Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kambiyo senedinde kefalet - avalKanun:2004    Madde:168

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; İstanbul 8.İcra Müdürlüğü'nün 2016/766 Esas sayılı dosyası ile müvekkilleri aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile ilamsız takip yapıldığı, takibe konu edilen senet, teminat amacıyla verilmiş olduğunu, kambiyo vasfına haiz olmadığını, takibe konu edilen senette müşterek müteselsil kefil olarak gösterilmişsede şekil şartlarına uygun bir kefalet sözleşmesi bulunmadığını, bu nedenle kefalet sözleşmesinin hükümsüz olduğunu, bu nedenlerle takibin iptalini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İcra dosyası ve tüm dosya kapsamı topluca değerlendirildiğinde; İstanbul 8.İcra Müdürlüğü'nün 2016/766 Esas sayılı icra dosyasında davalı alacaklı tarafından davacı borçlular hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapıldığı anlaşılmakla,

Senet metnini üzerinde teminat senedi olduğuna ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır.

HGK'nun 14.3.2001 tarih 2001/12-233 ve 20.6.2001 tarih, 2001/12-496 sayılı kararlarında da benimsendiği üzere, dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. İİK'nun 169/a maddesi uyarınca, belgede, takip dayanağı senede açıkça atıf yapılması zorunlu olup, açıkça atıf yapıldığının kabulü için senedin, vade ve tanzim tarihleriyle miktarlarının belirtilmesi gereklidir.

ibraz edilen deliler HGK'nun içtihadında belirtilen gereklilikler karşılamamaktadır.

Tüm bunlara göre senedin teminat senedi olduğu itirazın reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2016/2668 karar sayılı içtihadı : "Bono üzerine "kefil" ibaresi konsa dahi bu, aval olarak nitelendirilir ve aval veren, çekin diğer borçlusu ile birlikte müteselsilen sorumlu olur (TTK.702. maddesi). TTK.nun 778/1-d. maddesi göndermesi ile çekler hakkında da uygulanan aynı Kanunun 724. maddesi hükmü gereğince, kambiyo senetlerinde müteselsil borçluluk esası olduğundan, bu tür senetlerde imzası olan herkes, hamile karşı müteselsilen sorumludur. Bu açıklamalar doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nda özel hükümler olması nedeniyle, kambiyo senetlerinde TBK'nun 584. ve 603. maddeleri uygulanamaz. " şeklindedir. 

İçtihatta da açıkça anlatıldığı üzere  kambiyo senetlerinde TBK'nun 584. ve 603. maddeleri uygulanamaz. Bu nedenlerle aval şartlarına ilişkin yapılan itirazın da reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacının davasının REDDİNE,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim