Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İstihkak - Takibin taliki - İİK 99 süre verilmesiKanun:2004    Madde:97

TEMİNATSIZ

1- Borçluya ait olmak üzere haczedilen menkuller üzerine üçüncü şahısların vaki istihkak iddiasına karşı alacaklı tarafından itiraz edilmiş ancak, haciz zaptının incelenmesinde, haczin borçlunun tebligat adresinde veya borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresinde yapılmadığı anlaşılmış olmakla 3. şahıs adresinde yapıldığının kabulü ile TAKİBİN TALİKİNE, 
2- İ.İ.K ' nun 99. Maddesi uyarınca alacaklıya istihkak davası açmak üzere icra müdürlüğünce süre verilmek üzere dosyanın icra müdürlüğüne iadesine, 
dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kararın taraflara tebliğinden itibaren 10 gün içinde Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.


TEMİNATLI


1- Borçluya ait olmak üzere haczedilen menkuller üzerine üçüncü şahısların vaki istihkak iddiasına karşı alacaklı tarafından itiraz edilmiş ancak, haciz zaptının incelenmesinde, haczin borçlunun tebligat adresinde veya borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresinde yapılmadığı, İİK 97/3. maddesi gereğince haksız çıktığı takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı 3. kişiden eşyanın resmî bir mercie depo edilmesi yahut eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti teminat alınması şartıyla 3. şahıs adresinde yapıldığının kabulü ile takibin talikine,

2- İ.İ.K ' nun 99. Maddesi uyarınca alacaklıya istihkak davası açmak üzere icra müdürlüğünce süre verilmek üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kararın taraflara tebliğinden itibaren 10 gün içinde Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim