Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Davanın açılma tarihiKanun:2004    Madde:16
Alacaklı vekili 15.01.2016 havale tarihli dilekçe ile sehven açılan takipten alacak hakları saklı kalmak üzere feragat edilmiştir.
İş bu davanın hangi tarihte açıldığı, yargılama sebebiyet veren tarafın belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Harçlandırma formu 11.01.2016 tarihinde düzenlenmiş, 11.01.2016 tarihinde gider avansı yatırılmış ve de 18.01.2016 tarihinde de harç yatırılmıştır.
Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 2015/9962 karar sayılı içtihadı :
"Dava tarihinde yürürlükte olan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usülü Kanunu'nun 118.maddesinde "Dava, dava dilekçesininin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. Dava dilekçesine davalı sayısı kadar örnek eklenir. Dava dilekçesinin kaydına ilişkin usül ve esaslar yönetmelikte belirlenir."denilmektedir. Ancak uygulamada dilekçeler çoğu zaman gününde esas defterine kayıt edilememektedir. Bu durumda 6.2.1984 tarih, 1983/7 E., 1984/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca; "Harca tabi olmayan işlerde dilekçenin havale tarihinde, harca tabi işlerde harcın yatırıldığı tarihte dava açılmış sayılır. Ancak dava dilekçesinin daha sonraki bir tarihte mahkeme kalemine verildiği kalemce belgelendirilmiş ise, davanın o tarihte açıldığının kabulü gerekir." şeklindedir.
6100 S. HMK 118. madde : "Davanın açılma zamanı MADDE 118- (1) Dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. Dava dilekçesine davalı sayısı kadar örnek eklenir. (2) Dava dilekçesinin kaydına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir. " şeklindedir.
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 197. maddesi:Davanın açılmasıMADDE 197 ‒ (1) Dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir.(2) Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansı, harca tabi değilse gider avansı tahsil edildikten sonra tevzi edilir ve tevzi formunun bir örneği başvuru sahibine verilir.(3) Tevzi işlemi tamamlandığında, dosya hangi mahkemeye gönderilmiş ise o mahkemenin esas kaydından numara alır ve sistem tarafından aynı anda tevzi formu düzenlenir. Tevzi formu, dava veya işlerin hangi mahkemeye gönderildiğini gösteren ve başvuru sahibine verilen alındı belgesidir. Tevzi formu, dağıtım yapılan mahkemenin adını, dosyanın esas numarası ile esas numarasının verildiği tarih ve saati, dosya türünü, tarafların ad ve soyadlarını, davanın konusunu ve varsa ilişkili dosya numarasını içerir.(4) Başka yer tevzi bürosundan açılan davalarda da yukarıdaki fıkralar uygulanır. Başka yer tevzi bürosu, ilgili mahkemeye doğrudan tevzi yapar ve teslim aldığı evrakı elektronik ortama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili mahkemeye gönderir. Posta ve havale masrafı düşüldükten sonra, gider avansından kalan miktar ilgili mahkemenin hesabına aktarılır.(5) Dava, dava dilekçesinin tevzi edilerek kaydedildiği tarihte açılmış sayılır.(6) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda işlem yapılamaması hâlinde durum bir tutanakla tespit edilir ve işlem fizikî ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda dava, söz konusu tutanağın düzenlendiği tarihte açılmış sayılır."  şekildedir 
11.01.2016 tarihinde gerekir ise harcı da kapsayacak gider avansının alındığı, dosyanın teslim alınmış olduğu sabit olduğu dava dosyamızda davanın açılış tarihinin 11.01.2016 tarihi olduğu anlaşılmaktadır.
Tüm bu hususlara göre davaya davalının sebebiyet verdiği de anlaşılmış ve aleyhine vekalet ücretine de hükmedilmiştir.
Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim