Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tedbir Talebinin Kabul - ReddiMadde:0

RED

HMK 389/1. madde : "(1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. " ve 390/3. madde: "Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır." şeklinde olup yasal şartları taşımadığından ihtiyati tedbir talebinin reddine


SATIŞIN DURDURULMASI - KABUL

Talep ve icra dosyasının içeriğine göre tedbir talebinin kabulü ile  hacizli malların satışının bu mahcuz menkul malların değerinin %20'si  karşılığında nakdi veya süresiz -kesin muteber bir bankanın teminat mektubunun davanın reddi halinde alacaklının tedbir nedeniyle verilen zararının karşılanması amacıyla İcra Dairesine yatırıldığı veya ibrazı takdirinde mahcuz mallar hakkındaki satışının  geçici olarak DURDURULMASINA İMZAYA İTİRAZ  - TEDBİR RET

HMK 389/1. madde : "(1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. " ve 390/3. madde: "Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır." şeklinde olup emsal imza asıllarının ibraz edilmediği anlaşılmakla yasal şartları taşımadığından ihtiyati tedbir talebinin reddine


İSTİHKAK TEDBİR KARARI- KABUL

Talep ve icra dosyasının içeriğine göre tedbir talebinin kabulü ile davaya konu edilen mahcuz menkul malların değeri karşılığında nakdi veya süresiz -kesin muteber bir bankanın teminat mektubunun davanın reddi halinde mahcuzların aynı şekilde muhafazası mümkün olmadığı halde alacağa mahsuben alacaklıya ödenmek üzere İcra Dairesine yatırıldığı veya ibrazı takdirinde mahcuz mallar hakkındaki satış ve muhafaza işlemlerinin geçici olarak DURDURULMASINA,


İSTİHKAK TEDBİR KARARI - İHTİRAZI KAYIT İLE YAPILAN ÖDEME

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/3579 karar sayılı emsal içtihadı" Dava, üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı “istihkak” davası niteliğindedir.Dava konusu haciz sırasında, üçüncü kişi şirket adına çalışanı iş yerinin borçlu ile ilgisinin bulunmadığını belirterek dosya borcunun tamamını davacı şirket adına ihtirazi kayıt ileri sürerek yatırmıştır. Haciz ve muhafaza işleminin baskısı altında yatırılan bu para makbuz karşılığında İcra Dosyası’na alınmış, böylece İİK’nun 88/1. maddesi uyarınca haciz merasimi tamamlanmıştır. Davacı taraf hacizden sonraki 7 günlük yasal hak düşürücü içerisinde doğrudan dava açma yolu ile istihkak iddiasında bulunmuştur.Bu koşullarda haciz sırasında ihtirazı kayıt ileri sürülerek yatırılan para yönünden geçerli bir haczin bulunduğu kabul edilmelidir ki Dairemizin uzun bir süredir istikrar kazanan uygulaması da bu yöndedir. Buna göre; istihkak davasının esasına girilerek tarafların toplanacak tüm delillerine göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde dava şartı yokluğundan red kararı verilmesi hatalı olmuştur." şeklinde olup,

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2013/15600 sayılı emsal kararı "Davacı üçüncü kişi, hacizli malların ileride muhafaza altına alınmasını önlemek amacı ile ve ihtirazı kayıtla dosya borcunu 26.08.2011’de icra dosyasına yatırmıştır. İİK’nun 12. maddesi gereğince borçlu, yatırılan bu miktar üzerinden borcundan kurtulacağı, dolayısıyla haciz de ortadan kalkacağı için, bu koşullarda istihkak davasına dosyaya yatırılan bedel üzerinden devam edilmesi gerekecektir ki Yargıtay’ın ve Dairemizin bir süredir istikrar kazanan uygulaması da bu yöndedir." şeklinde olup

borcu tamamının 3. kişi tarafından yatırılmış olmakla 3. kişinin istihkak iddia ettiği mallar üzerindeki haciz ortadan kalkmış, istihkak iddiası 3. kişi tarafından ihtirazı kayıtla yatırılan bedel üzerinden devamı gerekmekle bu bedelin % 20'si oranında  nakdi veya süresiz -kesin muteber bir bankanın teminat mektubunun davanın reddi halinde alacaklıya ödenmek üzere İcra Dairesine yatırıldığı veya ibrazı takdirinde bu paranın alacaklıya ödenmesinin geçici olarak DURDURULMASINA,


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim