Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra Hukuk MahkemesiÖrnek No Başlık Kanun No Madde No
333 Kıymet takdirine itiraz - yetki itirazını kabulü 2004 128
605 İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin istinaf kararına karşı Yargıtay'dan tehir-i icra - icranın geri bırakılması kararı alınabilir mi? 2004 36
358 Malvarlığının sorgulanması - Takbis - Pasif tapu kayıtları 2004 85
376 Tahliye - tehiri icra - süre talebinin yerine getirilmemesi 2004 269
386 Taşkın haciz - g.menkul haczinden sonra menkul haczedilmesi - şikyet kabul 2004 85
393 Tebligatın usulsüzlüğünün resen gözetilmesi 2004 33
418 Usulsüz tebligat - Tebligat evrakının bulunamaması halinde 7201 21
330 Kesinlik sınırındaki alacak için tüketici hakem heyetinden karar alınmaksızın takip yapılması 2004 68
397 Kesinleşmeden icraya konabilir - işe iade ilamının fer'isi - tespit davası 2004 72
291 Haciz ihbarnamesi - Kesinleşmeden 89-2-3 gönderilemez - Banka 89-1 2004 89
432 Ksmt - bonoda malen ödenmiştir kaydına dayalı itiraz 2004 168
403 Tebligatta usulsüzlük şikayeti - okuma yazma bilmeyen 7201 32
384 Takip dayanağı belgenin eklenmemesi - ödeme emrinin iptali - HGK 2004 58
441 İSKİ mallarına haciz konulmadan önce mal gösterilmesi istenilmeli 5393 15
545 Görevsizlik kararı kesinleşince ihtiyati tedbir kararı son bulur mu? 2004 18
240 Kambiyo senetlerine özgü takipte itirazın İİK 169a. maddeki sayılan belgelere dayanmaması 2004 169
477 Tebligat - isim ve imzadan imtina eden komşu 7201 21
411 Tebligatta usulsüzlük şikayeti - TK 21/2 - Ret 7201 21
275 Alacağın hacizden önce kendisine temlik edildiğine ilişkin iddiası m.96-99 anlamında bir istihkak iddiasıdır 2004 97
422 İcranın geri bırakılması (Tehiri icra ) için verilecek süre şartları 2004 36
354 Maaş haczi - emekli - SSK 5510 93
433 Tebligat süresinin son gününün arifeye denk gelmesi 2004 19
378 Tahliye taahüdü imzaya itirazın kaldırılması - noterlikçe düzenlenmemiş - genel mahkemede açılmalı 2004 269
298 Harç - Varlık yönetim - Peşin harç 5411 143
282 Çek - Protesto olmaksızın ciranta takip edilemez 6102 809
382 İstihkak - Takibin devamına İİK 97 2004 97
427 "Hiç bir takip yapılamamasına" tedbiri ihtiyati haczi engeller mi? 2004 179
325 Kesinleşmeden icraya konamaz - Ceza ilamı - Ferisi 6100 367
387 Taşkın haciz - g.menkul haczinden sonra menkul haczedilmesi - şikayet ret 2004 85
460 Bankadaki para alacaklarına İİK 89/1 e göre haciz konulduğunda 6 aylık süre içinde icra dosyasına celbi istenilmeli. Yoksa haciz düşer 2004 106
294 Haczin üçüncü kişi elindeyken yapıldığı - İİK 99 2004 99
372 Tahliye - itiraz - tahliye ret - 30 günlük süre dolmadan açmış 2004 269
383 İstihkak - Takibin taliki - İİK 99 süre verilmesi 2004 97
446 Adli yardım talebinin kabulü ve kapsamına ilişkin karar 6100 334
530 Davanın açılma tarihi 2004 16
278 Banka hesabının haczine İİK 89 itiraz üzerine verilen karar şikayet - istihkak niteliğindedir 2004 89
558 Hacizli taşınmazların İİK 36. madde açısından teminat olarak kabulü telebi 2004 36
286 Faize itiraz - vekalet ücreti 2004 16
529 Ödeme emrinde İBAN , banka hesap bilgilerinin yazmaması 2004 168
436 İflas erteleme "yapılacak takiplerin durdurulmasına" tedbirinin icra takibine etkisi 2004 179
370 Tahliye - Alt kiracı - Belge ibraz etmesi 2004 276
360 Meskeniyet iddiası - iştirak halinde malik - 3. kişi 2004 82
401 Tebligata usulsüzlük itirazı yerine gecikmiş itirazda bulunulması 6100 76
317 İstihkak - alacaklı - İİK 99 - ret - eski fatular 2004 99
535 Şirketin temsilcisi olmayan kişinin verdiği dilekçe ile vekaleten itiraz edilmesi - vekaletnamesiz - geçerli vekaletname olmaksızın 2004 62
323 Kesinleşmeden icraya konabilir - Aile - Tedbir nafakaları 6100 367
414 Tebligatta usulsüzlük - TK 21/2 - kabul - kapıya yapıştırmama 7201 21
315 İpoteğin terkini İİK 153 2004 153
350 ksmt ödeme itirazının reddi - HMK 199 İİK 169a değildir 2004 169
363 Ortaklığın giderilmesi için - açık artırma - iştirak halinde yetki İİK 121 2004 121
429 Ksmt - yetki itirazı 2004 50
395 Teminat takdiri ve kabulü - tahliye - İİK 36 2004 36
424 Tebligat - Nerede olduğunun araştırılmaması 7201 21
423 Talimat icra müdürlüğünün istihkak davası açılması için süre vermesi geçersizdir 2004 99
255 Davanın açılmamış sayılmasına - Yazılı yargılama 6100 150
531 Görüldüğünde ödenecek bonoda zamanaşımı - senette vade tarihi zorunlu mu 2004 169
454 Menfi tespit davası - reddi, (borçlu aleyhinde sonuçlanması) durumu da kesinleşmesi gerekir mi? 2004 72
533 Banka hesabına konulan haciz ne zaman düşer 2004 110
290 Haciz ihbarnamesi - Doğacak alacaklar yönünden 89-1 2004 89
502 Şikayete ilişkin ilamın ayrıca takibe konulması 2004 16
359 Menfi tespit davası - Alayhe hükmedilen tazminat ve yargılama giderinn kesinleşmesi gerekir 2004 72
374 Tahliye - itirazın kaldırılması İİK 68-1 2004 269
550 Çeşitli Kararlar 2004 1
408 Yetki - Borca - Faize İtiraz - Ret 2004 169
388 Taşkın haciz - kat mülkiyeti kurulmamış 2004 85
452 Tüketici - Tüketici kredisi - İİK.nun 68/b uygulanmaz - Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında genel mahkemelerde yargılama yapılmasını zorunlu 2004 68
301 İcraya vermeden önce kuruma - idareye başvurma zorunluluğu 2577 28
540 Satış isteme süresi - eksik avans - icra memurunca satış istemin reddi 2004 106
392 Tebligat -Muhatabın adreste bulunmaması - ıttıla 7201 21
332 Kıymet takdirine itiraz - Ücretin yatırılmaması İİK 128a 2004 128
361 Meskeniyet iddiası - konut kredisi için ipotek verilmesi haczedilmezlik hakkından vazgeçme değildir 2004 82
394 Tebliğin hiç yapılmamış olması nedeniyle usulsüz tebligat 2004 33
437 İstihkak - alacaklı - İİK 99 - kabul 2004 96
313 İmzaya itiraz - kabul 2004 170
321 İtiraz - şikayet dilekçesinde icra dosyasının yazılmaması - maddi hata 2004 0
421 İlamlı takip - Takibe konulan ilam bozulduğunda takipten vazgeçmeksizin yeni takip açılması 2004 40
389 Tebligat - muhatabın bulunmadığı - usulsüzük - ıttıla 7201 21
413 Alacak daha önce banka hesabına yatırılmış - tüketici hakem heyeti kararı 2004 33
590 Kira alacağı - Kefile örnek 7 ödeme emri gönderilmesi gerekir 2004 269
268 % 1 KDV yerine % 18 KDV 2004 133
284 Çek tazminatı - cirantadan istenemez 6102 783
420 Haczedilmezlik şikayeti - talimat icra - talimat yazısı genel - yetkisizlik 2004 79
453 Bir ilamla hüküm altına alınan haklarla ilgili olarak ayrı ayrı takip yapılabilir mi? - İhtiyari dava arkadaşlığında 6100 29
316 İstihkak - 3. şahsın istihkak talebinin olmaması 2004 99
270 Davanın açılmamış sayılmasına - Basit yargılama 6100 320
541 Satış istenmesi ve masrafın yatırılması haczin düşmemesi için yeterli olup, icra memurunun satış isteminin reddi kararı ancak satışın fiilen yapılamayacağına ilişkin tespit niteliğindedir. 2004 106
544 Kambiyo senedinde kefalet - aval 2004 168
368 Şatışın iptali - itiraz konusunun satışın iptali nedeni yapılması - ret 2004 133
327 Kesinleşmeden icraya konamaz - Kira tespit 6100 367
320 İstihkak - ret 2004 97
391 Tebligat - vekile yapılmaması 7201 11
409 Yetki itirazı - kabul 2004 0
406 Yediemin ücretine itiraz - yetkisizlik 2004 79
357 Maaşın tamamının haczine muafakat - Kesinleşmeden önce muafakat edildiği için geçersiz 2004 83
528 Teminat senedi iddiası 2004 170
356 Maaş haczi - muvafakat - kesinleştikten sonra 2004 83
458 İlamsız takip - İlam ilamsız takibe konamaz 2004 32
304 iflas hiçbir takip yapılamaması tedbir kararı - takibin iptaline 2004 179
335 Ksmt - bono - faize itiraz 2004 169
371 Tahliye - Alt kiracı 2004 276
534 Görevsiz mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı geçerliliği ne zamana kadar sürdürür? 6100 397
314 İmzaya itiraz - yetkisiz kişinin imzası 2004 170
390 Tebligat - Tüzel kişi - usulsüzük - ıttıla 7201 13
341 Ksmt - faize itiraz 2004 0
396 Teminat takdiri ve kabulü İİK 36 2004 36
281 Çek - ödemeden men yasağı - icra takibine engel değildir 6102 799
285 Derdestlik itirazı - önceki takipten vazgeçmiş 6100 114
307 İlamlı takip - ilama uygun değil - police limiti 2004 32
310 İmzaya itiraz - davacı gelmediğinden 2004 68
367 Süre verilmesi - İİK 36 - Devlet kurumları - teminatsız 2004 36
308 İlamsız icra - itiraz merci mahkeme değildir 2004 62
292 Haczedilemezlik şikayeti - yetkisizlik 2004 79
351 ksmt ödeme itirazının reddi - HMK 199 İİK 169a değildir 2004 50
319 İstihkak - Kabul 2004 97
312 İmzaya itiraz - kabul - tazminatlı 2004 170
318 İstihkak - İİK 97'ye göre karar verilmesi için şikayet 2004 97
543 Kambiyo senetlerine özgü takip - süresiz /süreli şikayet - kambiyo senedi vasfını taşımadığı şikayeti 2004 170
300 Husumet nedeniyle davanın reddine - taraf-ciranta değil 6100 115
415 Alacağa mahsuben alınma durumunda istihkak davasında verilen " satış bedelinin tedbiren icra kasasında yatırılması" kararının etkisi 2004 118
352 Ksmt yetki şartı geçersizdir- kabul 2004 50
336 Ksmt - bono - hamiline olması 2004 169
404 İhtiyati haciz - Yetki itirazı - kabul 2004 169
306 İlamlı icrada takipten önce ödeme itirazı 2004 33
445 İcra takibinde tarafta hatanın düzeltilmesi 6100 124
431 Tahliye işleminin iptali - karardan sonra sözleşmenin devamı iradesi 2004 269
303 İflas erteleme - takibin iptali 2004 179
254 İİK 89. ileride (yakın tarihte) (müstakbel) (doğacak) 3.kişi nezdinde doğabilecek alacağın haczi 2004 89
373 Tahliye - itiraz etmeyen 2004 269
353 Maaş haczi - Çalışan - 1-4 2004 83
506 Kira alacağı-tahliye - Cezai şarta itirazın kaldırılması davasının reddi 2004 269
276 Aracın yakalanması için istenen avansın şikayeti - ret 2004 59
462 İtirazın iptali ilamı makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takibe konulamaz 6100 29
455 Maaş haczi - Tebliğden sonraki bir tarihte işten çıkarılmış olması arada işleyen maaşların kesintisini ödememesi hakkı vermez - Tazminatlar dahil değildir 2004 356
288 Görevsizlik - iş bölüşümü nedeniyle 6100 20
326 Kesinleşmeden icraya konamaz - Haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi 6100 367
337 Ksmt - borca itirzın reddi - 169 belgelerinin olmadığı 2004 169
365 Satış kararının iptali talebi - ihalenin feshinde istenebilecek 2004 133
457 Kesinleşmeden icraya konabilir - İcra Mahkemesi Kararları 2004 364
328 Kesinleşmeden icraya konamaz - taşınmazın aynına ilişkin 6100 367
503 Tüketici mahkemesine görevsizlik 2004 0
366 Süre verilmesi - İİK 36 sadece icra mahkemesi ilamları için uygulanır 2004 36
381 Takas ret - iik 36 var 2004 36
375 Tahliye - ret - itirazın kaldırılmasını istememiş 2004 269
311 İmzaya itiraz - kabul - alacaklı senet aslını ibraz etmediğinden 2004 170
526 Tasarrufun iptali ilamından sonra takip dosyasına taraf olmayan kişi hakkında ayrıca takip yapılmalı 2004 277
364 Ödeme emrinin iptali - senedin kesinleşmeden önce iade edilmesi - dayanağı senet 2004 167
466 Bir ilamla hüküm altına alınan haklarla ilgili olarak ayrı ayrı takibin yapılamaması 6100 29
525 AYM iptal kararanın 5393 S. Belediye Kanunun 15. madesindeki "borca yeter miktarda mal göstermesi istenir" hükmüne etkisi 5393 15
355 Maaş haczi - muvafakat - dava açılmış olmakla dava tarihi davacının muvafakati kalkmış olduğundan 2004 83
287 Gecikmiş itiraz talebi - geçerli bir gerekçenin bulunmaması ve itirazlarını sunmaması nedeniyle ret 2004 65
329 Kesinleşmesi gerken kararlar - tanıma - tenfiz 6100 367
377 Tahliye işleminin iptali - karardan sonra sözleşmenin devamı iradesi 2004 269
537 İcra takibinden sonra ihtiyati hacizin takibe konması - adalet komisyonu tevzi kararı - icra takibinden sonra ihtiyati haciz 2004 261
514 Şikayete ilişkin hükümler eda hükmü niteliğine olmayıp, ayrı bir takibe konulamaz 6100 29
302 İflas erteleme - İmar Bankası - takip yapılması 2004 193
324 Kesinleşmeden icraya konabilir - Yargıtay ilamında hükmedilen vekalet ücretleri 6100 367
344 Ksmt - İtiraz ve şikayetin süresinde yapılmaması nedeniyle ret 2004 168
402 Tebligatta usulsüzlük şikayeti - tüzel kişi - ıttıla tarihinin tespiti 7201 13
345 Ksmt - itirazın reddi - 5 günlük sürede yapılmamış 2004 168
536 ödeme emrinde dosya kapak hesabına yer verilmesi 'Borcunuzu hemen öderseniz...' 2004 60
524 İhalede alacağa mahsuben satışı yapılamayacak mal 2004 100
279 Belediyelerin karışık-havuz hesapları haciz edilebilir 5393 15
322 Kaybolan dosyanın ihyası 4773 0
380 Tahsil harcı - takip ortaklarından ödeme emri tebliğ edilmeyen borçludan alınamaz 492 0
405 Vekalet ücreti - davacıdan alınarak davalılara verilmesine - %50 0
417 Geminin ihtiyaten haczedilmesi - İhtirazı kayıtla yapılan ödemenin geri istenmesi 6102 1353
349 Ksmt- itiraz - 169a belgeleri yok - ret 2004 169
271 Davanın açılmamış sayılma - Üç ay içinde yenilenmeme 6100 150
559 Tahliye - Hasılat kirası mı adi kira mı 2004 269
241 Alacaklı tercihini takip tarihindeki kur üzerinden TL'ye çevirerek icra takibi yapması halinde 3095 4
296 Harç - Banka - Kredi temininden sonra başkasına kullandırılması - Kambiyo takibi 492 127
289 Haciz fekki ret - İSKİ 2942 0
400 Tüketici- Tek senet - tüketici kanunu - taksitli satışlarda ayrı ayrı ve nama düzenlenmeliydi 6502 4
546 Satış isteme süresi - taşınmazın haczine karar verildiği tarihten başlar 2004 106
398 TMSF takiplere itirazın rediine 5411 138
551 Ksmt - birden fazla imza - şirketin borç altına girip girmemesi 2004 169
449 Ksmt - şart içermesi nedeniyle kambiyo senedi niteliğinde değildir 6102 776
456 Haczedilemezlik şikayeti - Vergi Geliri - İSKİ'nin ilçe belediye adına tahsil ettiği ÇTV 5393 15
297 Harç - Banka - Yeni düzenleme 492 127
549 Usulsüz Tebligat - 89/1-2-3 2004 89
347 Ksmt - keşide yeri idari birim değil 2004 169
548 İİK 89/1-2-3 tebligatlarındaki usulsüzlük 2004 89
339 Ksmt - çek - zamanaşımı - kabul 6102 662
280 Çek - faizin başlangıç tarihini şikayet 6102 818
399 Tüketici mahkemesine görevsizlik - kredi kartı 4077 10
362 Mirası ret edenler hakkında takip yapılamaz 4721 605
272 Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından adi ortaklık adına tek bir ödeme emri tebliğe çıkarılamaz 6098 525
299 Harç alınması - Banka 491 123
379 Tahsil harcı - haczin kaldırılmasını isteme tahsil edildiği anlamını taşır 492 0
468 İşe iade kararındaki "...işe başlatılmaması halinde..tazminat miktarının davacının .. aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine" hükmü tespit niteliğindedir ve ilamlı icraya konulamaz 4857 21
443 Adi ortaklığın tasfiyesi için yetki belgesi verme 6098 639
461 Bir ilamla hüküm altına alınan haklarla ilgili olarak ayrı ayrı takibin yapılamaması, açıkça kötü niyet ve fayda zarar arasında aşırı dengesizlik halinde geçerlidir 6100 29
419 Ksmt - çek vasfında olmaması - ibraz süresinin kaçırılması 6102 808
425 Faktoring şirketinin faturasız takip yapması 6361 9
348 Ksmt bono unsurunu taşımaması nedeniyel takibin iptali 6102 689
560 Satış avansının kısmi yatırılması nedeniyle satışın uzun süre yapılamaması 2004 106
340 Ksmt - faize itiraz - yabancı para 6098 83
343 Ksmt - ilk cirantanın lehtar olmaması nedeniyle - takibin iptali 6102 0
463 Kesinleşmeden icraya konabilir - İİK 277 maddeye dayanan tasarrufun iptali ilamı 6100 443
277 Araç satışının trafiğe geç bildirilmesi - Malikin artık borçlu olmaması 2918 20
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim