Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra ceza suçları için yurt dışı istinabe örneğiKanun:2004    Madde:349


Türkiye Cumhuriyeti  

....İcra Ceza Mahkemesi


.... Yetkili Adli Makamına


Saygıdeğer meslektaşım,

Sizden aşağıda belirtilen hususlarda adli yardımlaşma talep etmekteyim.


Talebin konusu :

Sanık .....’ın, sermaye şirketinin iflasını istemek suçundan savunmasının alınması talep edilmektedir.


Davanın Esas numarası : Sanığın kimliğine ilişkin bilgiler:

Adı-soyadı :

Anne-baba adı :

Doğum yeri / tarihi :

Yurtdışı adresi :


Şikayete ilişkin bilgiler :

Şikayette bulunan :

Şikayet Tarihi :

(Not : İcra ceza mahkemesine savcılar tarafından iddianame ile değil, şikayetçiler tarafından şikayetle dava açılmaktadır.)Yargılama konusu suça ilişkin bilgiler :

Suç Tarihi : 07.09.2016

Suçun tanımı : Sermaye şirketi olan limited şirketlerin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlecek ara bilançoya göre borca batık olmasına rağmen şirketi idare ve temsil ile görevlendirilmiş limited şirket müdürlerinin veya tasfiye memurlarının, şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildirmeyip, şirketin iflasını istememeleri halinde Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların iflas koşulları oluşmasına rağmen iflas istemeleri nedeniyle Sermaye şirketlerinin iflasını istememek suçu oluşur.

İlgili Ceza Hükümleri : 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 345/a maddesi


Suçun işleniş şekli :

Yukarıda belirtilen iddianame ile sanık X hakkında Mahkememize şikayette bulunulmuştur. Sanığın, üzerine atılı suçu / suçları aşağıdaki şekilde işlediği iddia edilmektedir :


Açıklama: Tercümede meydana gelen kayıplar ve anlam kaymaları nedeniyle çok uzun veya devrik cümleler yabancı adli makamlar tarafından anlaşılamamaktadır. Özellikle iddianamelerden kopyalanarak talepnamelere eklenen paragraflarda yer alan sıralı cümle yapısı ve devrik cümleler, tercüme sırasında anlam değişikliğine uğramaktadır. Bu nedenle kısa ve düz cümlelerin kullanıldığı bir anlatım tercih edilmeli, talepnamenin Türkçesinden çok tercümesinin alacağı şeklin önemli olduğu dikkate alınmalıdır.


Örnek olay :

Sanık X ile müşteki M arasında daha önceki bir olay nedeniyle husumet bulunmaktadır. Sanık X ve müşteki M olay günü karşılaşınca tartışmaya başlamışlardır. Bir süre sonra X yanında getirdiği bıçağı çıkararak M’ye doğru sallamıştır. M bıçağı almak için hamle yapmış ve bıçağın keskin tarafını tutmuştur. Olay yerine gelen kişiler X ve M’yi ayırmışlardır. Olay nedeniyle M’nin elinde 4 cm uzunluğunda bir kesi meydana gelmiştir.

Alınan doktor raporuna göre M basit tıbbı müdahale ile giderilecek şekilde yaralanmıştır.

(Ek --)


Talep edilen adli yardımlaşma :

Sanık X’in ülkenizde, yukarıdaki adreste bulunduğu anlaşılmıştır. Yargılamanın tamamlanabilmesi için sanığın savunmasının alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.Bu nedenle lütfen aşağıdaki işlemleri yerine getiriniz :

Sanığı “İcra ve İflas Kanunu 349. madde gereğince davete uymayıp duruşmaya gelmemeniz halinde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacaktır” ihtaratını içerir davetiye ile davet ediniz,

Davet üzerine gelmezse, zorla getirme kararı vermeksizin, talimatı iade ediniz,

Davete uyup, gelir ise kimlik bilgilerini kayda geçiriniz,

İddianameyi okuyarak isnat edilen suçu kendisine anlatınız,

Hiçbir şey söylememe (susma), delil ileri sürme ve bunların toplanmasını isteme, müdafii tayini isteme hakları olduğunu kendisine anlatınız,

Sanıktan yukarıda belirtilen suçlama konusunda savunmasını yapmasını isteyiniz,

Adli yardımlaşma talebinin dayanağı :

Türkiye ve Almanya’nın birlikte taraf oldukları Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi (ETS 30)


Garantiler :

Bu talep ceza kovuşturması ile ilgilidir.

Elde edilecek bilgiler yasal sınırlar içinde kullanılacak ilgili kişilerin yasal hakları ihlal edilmeyecektir.

Bu talep; kişiler hakkında politik görüş, din,dil,ırk,cinsiyet,milliyet gibi konularda ayrımcılık yapılmasına ilişkin bir amaç içermez ve bu yönde sonuçlar doğuracak şekilde kullanılmaz.


Sonuç :

Yukarıda belirtilen adli yardım talebinin yerine getirilmesini rica eder ve bu vesileyle yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder, en derin saygılarımı sunarım.(isim, soyadı, sicil no.) HAKİM

(İmza)EKLER:

1) Şikayet Dilekçesi

2) İlgili ceza hükümleri

3) İlgili usul hükmü

4) Yukarıda sayılı evrakın tercümeleri

İlgili ceza hükümleri

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu

“Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası :

Madde No:345/a

İdare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye memurları, 179 uncu maddeye göre şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildirerek şirketin iflasını istemezlerse, alacaklılardan birinin şikâyeti üzerine, on günden üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”3) İlgili usul hükmü

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu

“Yargılama usulü :

Madde No:349

“...İki taraf tayin olunan gün ve saatte icra mahkemesinin huzuruna gelmeğe veya vekil göndermeğe mecburdurlar.İcabında icra mahkemesi, tarafların bizzat hazır bulunmasını emredebilir.Maznun başka yerde ikamet ediyorsa istinabe yoliyle sorguya çekilir.Maznun, şikayeti alan veya istinabe edilen icra mahkemesinin huzuruna gelmez veya müdafi göndermezse yahut bizzat bulunmasına lüzum görülürse zabıta marifetiyle getirilir. Bu suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür....”http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/cz_istinabe_2_evrk_hzrlm.html


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim