Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Şikayete ilişkin ilamın ayrıca takibe konulmasıKanun:2004    Madde:16

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin  2012/10077 karar sayılı içtihadı :"Borçlunun başvurusu bu hali ile icra emrine ve hesap tablosuna yönelik şikayet olup İİK. nun 16.maddesi uyarınca, inceleme görevi icra mahkemesine aittir. Öte yandan anılan şikâyet, ilama aykırılık nedenine dayalı olduğundan, anılan maddenin 2.fıkrası uyarınca süreye de tabi değildir.

İİK. nun 17.maddesi uyarınca icra mahkemesi şikayet sebeplerini yerinde görür ise şikayetin kabulüne karar verir. Bu halde şikayet nedenlerine göre, şikayet konusu işlemi ya iptal eder, ya düzeltir ya da memurun yapması gereken bir işi nedensiz olarak yapmadığı veya sürüncemede bıraktığı sonucuna varırsa, icra memuruna o işin yapılmasını emreder.
İİK. nun 361. maddesinde, icra dairesince borçludan fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği yahut yanlışlıkla bir tarafa tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa, verilen paranın ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınacağı düzenlenmiştir.Somut olayda; Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 10.06.2009 tarih ve 2007/239E.-2009/323K. sayılı kararının, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nce ıslaha konu miktarlar bakımından ıslah dilekçesinde faiz istenmediği gerekçesi ile düzelterek onandığı anlaşılmaktadır.Bu durumda icra mahkemesince yapılması gereken, gerekiyorsa bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle icra emrinin ve şikayete konu hesap tablosunun ilama uygunluğunun denetlenerek, fazla talep ve ödeme olup olmadığını belirlemek ve icra emri ve hesap tablosunu buna göre düzeltmekten ibarettir. Yapılan hesaplama sonucunda borçludan fazla tahsilat yapıldığının belirlenmesi durumunda ise icra mahkemesince bunun belirlenmesi ile yetinilip, tahsile karar verilemeyeceği, borçlunun İİK. nun 361.maddesi uyarınca icra müdürlüğüne başvurarak kendisinden fazla alınan miktarın iadesini isteyebileceği muhakkaktır. Eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizidir." şeklindedir.

İcra Mahkemesinin şikayet üzerine vermiş olduğu somut kararda şikayete ilişkin hükümler eda hükmü niteliğine olmayıp, ayrıca takibe konulması mümkün değildir. Borçlunun yapması gereken ilamı icra dosyasına ibraz ederek fazla ödediği miktarın İİK 361. madde gereğince tahsilini istemektir. Şikayet bu açıdan kabul edilmiştir.

Takibe konan yargılama gideri ve vekalet ücreti açısından ise ayrıca takibe konulması mümkün olup şikayet bu açıdan reddedilmiştir.

1-Davacının şikayetinin kısmen KABULÜNE, kısmen REDDİNE, İstanbul 35İcra Müdürlüğünün 2015/16475 sayılı takip dosyasında faiz iadesi, fazla çalışma ücrei iadesi ve bunları işlemiş faizlerinine ilişkin takip kalemlerinin İPTALİNE, vekalet ücreti, yagılama gideri ve bunların faizlerine ilişkin şikayetin REDDİNE


2- Peşin harcın yeterliliğine, 

3-Davacının yaptığı 64,60 TL yargılama giderlerinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 360 TL ücreti vekaletin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

5- Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 360 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

5-Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyada kalan bakiye gider avansının davacı yana iadesine,


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim