Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Görevsizlik kararı kesinleşince ihtiyati tedbir kararı son bulur mu?Kanun:2004    Madde:18
16/74

Görevsizlik kararı üzerine görevsiz mahkemece yapılmış işlemlerin geçerliliğine ilişkin HMK ve CMK'da farklı düzenlemeler yapılmıştır.

HMK 20. maddede CMK 7. maddenin aksine görevsiz mahkemece yapılan işlemlerin geçersizliğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı gibi,HMK 20. maddedeki düzenlemeden anlaşılacağı üzere görevsizlik kararı üzerine süresinde başvurulması halinde görevli mahkemede görülecek davanın görevsiz mahkemenin baktığı davanın devamı niteliğinde olduğu bu nedenlerle görevsiz mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararın görevsizlik kararının kesinleşmesi ile süresinde görevsizlik kararını veren mahkemeye başvurulması halinde - dava açılmamış sayılamayacağından- ihtiyati tedbir kararının devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Usuli nihai karar olan görevsizlik kararının kesinleştiğinde tedbir kararının da sona ereceğinin kabulü halinde kesinleşme anı ile mahkemeye başvurup görevli mahkemeye dava dosyasının gönderilmesi ve görevli mahkemeden ihtiyati tedbir kararının süresinde alınmasının  fiilen imkansız hale geleceği açıkça ortadadır.

HMK 20. madde şu şekildedir :"Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler
MADDE 20- (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.
(2) Dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir."

[(1) Anayasa Mahkemesi’nin 10/2/2016 tarihli ve E:2015/96, K:2016/9 sayılı Kararı ile, bu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten…” ibaresi iptal edilmiş olup, Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 23/2/2016 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.]

CMK 7. madde ise şu şekildedir :"5271 sayılı CMK.nun 7. maddesinde yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında, görevli olmayan hakim veya mahkemece yapılan işlemlerin hükümsüz olduğu yer almaktadır."

Taraflar arasındaki ticaret mahkemesindeki dosyada 27.11.2014 tarihli ara karar ile takibe konu senedin icra takibine konu edilmemesi yönünden İİK 72. madde gereğince ihtiyati tedbir kararı verilmiş olduğu, 19.09.2015 tarihinde görevsizlik kararı verildiği, 15.01.2016 tarihinde davalı tarafça senedin icra takibine konu edildiği, İstanbul 29. İş Mahkemesinin 22.01.2016 tarihli cevabı yazısında ihtiyati tedbir kararının kaldırıldığına ilişkin bir karar veya ara karar bulunmadığı, dosyanın tensip aşamasında olduğunun bildirildiği görülmüştür.

Mahkememizce kabul edilen yukarıdaki hukuki görüşe göre somut olay değerlendirildiğinde  senedin icra takibine konu edilmemesi yönünden İİK 72. madde gereğince verilmiş  ihtiyati tedbir kararı bulunmasına rağmen tedbir kararının tarafı olan davalı tarafça icra takibine konu edildiği anlaşıldığından  icra takibin iptaline karar verilmiştir. 
Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim