Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksiltmeKanun:2004    Madde:331

ARACIN PARÇALARININ KASTEN SÖKÜLMESİ İDDİASI VARSA


Müştekinin vekilinin dava dilekçesi Hakimliğimize tevzi edilmekle dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1) Şikayet dilekçesiyle duruşma gün ve saatinin CMK' nun 145 ve 253 maddesinde ki meşruhatı havi olarak sanığa tabliğine, posta masrafının müşteki vekilince karşılanmasına, 

2) İcra dosyasının müdürlüğünden celp edilmesine,

3) Müşteki vekiline İİK' nun 349/6 maddesi gereğince şerhiyle duruşma gününü ildirir davetiye çıkartılmasına, posta masrafının şikayetçi vekilince karşılanmasına ,

4) Sanığın nüfus kayıdının Uyaptan temin edilmesine

5) İstanbul Ticaret Odası Başkanlığına müzekkere yazılarak borçlu gözüken şirketi suç tarihindeki yetkilisininin bildirilmesinin istenmesine

6) İcra dosyası içinde oksa aracın haciz sırasındaki durumunu gösterir fotoğraflar ile aldırılan bilirkişi raporunun birer suretlerinin ibrazı için şikayetçi tarafa bir dahaki celseye kadar süre verilmesine


TAŞINMAZ VEYA ARAÇ DEVRİ NEDENİYLE ŞİKAYETTE BULUNULMUŞ İSE - ŞİRKET
İsnat edilen İİK’nun 333/a maddesindeki suçun oluşması için, takibin kesinleştiği tarih itibariyle şirketin borcu ödeme gücüne sahip olması ve şirketi hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olan şirket yetkilisinin alacaklıyı zarara uğratmak kastiyle şirket borcunu ödememesi gerektiği cihetle,1) Şikayet dilekçesiyle duruşma gün ve saatinin CMK' nun 145 ve 253 maddesinde ki meşruhatı havi olarak sanığa tabliğine, posta masrafının müşteki vekilince karşılanmasına, 

2) İcra dosyasının müdürlüğünden celp edilmesine,

3) Müşteki vekiline İİK' nun 349/6 maddesi gereğince şerhiyle duruşma gününü ildirir davetiye çıkartılmasına, posta masrafının şikayetçi vekilince karşılanmasına ,

4) Sanığın nüfus kayıdının Uyaptan temin edilmesine

5- Sanık X'ın borçlu ...... Şti.nin yetkili temsilcisi olup olmadığı, temsil yetkisinin hangi tarihler arasında olduğunun Ticaret Sicili Memurluğundan sorulmasına,  

6- Takibin kesinleştiği tarih itibariyle borçlu .... Şti.nin borcu ödeme gücüne sahip olup olmadığının ve devredilen taşınmazlardan elde edilen meblağların borcun ödenmesi amacıyla kullanılıp kullanılmadıkları tespiti için borçlu şirket defter ve belgeleri ile banka hesapları üzerinde bilirkişi marifetiyle inceleme yaptırılabilmesi için 


a- Borçlu şirkete -2 haftalık süre içesinde .....dönemlerini içerir şekilde ticari defter ve  belgelerini ibraz etmesi aksi halde mevcut delil durumuna göre rapor aldırılıp karar verileceği ihtaratlı davetiye çıkarılmasına,


b- İlgili vergi dairesine müzekkere yazılarak kurumlar


-vergi beyannameleri ve eki ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun birer suretlerinin gönderilmesi ve


-boçlu şirketin muhasebecisinin açık kimliği ve adresinin bildirilmesi ile


-şirketni banka hesap bilgilerinin bildirilmesinin istenmesine,


7- Taşınmazların ve aracın devrine ilişkin satım sözleşmesi örneklerinin tapu sicil müdürlüklerinden ve trafik tescil şube müdürlüklerinden istenmesine


8- Şirkete ait taşınmazların satılmasına ilişkin varsa şirket karar örneklerinin ilgili şirketten celbi için muhtıra çıkarılmasına


9- Şirket adına kayıtlı diğer taşınmazların üzerinde hacizler olması nedeniyle, bu taşınmazların değerleri saptanmışsa bildirilmesi için ilgili icra müdürlüklerine müzekkere yazılmasına


10-  Şirketin ticari defter ve belgelerinin temin edilerek gönderilmesi için şirket adresine göre ilgili adli kolluğa müzekkere yazılmasına,

TAŞINMAZ VEYA ARAÇ DEVRİ NEDENİYLE ŞİKAYETTE BULUNULMUŞ İSE - GERÇEK KİŞİ
İsnat edilen İİK’nun 333/a maddesindeki suçun oluşması için, takibin kesinleştiği tarih itibariyle şirketin borcu ödeme gücüne sahip olması ve şirketi hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olan şirket yetkilisinin alacaklıyı zarara uğratmak kastiyle şirket borcunu ödememesi gerektiği cihetle,1) Şikayet dilekçesiyle duruşma gün ve saatinin CMK' nun 145 ve 253 maddesinde ki meşruhatı havi olarak sanığa tabliğine, borcu ödeme gücüne sahip olup olmadığının ve devredilen taşınmazlardan elde edilen meblağların ne için kullanıldıklarınının sanığın sorğusunda sorulmasına,

-posta masrafının müşteki vekilince karşılanmasına, 

2) İcra dosyasının müdürlüğünden celp edilmesine,

3) Müşteki vekiline İİK' nun 349/6 maddesi gereğince şerhiyle duruşma gününü ildirir davetiye çıkartılmasına, posta masrafının şikayetçi vekilince karşılanmasına ,

4) Sanığın nüfus kayıdının Uyaptan temin edilmesine

5- Taşınmazların devrine ilişkin satım sözleşmesinin örneklerinin ve taşınmazların tüm takyidalarını gösterir tapu kaydının tapu sicil müdürlüklerinden istenmesine

-aracın devrine ilişkin satım sözleşmesi örneklerinin trafik tescil şube müdürlüklerinden istenmesine

6-Taşınmazların üzerinde başkaca hacizler var ise, bu taşınmazların değerleri saptanmışsa bildirilmesi için ilgili icra müdürlüklerine müzekkere yazılmasınaMehmet Korkmaz
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim