Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ksmt - yetki itirazıKanun:2004    Madde:50

Takip, kambiyo senetlerine özgü takiptir.

Bonoya dayalı kambiyo senetlerine özgü takipte yetkili icra müdürlükleri : İİK'nun 50. maddesi göndermesiyle, bonoya dayalı olarak, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki genel yetkili icra dairesinde (HMK. 6.md.), bonoda öngörülen ödeme yerinde ancak; 6102 Sayılı TTK'nun 777/3. maddesine göre ödeme yeri gösterilmeyen bonoda,  tanzim yerinin ödeme yeri olduğunun kabulü gerekeceğinden bononun tanzim edildiği yerdeki icra dairesinde takip yapılabilir. Tanzim edildiği yer gösterilmeyen bir bononun, tanzim edenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde tanzim edilmiş sayılır.


Çeke  dayalı kambiyo senetlerine özgü takipte yetkili icra müdürlükleri :  genel yetkili yer olan borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesinde (HMK 6. md.), muhatap bankanın bulunduğu yer ödeme yeri sayıldığından buradaki icra dairesinde (HMK 10. md.) ve ayrıca İİK'nun 50/1. maddesi uyarınca çekin keşide edildiği yerdeki icra dairesinde yapılabilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2014/5 Karar sayılı içtihadı ile "Eş söyleyişle, İİK’nun 50. maddesi yollaması ile kıyasen uygulanması gereken 1086 sayılı HUMK’nın 12. maddesinin karşılığı (HMK’nın 447/2. maddesi atfıyla) 6100 Sayılı HMK da bulunmadığından, ihtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra bu kararı veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesi, sırf o yer mahkemesinde ihtiyati haciz kararı verilmesi nedeniyle yetkili hale gelmeyecektir...İİK’nun 261. maddesinin ihtiyati haciz kararının infaz edilmesi gereken yeri belirlediğine, icra dairesinin icra takibi yönünden de yetkili olmasını gerektirecek bir hüküm içermediği için icra dairesinin yetkisin de İİK’nun 50. maddesi atfı ile HMK’nın genel yetki kurallarının uygulanması gerekmektedir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/24010 karar sayılı içtihadı : "HMK'nun 17. maddesi uyarınca yetki sözleşmesi, ancak tacirler ve kamu tüzel kişileri arasında yapılabileceğinden ve gerçek kişi olan tarafların tacir olduklarına ilişkin bir belge dosyada bulunmadığından söz konusu yetki sözleşmesi geçerli değildir. " şeklindedir.

HMK'nun 7. maddesine göre; "Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Takip arkadaşlığı açısından geçerli olan HMK 7/1. maddesinin uygulanabilmesi için ise yetki itirazına ilişkin davanın açıldığı tarihten önce diğer takip arkadaşları açısından kesinleşen bir takip bulunması gereklidir.

Yetki itirazı süresinde yapılmıştır.

İtirazda yetkili icra dairesi de doğru gösterilmiştir. 

Bu kurallar ışığı altında icra takibinin yetkisiz icra dairesinde açıldığı anlaşılmış ve sonuçta aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.


HÜKÜM:
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Yetki itirazının KABULÜNE,talep halinde takip dosyanın davacı yönünden tefrik edilerek yetkili Ankara İcra Müdürlüğüne gönderilmesine ,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına
3-Davacının yapmış olduğu belgelenen ....TL Mahkeme masrafının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 360 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim