Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra Hukuk MahkemesiÖrnek No Başlık Kanun No Madde No
348 Ksmt bono unsurunu taşımaması nedeniyel takibin iptali 6102 689
567 Kambiyo seneti - ibraz süresi- mücbir sebep 2004 170
556 İpoteğin fekki İİK 153. 2004 153
277 Araç satışının trafiğe geç bildirilmesi - Malikin artık borçlu olmaması 2918 20
575 Zamanaşımı itirazının kabulü halinde hacizlerin ne zaman kalkacağı - kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip 2004 169
566 Güvence bedeli - yedek akçı - Tahliye - İtirazın kaldırılması 2004 269
555 Ev eşyalarının haczi - haczedilmezlik şikayeti 2004 82
554 İcra kefaleti 2004 16
426 Şahsi alacağın adi ortaklıktan alınabilmesi 6098 638
369 Şikayet- hakkında icra takibi bulunmayan muhatap bankadan garanti tutarının istenmesi 3167 10
295 Harç - Banka - Kredi alacağı için 492 123
338 Ksmt - çek - çekin ibraz günü ödenir 6102 692
342 Ksmt - geriye ciro - sonrakilere takip yapamaz 6102 0
334 Kooperatif ortağının hissesine düşecek payı haczedebilir 1163 19
305 İflasın ertelenmesi - Finansal kiralama konusu mal Finans şirketine aittir 3226 0
553 Sigorta tahkim komisyonu kararı - itirazın etkisi -kesinleşmeden takip 2004 16
346 Ksmt - keşide yeri idari birim değil 6102 0
578 İhalenin feshedilmesi halinde alacaklıya ödenen paranın geri alınması 2004 361
542 İflas erteleme - işçi alacağı 2004 206
602 Müstakbel - ileride doğacak alacakların haczi - banka hesabı 2004 89
574 Ölü kişiye icra takibi yapılması - Taraf değişikliği 2004 16
599 Keşideci avalistinin takibi için ödememe protestosu çekilmesi gerekir mi? 2004 170
331 Vekalet - harç - masraf 491 0
563 Açıklama bulunmayan havale - açıklamasız havale 2004 16
600 Usulsüz tebligat - MERNİS adresi 2004 16
569 Kesin haciz belgesi - adreste bulunamaması ve tüm mal varlığı araştırmasına rağmen 2004 105
587 Faize itiraz - İşçi alacağı 2004 32
612 Finansal kiralamada tasarruf yetkisinin kiraya verene verilmesi - cebri satış 0
580 Zamaaşımı itirazı - kararın kesinlemesi - hacizlerin kaldırılması 2004 33
597 İşçi alacağı faizine itiraz 2004 24
629 TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı - İlam niteliğinde belge midir? 2004 38
588 Sıra cetveli yapılması için paranın gönderilmesi kararının şikayeti 2004 140
641 Usulsüz tebligat - Tevziat saatlerinde dönüp dönmeyeceğinin araştırılmaması 2004 16
639 AAÜT gereğince hükmedilen karşı taraf vekalet ücretinden ayrıca katma değer (KDV) istenebilir mi? 2004 16
625 Yakala talebi - Yakalama avansı - Satış talebi - Satış avansı - Haczin düşmesi 2004 106
632 İİK 170/3. Madde gereğince verilecek nihai hüküm olan icranın geri bırakılması kararı, İİK 170/2. Maddesi gereğince verilen geçici durdurma kararının yerini alır - Tedbir 2004 170
613 Duran takipte hacizlerin teminat mektubu karşılığı kaldırılması 2004 16
643 TMSF'ye devredilen şirketler hakkındaki icra takibi 2004 16
611 Şirket sermayesi olarak konulan taşınmaz üzerine haciz konulması 6102 128
634 İcra mahkemesinin tahliye talebi (m.269/a) için yetkili icra mahkemesi 2004 269
631 Arabuluculuk anlaşma tutanağı - İcra edilebilirlik şerhi - ilam niteliğinde belge 2004 38
621 İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip 2004 0
616 İcra kefaletinin geçerlilik şartları 2004 38
618 Yenileme - Tebliğin gerektiği haller 2004 78
617 Liste dışından bilirkişi görevlendirilmesi 6754 1
627 Üniversite döner sermayesi mallarının haczi - haczedilmezlik İİK 82 2004 82
645 Karar gerekçeleri 2004 1
633 Kabul halinde vekalet ücreti 0
620 Ödeme emri tebliğ edilmeyen borçlunun itiraz hakkını kullanması - Satış isteme yetkisi 2004 61
628 Tüzel kişilere tebligat muhtara yapılır mı? 2004 16
640 Sıra cetveline itiraz - Sadece sıraya itiraz edilMEmesi 2004 142
619 Hapis Hakkı - Rehnin Paraya Çevrilmesi 2004 45
626 Satış ilanın taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin, tapuya kayıtlı olmayan mirasçılarına tebliği gerekir mi? 2004 127
635 İcra dosyalarının birleştirilmesi talebi 2004 16
638 Harcın eksik yatırılması - Dava değerinin sonradan yüksek tespiti 6100 150
886 Tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla birden fazla takip yapılması 2004 15
636 İşbölümü nedeniyle gönderme kararı 2004 4
642 Tespit hükmü fer'isinin icrası için kesinleşmesine gerek var mıdır? 2004 26
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim