt düzeltme - yerleşim yeri - kişisel durum - nüfus kütüğü - gerçek anne
Taşınmaz - sözleşme - zamanaşımı süresi - sebepsiz zenginleşme hükümleri - satış bedeli - zamanaşımı süreleri - zaman aşımı - imar uygulaması - 10 yıllık zamanaşımı - içtihadı birleştirme kararı
Avrupa insan hakları sözleşmesi - tasarruf mevduatı sigorta fonu - savunma hakkının kısıtlanması - hakkın kötüye kullanılması - fikri içtima hükümleri - adil yargılanma hakkı - öğretim görevlisi - idari para cezası - suçların içtimaı - bilirkişi heyeti -
Kambiyo senetleri - borca itiraz - zamanaşımı - tanıma - bono - iik
Eser sözleşmesi - zamanaşımı
Yargı görevi yapanı etkileme suçu - sahtecilik ve dolandırıcılık - yargıtay ceza genel kurulu - karşılıksız yararlanma - ceza mahkemesi kararı - asliye ceza mahkemesi - sulh ceza mahkemesi - ağır ceza mahkemesi - cumhurıyet savcısı - takipsizlik kararı -
İhaleye fesat karistirma sucu - zamanaşımı
Asgari geçim indirimi alacağı - kıdem ve ihbar tazminatı - davanın reddi - milli bayram - yıllık izin - aylık ücret - zamanaşımı - yarım gün - bordrolar - işyeri - yetki
Rucuen tazminat davası - karar ve ilam harcı - bilirkişi raporu - tazminat hesabı - kusur oranı - zamanaşımı - trafik - ıslah
Vasiyetnamenin açılıp okunması - vasiyetnamenin tenfizi davası - ölüme bağlı tasarruf - vasiyet alacaklısı - hak düşürücü süre - atanmış mirasçı - mülkiyet hakkı - iptal davası - zamanaşımı - kesinleşme - tescil - görev
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - denetimli serbestlik - adil yargılanma hakkı - asliye ceza mahkemesi - kanun yararına bozma - sulh ceza mahkemesi - hukuki uyuşmazlık - hukuka aykırılık - ceza yargılaması - davanın düşmesi - denetim süresi - b
Yetkısız ıcra daıresının yapmış olduğu ışlemler - yetkısızlık kararı - yetkılı ıcra daıresıne başvuru süresı - ıtırazın ıptalı (yetkıye ve borca ıtıraz) - sıgortalı aracın sıgortacısının ıcra takıbı - zamanaşımı
Cezai şart alacağı - davacı talepleri - takas ve mahsup - davanın reddi - alacak davası - zamanaşımı - kısmi dava - sözleşme
Yıllık izin hakkı • ücrete dönüşme - ispat külfeti • zamanaşımı
Hürriyeti bağlayıcı cezalar - ceza genel kurulu - adli para cezası - ceza mahkemeleri - hukuka aykırı - zamanaşımı
Menfi tespit davası - kambiyo senedi - dava açılması - birleşen dava - alacak davası - iflas masası - ceza davası - zaman aşımı - zamanaşımı - gönderme - bono
İçtihadı birleştirme kararı - zorunlu dava arkadaşlığı - iştirak halinde mülkiyet - yerel mahkeme kararı - ortaklığın tasfiyesi - hak düşürücü süre - muris muvazaası - davaya katılma - miras şirketi - davanın reddi - hak sahipliği - mal kaçırma - tapu ip
Tapu iptal ve tescil - harici satın alma ve miras payının devri - zamanaşımı
Davanın ortadan kaldırılması - zamanaşımı
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - mükerrirlere özgü infaz rejimi - yargıtay ceza genel kurulu - denetimli serbestlik - asliye ceza mahkemesi - tekerrür hükümleri - adli sicil kaydı - adli para cezası - mahkumiyet - zamanaşımı - kesinleşme - sabı
Belirsiz alacak davası - avukatlık ücreti - başlangıç tarihi - kıdem tazminatı - faiz başlangıcı - zamanaşımı
Bilirkişi raporu - fazla mesai - zamanaşımı - ıslah
Taşınmaz - zamanaşımı süresi - men'i müdahale - zorunlu dava arkadaşlığı - alacak davası - dahili dava - il özel idaresi - tahsis belgesi - tapu senedi - yasal faiz
Aval - bono - husumet - zamanaşımı
Bilirkişi raporu - tazminat talebi - dolaylı zarar - teminat dışı - zamanaşımı - kısmi dava - ıslah
Yargıtay ceza genel kurulu - dolandırıcılık suçu - nedensellik bağı - açık kredi - zamanaşımı - bono
Kurum işleminin iptali - sebepsiz zenginleşme - kusurlu davranışlar - yapılacak ödemeler - 5510 sayılı kanun - iade yükümlülüğü - sosyal güvenlık - yersiz ödemeler - yaşlılık aylığı - direnme karari - hüküm niteliği - borçlar kanunu - hizmet süresi - iş
Avukatlık asgari ücret tarifesi - işçilik alacakları - genel tatil ücreti - 5953 sayılı yasa - avukatlık ücreti - takdiri indirim - vekalet ücreti - borçlar kanunu - ulusal bayram - fazla çalışma - hafta tatili - maddi hukuk - fazla ödeme - zamanaşımı -
Dosyanın işlemden kaldırılması - davanin acilmamis sayilmasina - tamamlanmış işlem - kazanılmış hak - nihai karar - zamanaşımı - ara karar
Vekalet sözleşmesi ve kötüye kullanılması - zamanaşımının başlangıcı - zamanaşımı başlangıcı - vekilin sorumluluğu - 5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - başlangıç tarihi - vekalet ilişkisi - taşınmaz satışı - borçlar hukuku - para borçları - davanı
Eser sözleşmesi - zamanaşımı
Takibin kesinleşmesinden önce - kambiyo senetleri - takibin durması - süresiz şikayet - takibin iptali - icra mahkemesi - direnme karari - yetki itirazı - borca itiraz - icra takibi - ödeme emrı - süre aşımı - zamanaşımı - tebligat - ibraname - ön sorun
Islah - kasko sigortası - kısmi dava - zamanaşımı
Yargıtay ceza genel kurulu - icbar suretiyle irtikap - belediye meclis üyesi - manevi cebir - irtikap suçu - suça iştirak - rüşvet suçu - zamanaşımı - lehe kanun - nitelikli - görev
Teşekkül halinde petrol kaçakçılığı zamanaşımı
Ceza zamanaşımının kesilmesine ilişkin hususların disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik hapsi için geçerli olmadığı
Dava zamanaşımı-yargılamanın yenilenmesi
Derhal beraat koşulları varsa zamanaşımından düşme kararı verilemez
Zamanaşımı - kesintili zamanaşımı - davanın düşmesi - silahlı tehdit - hakaret
Kazandırıcızamanaşımı zilyetliği kamu malı – yaylak - köy tüzel kişiliğinin davadan feragati
Hırsızlık - dava zamanaşımı
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - zamanaşımı
Eski ceza kanunu zamanaşımı
Dava zamanaşımı -hükmün açıklanmasının geri bırakılması –durma
Müteselsil sorumluluk zamanaşımı savunması
Yargılama yapılmasına engel olup, davayı düşüren hallerden biri olan dava zamanaşımının yargılama sırasında gerçekleşmesi durumunda, yerel mahkeme ya da yargıtay, re’sen zamanaşımı kuralını uygulayarak kamu davasının düşmesine karar vereceği
Aslî dava zamanaşımı dolandırıcılığa kalkışma interfaça kartı sigorta bedelini almak maksadıyla dolandırıcılık
Zamanaşımı nedeniyle verilen takipsizlik kararına şüpheli itiraz edebilir mi ?
Mühür bozma- lehe olan kanuna göre zamanaşımından düşme kararı verilmesi gereği
Rüşvet-elektirik aboneliği tesisi için rüşvet alınması-dolandırıcılık- zamanaşımı
İşkence ve kötü muamele -zamanaşımı
Sahte fatura kullanma-zamanaşımı
Dava zamanaşımının hükmü temyiz etmeyen sanıklara etkisi
Zamanaşımından verilen düşme kararının diğer sanıklara sirayeti
Türkiye büyük millet meclisi - katma değer vergısı - gümrük kaçakçılığı - ceza genel kurulu - adli para cezası - dava zamanaşımı - kaçakçılık suçu - cezai müeyyide - limited şirket - teşebbüs etmek - gümrük idaresi - şirket ortağı - resmi gazete - kamu d
Zamanaşımının kesilmesinin diğer sanıklara etkisi-lehe olan kanunun uygulanması gereği
Dava zamanaşımı - av tezkeresi - kamu davası - av tüfeği - müsadere - yetki
Kamu davası - olağanüstü zamanaşımı - suça sürüklenen çocuk - hükmün açıklanmasının geri bırakılması - yetki - süreler
İçtihadı birleştirme kararı - geçmişe etkili - ceza hukuku - dava zamanaşımı - zamanaşımı süresi - ceza zamanaşımı - müdafii - süreler
Beraat kararı - zamanaşımı - kamu davası - tanık ifadeleri - itiraz kanun yolu - imar kirliliğine neden olma suçu - düşme kararı - bilirkişi raporu - keşif
İdari para cezası - idari yaptırım - soruşturma - takvim yılı - tebligat - 2918 sayılı karayolları trafık kanunu - kabahatler kanunu - mahalli idareler - zamanaşımı süresi - görev
Zamanaşımı süresi - para cezası - ceza zamanaşımının kesilmesine ilişkin hususların disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik hapsi için geçerli olmadığı - tekerrür - yargıtay ceza genel kurulu - icra ve iflas kanunu - icra iflas kanunu - kesinleşme
Dava zamanaşımı - kamu davası - yetki - müdafii
Hırsızlık - kamu davası - zamanaşımı - yetki - müdafii
Suça sürüklenen çocuk - kamu davası - zamanaşımı - yetki - müdafii
Suça sürüklenen çocuk - kamu davası - zamanaşımı - yetki - müdafii
Denetim süresi - hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - kamu davası - dava zamanaşımı - yetki - müdafii
Suça sürüklenen çocuk - kamu davası - zamanaşımı - müdafii - yetki
Suça sürüklenen çocuk - kamu davası - zamanaşımı - yetki - müdafii
Suça sürüklenen çocuk - kamu davası - zamanaşımı - yetki - müdafii
Kamu davası - zamanaşımı - yetki - müdafii
Kamu davası - cumhurıyet savcısı - suça sürüklenen çocuk - zamanaşımı - yetki
Kamu davası - zamanaşımı - yetki
Suça sürüklenen çocuk - kamu davası - zamanaşımı - yetki - müdafii
Suça sürüklenen çocuk - kamu malına zarar verme - kesintili zamanaşımı
Kamu davası - zamanaşımı - yetki
Tehdit dava zamanaşımı
Anayasa mahkemesi - zamanaşımı süresi - hak yoksunlukları - velayet vesayet - resmi gazete - kamu davası - kayyımlık - hırsızlık - erteleme - müdafii - yetki
Olağanüstü zamanaşımı - hırsızlık - onaylı suret - cumhurıyet savcısı - soruşturma - süreler
Zamanaşımı - müdafii - yetki
Kamu davası - zamanaşımı - yetki - müdafii
Zaman bakımından uygulanması - zamanaşımı süresi - ceza zamanaşımı - geçmişe etkili
Suça sürüklenen çocuk - kamu davası - zamanaşımı - yetki - müdafii
Ağır ceza mahkemesi - nüfus kaydı - kamu kurumu - 5510 sayılı kanun - hukuki ihtilaf - zamanaşımı - düşme kararı
Kamu davası - dava zamanaşımı - yetki
Kamu davası - dava zamanaşımı - yetki
Dava zamanaşımı - yetki
Suça sürüklenen çocuk - kamu davası - dava zamanaşımı - yetki
Kamu davası - dava zamanaşımı - müsadere - yetki
Tazminat davası - kesinleşme - haksız fiil - beraat kararı - tazminat talebi - yasa değişikliği - yargıtay ceza genel kurulu - zamanaşımı süresi - avrupa insan hakları mahkemesi - takdir yetkisi
Suç örgütü - suç işlemek amacıyla örgüt kurma - dava zamanaşımı - kesintili zamanaşımı - yargıtay ceza genel kurulu - yargılama yapılmasına engel olup - kamu davası - davanın düşmesi - suç işlemek için örgüt kurmak - direnme
Ceza genel kurulu - itiraz kanun yolu - zamanaşımı - hakaret ve kasten yaralama - tehdit - kamu davası
dava zamanaşımı zamanaşımını kesen hallerden birinin gerçekleşmesi türk ceza kanunu
Gümrük - müsadere - kamu davası - dava zamanaşımı - yargılama yapılmasına engel olup - soruşturma - yasal temsilci - kaçakçılık suçları - ceza genel kurulu - direnme karari
konut dokunulmazlığını ihlal kesintili dava zamanaşımı kamu davasının düşmesi türk ceza kanunu
Kamu davası - ceza sorumlulugu - konut dokunulmazlığının ihlali - hırsızlık - yargılama yapılmasına engel olup - dava zamanaşımı - ceza genel kurulu - sorumluluklar - direnme
Gümrük - tescil - ağır ceza mahkemesi - kaçakçılık suçu - trafik - müsadere - dava zamanaşımı süresi - savunma hakkının kısıtlanması - bozma üzerine - ön sorun
Elektrik hırsızlığı - ceza genel kurulu - dava zamanaşımı - beraat kararı - düşme kararı - zaman aşımı - kamu davası - soruşturma - görev
Soruşturma - fatura - iddianame - kamu davası - usul ekonomisi - kesintili zamanaşımı - görev - ibra
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - yargıtay ceza genel kurulu - zamanaşımı
Yargıtay ceza genel kurulu - uzlaşma hükümleri - dava zamanaşımı - kamu davası - ön sorun - direnme - yetki
Nitelikli dolandırıcılık suçuna teşebbüs - kesintili zamanaşımı - kamu davası - zamanaşımı süresi - sigorta şirketi - düşme kararı - iddianame
Hırsızlık - kamu davası - dava zamanaşımı - yargıtay ceza genel kurulu - yetki - direnme
Ceza genel kurulu - eksik araştırma - dava zamanaşımı - kamu davası - süreler - direnme - yetki - oranı - keşif
Dava zamanaşımı süresi - askeri yargıtay - yoklama kaçağı - askerlik çağı - nüfus kütüğü - ceza hukuku - kamu davası - anne baba - dısıplın - tebligat - teslim
Avrupa insan hakları mahkemesi - aile şirketi - basın yoluyla hakaret suçu - hisse devri - zamanaşımı süresi - zaman aşımı - ortaklık sıfatı - ön sorun - kamu davası - direnme
Maddi hata - adli para cezası - hükmün açıklanmasının geri bırakılması - mala zarar verme ve kasten yaralama - mala zarar vermek. - asliye ceza mahkemesi - zamanaşımı - yargıtay ceza genel kurulu
Kamu davası - resmi belgede sahtecilik suçu - dava zamanaşımı süresi - yetki
Yargıtay ceza genel kurulu - elektrik hırsızlığı - kamu davası - zamanaşımı - direnme
Dahil olmak - dava zamanaşımı - haklı neden - yargıtay ceza genel kurulu
İdari para cezası - soruşturma - zamanaşımı süresi - kabahatler kanunu
İdari para cezası - idari yaptırım - soruşturma - takvim yılı - mahalli idareler - zamanaşımı süresi - kabahatler kanunu - 2918 sayılı karayolları trafık kanunu - görev
Dava zamanaşımı - hakaret ve tehdit - tehdit ve hakaret - davanın düşmesi - yargılama yapılmasına engel olup - hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - yargıtay ceza genel kurulu
Yargılama yapılmasına engel olup - konut dokunulmazlığını ihlal. - yerel mahkeme ya da yargıtay - ceza genel kurulu - dava zamanaşımı - zaman aşımı - kamu davası - yaralama - yetki
Kamu davası - aynen iade - yargılama yapılmasına engel olup - davayı düşüren hallerden biri olan dava zamanaşımının yargılama sırasında gerçekleşmesi durumunda - yerel mahkeme ya da yargıtay - hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - ceza genel kurulu -
Nitelikli - kamu davası - ceza genel kurulu - dava zamanaşımı - kesintili zamanaşımı - hesaplanması - oranı
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - ceza genel kurulu - eşitlik ilkesi - ceza zamanaşımı - haksız tahrik - suç vasfı - görev
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - hukuk usulü muhakemeleri kanunu - zaman bakımından uygulanması - içtihadı birleştirme kararı - yargıtay ceza genel kurulu - dava zamanasimi suresi - kesintili zamanaşımı - anayasa mahkemesi - yeniden değerleme -
Kamu davası - karşılıksız çek - keşide etmek - yargılama yapılmasına engel olup - davayı düşüren hallerden biri olan dava zamanaşımının yargılama sırasında gerçekleşmesi durumunda - yerel mahkeme ya da yargıtay - düzelterek onama - yargıtay ceza genel kur
Görevi kötüye kullanma - kamu davası - ceza genel kurulu - kesintili zamanaşımı
Yargıtay ceza genel kurulu - ağır ceza mahkemesi - görevsizlik kararı - dava zamanaşımı - düşme kararı - yeşil reçete - kamu davası - kesin hüküm - sahtecilik
Yargıtay ceza genel kurulu - kesintili zamanaşımı - kasten yaralama suçu - dava zamanaşımı - kamu davası
kullanma zimmeti görevi kötüye kullanma zamanaşımı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu
Kamu davasına katılma - ilk derece mahkemesi - ceza genel kurulu - itiraz kanun yolu - davaya katilmak - doğrudan zarar - kanun yolları - zamanaşımı - ek dava
Yargıtay ceza genel kurulu - davaların birleştirilmesi - dava zamanaşımı - usul kuralları - kamu davası - zimmet suçu - iddianame - ön sorun - yetki - görev
Yazılı emir - trafik - yetki - alkollü araç kullanma - görevsizlik kararı - zamanaşımı - sürücü belgesinin geri alınması - içtihadı birleştirme kararı - adli yargı - yargı yeri
Kamu davası - hırsızlık - yargılama yapılmasına engel olup - davayı düşüren hallerden biri olan dava zamanaşımının yargılama sırasında gerçekleşmesi durumunda - yargıtay ceza genel kurulu - teşebbüs - yetki - direnme
Hakaretnda asli dava zamanaşımı - hakaretnda kesintili dava zamanaşımı yargıtay iç yönetmeliği (0) yargıtay iç yönetmeliği
Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi - görevi kötüye kullanma
Kamu davası - görevi ihmal - zaman aşımı - zamanaşımı - zorunlu müdafi tayini - yetki
Kasten yaralama suçu - zamanaşımı süresi - kamu davası - müdafii - yetki
Zamanaşımı - müdafii - yetki
Kasten yaralama suçu - yağma suçu - kamu davası - zamanaşımı - asliye ceza mahkemesi - hak yoksunluğu
Terkin - yetki - asliye ceza mahkemesi - yargılama giderleri - yargılama gideri - 6183 sayılı kanun - bakanlar kurulu - zamanaşımı süresi - denetimli serbestlik - tekerrür
Zamanaşımı haberleri Zamanaşımı makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim