Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra Hukuk MahkemesiÖrnek No Başlık Kanun No Madde No
554 İcra kefaleti 2004 16
369 Şikayet- hakkında icra takibi bulunmayan muhatap bankadan garanti tutarının istenmesi 3167 10
305 İflasın ertelenmesi - Finansal kiralama konusu mal Finans şirketine aittir 3226 0
334 Kooperatif ortağının hissesine düşecek payı haczedebilir 1163 19
560 Satış avansının kısmi yatırılması nedeniyle satışın uzun süre yapılamaması 2004 106
338 Ksmt - çek - çekin ibraz günü ödenir 6102 692
565 Tehiri icra kararı hacizlerin kaldırılması - mehil vesikası hacizlerin kaldırılması 2004 36
342 Ksmt - geriye ciro - sonrakilere takip yapamaz 6102 0
295 Harç - Banka - Kredi alacağı için 492 123
556 İpoteğin fekki İİK 153. 2004 153
555 Ev eşyalarının haczi - haczedilmezlik şikayeti 2004 82
575 Zamanaşımı itirazının kabulü halinde hacizlerin ne zaman kalkacağı - kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip 2004 169
346 Ksmt - keşide yeri idari birim değil 6102 0
567 Kambiyo seneti - ibraz süresi- mücbir sebep 2004 170
553 Sigorta tahkim komisyonu kararı - itirazın etkisi -kesinleşmeden takip 2004 16
566 Güvence bedeli - yedek akçı - Tahliye - İtirazın kaldırılması 2004 269
331 Vekalet - harç - masraf 491 0
563 Açıklama bulunmayan havale - açıklamasız havale 2004 16
574 Ölü kişiye icra takibi yapılması - Taraf değişikliği 2004 16
542 İflas erteleme - işçi alacağı 2004 206
573 Tedbir Talebinin Kabul - Reddi 6100 389
569 Kesin haciz belgesi - adreste bulunamaması ve tüm mal varlığı araştırmasına rağmen 2004 105
600 Usulsüz tebligat - MERNİS adresi 2004 16
599 Keşideci avalistinin takibi için ödememe protestosu çekilmesi gerekir mi? 2004 170
578 İhalenin feshedilmesi halinde alacaklıya ödenen paranın geri alınması 2004 361
612 Finansal kiralamada tasarruf yetkisinin kiraya verene verilmesi - cebri satış 0
587 Faize itiraz - İşçi alacağı 2004 32
602 Müstakbel - ileride doğacak alacakların haczi - banka hesabı 2004 89
580 Zamaaşımı itirazı - kararın kesinlemesi - hacizlerin kaldırılması 2004 33
597 İşçi alacağı faizine itiraz 2004 24
606 Tam yargı kararlarına karşı yürütmeyi durdurma kararı almak üzere mehil vesikası alınabilir mi? 2004 36
588 Sıra cetveli yapılması için paranın gönderilmesi kararının şikayeti 2004 140
611 Şirket sermayesi olarak konulan taşınmaz üzerine haciz konulması 6102 128
613 Duran takipte hacizlerin teminat mektubu karşılığı kaldırılması 2004 16
617 Liste dışından bilirkişi görevlendirilmesi 6754 1
618 Yenileme - Tebliğin gerektiği haller 2004 78
621 İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip 2004 0
616 İcra kefaletinin geçerlilik şartları 2004 38
619 Hapis Hakkı - Rehnin Paraya Çevrilmesi 2004 45
620 Ödeme emri tebliğ edilmeyen borçlunun itiraz hakkını kullanması - Satış isteme yetkisi 2004 61
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim