Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Uygulama işlemi İçtihatları

Uygulama işlemi Kararları

2.000.000'a yakın içtihat & karar arasından "Uygulama işlemi " terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir.
İçtihat

Düzenleyıcı işlemler - dava açma süresı - uygulama işlemi - dava açılması - davanın reddi - idari yargı - süre aşımı

Uygulama işlemı - dava açma süresı,

İdari işlemin kaldırılması - idare mahkemeleri - dava açma süresı - uygulama işlemi - hesaplanması - parasal hak - idari yargı - idari dava - görev - yetki

Davanın görev yönünden reddı - dava dilekçesinin reddi - düzenleyıcı işlemler - idare mahkemeleri - dava açma süresı - uygulama işlemi - dava açılması - tatil günleri - resmi gazete - idari yargı - süre aşımı - süreler

İdari işlemin kaldırılması - idare mahkemeleri - dava açma süresı - uygulama işlemi - hesaplanması - parasal hak - idari yargı - idari dava - görev - yetki

Prim uygulamasının kaldırılması-haklı fesih
İkramiye uygulamasının kaldırılması-
İnsan vücuduna yönelik uygulamalarda yükleniciden beklenen özenin en üst derecede olduğu
Prim uygulamasının işveren tarafından kaldırılması işçiye haklı nedenle fesih imkanı tanıyabilir
Cumhuriyet savcısının hizmet kusuru içeren idari işlemi nedeniyle tazminat davası
Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar - tüketici işlemi - görev
Tüp bebek işleminde hekim hatasından kaynaklanan davada mahkemece yaptırılması gereken bilirkişi incelemesinin mahiyeti
Velayet sahibi anne-baba mahkemeden izin almadan çocuğun taşınmazı üzerinde tasarruf işlemi yapamaz
Düzenleyici işlemlere dayanan birel işlemin icrailiği birel işlemin niteliğinin düzenleyici işleme karşı açılan
Kentsel dönüşüm kapsamında arsa payı tahsis işlemine karşı idari yargı yoluna başvurulabileceği
Eğitim bursu sözleşmesi tüketici işlemi sayılamaz
Mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanma şartları -para cezalarında uygulama
Bankanın icap kabul ilişkisi içinde yaptığı yapılandırma işlemi için komisyon ücreti alması haksızdır
Banka tacir olup konut kredisi işleminde zorunlu ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebilir
Uygulama kadastrosuna itiraz-taraf teşkili
Hmk öncesi açılmış davalarda gider avansı -3402 sayılı kanunun 36 .md. uygulaması
Yargıtay uygulamasına göre, teamülün mevcut olduğunun kabulü için en az iki ya da daha fazla vade farkı faturasının davalı tarafça itirazsız ödenmiş olması gerekmektedir.
Yetim aylığının iptaline ilişkin kurum işleminin iptali-boşanma sonrası birlikte yaşama
İşçilik alacaklarında zamanaşımı -islah ve hmk uygulaması
Dava açma süresi, ödeme emri, işlemin icrasının tamamlanması, gecikme zammı, onarım bedeli
Sosyal güvenlik hukuku• bağ-kur’a başlangıç tarihi • prim ödemesi • kurumun hatalı işlemi • usuli kazanılmış hak olamayacağı
İş hukuku • yemin delili • uygulama yöntemi • ispat külfeti
Taşınmaz hukuku • paydaşlığın giderilmesi davası• imar uygulaması • bekletici mesele
Taşınmaz hukuku • paydaşlığın giderilmesi davası• imar uygulaması • bekletici mesele
Değişen şartlar nedeniyle yetim aylığının kesilmesi, kanunun geçmişe ilişkin uygulaması
Kamulaştırma kararı • uzun yıllar uygulama yapılmaması • kamulaştırmasız el koyma
Başkasının arazisine yapılan inşaat • imar uygulaması
Kira tespiti • endeks uygulaması
İmar planı uygulamaları • kamulaştırma
Toplu iş sözleşmesindeki ücret ve ikramiye ödemesindeki temerrütte faiz uygulaması
İş kanunu uygulaması • sözleşme kuralı
Vakıf yöneticilerinin görevden alınması uygulama yöntemi
Bankanın kapatılmayan avans mil puanlarına cezai işlem uygulaması hukuka uygundur
Trafik cezası radar uygulaması
Kamulaştırma işleminin ilgilisine tebliğ edilmesi şartı
Olay yerinde uygulamalı keşif yapılması gereği
Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, sanıklar icra hareketlerini tamamlayıp neticenin meydana gelmesini önlediklerinden, eylemlerinin öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi
Bilinçli taksirle öldürmek, mankenle uygulamalı keşif yapma gereği
Töre cinayeti ile namus cinayetinin birbirinden farklı olduğu- kıyas suretiyle ağırlaştırıcı sebeplerin uygulamasını genişletmenin mümkün olmadığı
Yurtdışında yaşayan davalıya tebligat işlemi yapılmadan ilanen tebligat yapılamaz
Hizmet tespiti davasında dosyayı işlemden kaldırma • humk ve hmk uygulaması arasındaki farklar
Kadastro işlemi
İkramiye uygulamasının kaldırılması iş şartı
İkramiye uygulamasının kaldırılması - işçinin hakları
Şuyulandırma işlemi • tapu iptali bekletici mesele
Sözleşmeye aykırı ücret zammı • hizmet sözleşmesinde düzenleme yapılmışsa buna aykırı uygulama yapılamayacağı
Sosyal donatı alanı - uygulama imar planı
İmar uygulaması • taşkın inşaat • kaim bedel ilkesi
İdari işlemin icrailiği, üniversite senatosu - üniversite etik kurulu
Damga vergisi - tecil - terkin uygulaması
Uygulama işlemı - dava açma süresı,
İhalelerden yasaklanma işlemi - 4734 sayılı
Kurum işleminin iptali ve tespit
Kız çocuğu sıfatıyla bağlanan ölüm aylığının, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığının belirlenmesi nedeniyle kurum işleminin iptali ve tespiti
Hapis cezasının kanuni sonucu olarak tatbik edilecek olan haklardan yoksunluk - ceza muhakemesi kanununun yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanun (5320) madde 8
Yapılan imar uygulaması parsellerin eski hale getirilmesi
Sahte belgelerle yapılan araç satışı nedeniyle uğranılan maddî zararın, işlemi yapan davalı noterden tahsili istemi
Müşteki tarafından dile getirilen boş senedin yağması, evrakta sahtecilik ve açığa imzanın kötüye kullanılması iddialarına yönelik hiçbir soruşturma işlemi yapılmaksızın şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmesi doğru değildi
İmar, parselasyon, uygulama imar planı
Davada, faiz alacağının hüküm altına alınabilmesi için, maddede belirtildiği gibi, işlemiş faizi talep hakkının saklı tutulduğunun beyan edildiği ya da eylem ve işlemlerinden bu durumun anlaşılmakta olduğunun kanıtlanması gerekir.
Müracaata bırakılan dosyanın yenilenmesi işleminin ve daha sonra düzenlenen bilirkişi raporlarının davalı vekillerine usulüne uygun olarak tebliği gerekir
Fazla tüylerin lazerle alınması işleminde hata- eser sözleşmesi olduğu - aldırılması gereken bilirkişi raporu
İik 5. maddesine dayanılarak açılan ve icra müdürünün hatalı işlemi nedeniyle uğranılan zararın ödetilmesi istemi halinde asıl borçludan alacağın tahsil imkanı araştırılmalıdır
İcra memurunun hatalı işlemi nedeniyle görülen davada alacağın asıl borçludan tazmini imkanı araştırılmalıdır
Gümrük görevlilerinin haciz ihbarnamesi gereğince yapmaları gereken işlemi kusurlu olarak yapmaları nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemi
İmar uygulaması nedeniyle malik lehine muhtelif arsalara konulan ipoteklerin bağımsız bölümlere aktarılmasasından kaynaklanan tazminat davası
İmar uygulaması nedeniyle davacı payına takdir edilen karşılığın artırılması istemi
İmar uygulamalarından doğan ve ipotekle teminat altına alınanlarda dahil olmak üzere her türlü alacak ve bedeller, borçlu idarelerce, ipotek veya uygulama tarihinden itibaren 3095 sayılı kanunla belirtilen kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle güncellen
İmar uygulaması sırasında bedele dönüşen davacılar payına takdir edilen karşılığın arttırılması istemi
İmar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen muris payı nedeniyle muris lehine tesis edilen ipotek karşılığının arttırılması istemine ilişkin dava
Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir.
Paraya çevirme işleminden sonra gelen haciz talebi-kamu alacağı-sıra cetveli
Hesap işletim ücreti bankacılık işlemi olup tüketici mahkemesinin görevi kapsamında değildir
Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarında; sürücünün aldığı alkolün oranının doğrudan doğruya sonuca etkisi bulunmadığı
Tüzel kişilik, ticaret sicilindeki kaydın terkini ile sona erer. tüzel kişiliğin sona erdiğinin hukuk açısından kabul edilebilmesi için tasfiye işleminin eksiksiz tamamlanmış olması gerekir.
İhtiyati haciz bir icra takip işlemi değildir. takibin durdurulması tedbiri, ihtiyati haczi etkilemez
Eşin 12 yaşındaki küçüğe karşı cinsel taciz işlemiş olması - boşanma-küçük düşürücü suç olması
Kurum işleminin iptali - sosyal sigorta primlerinde tahsil zamanaşımı - zamanaşımının süresi ve başlangıç tarihi
Alacağın temliki üzerine davayı temlik işlemine kadar takip eden avukatın ücretinin belirlenmesi
Davacıya yapılan sigorta ödemesinin, ödeme günü ile dava konusu tazminatın hesaplandığı güne kadar geçen süredeki işlemiş yasal faizi de hesaplanarak, ödeme tutarı ile birlikte hesaplanan tazminattan indirilmesi gerektiği
Eser sözleşmeninin başka bir yükleniciye devri halinde yapılmış işlerin bedeline yapılan eski yükleniciye yapılan daire satışı tüketici işlemi sayılmaz
Ankarada oturan başvurucunun güneydoğudaki bazı ilçeler için uygulanan sokağa çıkma yasağı işleminin mağduru olamayacağı
Görevi kötüye kullanmak-yargı kararlarını uygulamamak
Zararın tazmini konusundaki talebin reddine ilişkin karara karşı idari yargı yoluna gitmeyena avukatın görevi ihmal suçunu işlemiş olacağı
Kdv ve damga vergisine dair icra müdürlüğü işleminin yasaya uygun olup olmadığı şikayet yoluyla icra mahkemesince denetlenebilir.
Mutad uygulamada yakalanan sanığın doktor raporu düzenlenirken kimliği hakkında yalan beyanda bulunması tck 236 da düzenlenen oluşturur
Tüketici işlemi - mağaza hırsızlık ithamı nedeniyle açılan manevi tazminat davasında görevli mahkeme
Cumhurbaşkanına hakaret- çankaya'daki adam akıl almaz uygulamaları ile toplumsal barışı dinamitleyen uygulamalara öncülük ediyor şeklinde ifade
Vekaletin kötüye kullanıldığı iddiası-taşınmazların bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin taksimi konusunda yetki bulunması-yapılan işlemin sözleşmeye uygun olması
Vekalet sözleşmesinin ölümden sonrada devam edeceği sözleşmede kararlaştırılmış veya işin niteliğinden anlaşılıyorsa vekaletle yapılan işlemin geçerli olacağı
İhtiyati haciz bir icra takip işlemi olmayıp,iik 179/b gereğince verilen tedbir kararında özellikle tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediği sürece ihtiyati haczi engellemez
Sanığın girmiş olduğu dershaneden iki ayrı cep telefonu ile kasa ve kantinden hırsızlık yapması eyleminde mağdur sayısı kadar hırsızlık işlemiş olur.
Tahliye teslim işleminin mümkün olup olmadığı yönünde, bir hakkın yerine getirilmesi ihtilafı olup, süresiz olarak icra mahkemesince incelenmelidir.
Üçüncü kişinin, haciz baskısı altında ve muhafaza işleminin yapılmasını önlemek amacı ile dava açma haklarını da saklı tutarak, dosya borcunu tamamen ödenmesinde açılan dava paraya yönelik istihkak
4077 s.k'a göre hesap işletim ücreti üketici işlemi niteliğinde olmadığından genel mahkeme görevlidir.
Hesap işletim ücreti, diğer bankaların uygulamaları, akdedilen sözleşme ve diğer bankacılık teamüllerine uygun olup olmadığı araştırılmalı
Emekli maaşının haczine ilişkin talep olmamasına rağmen haciz işlemi yapılması
Taşınmaz hakkında derdest ortaklığın giderilmesi davasının, kentsel dönüşüm uygulamasının ya da kamulaştırma işleminin bulunması halinde muhdesatın tespiti davasının açılmasında hukuki yararın bulunduğu
Makyaj uzmanının yanlış uygulaması -görevli mahkeme
Yanlış tarife uygulaması nedeniyle fazla tahsil edildiği iddia olunan fatura bedellerinin istirdadı istemi
Uygulama işlemi haberleri Uygulama işlemi makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim