Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Menfi tespit davası - Alayhe hükmedilen tazminat ve yargılama giderinn kesinleşmesi gerekirKanun:2004    Madde:72

Borçlunun borçlu olmadığını kanıtlamak olumsuz tespit davası sonucunda alınan ilamın hükme bağlayan bölümü bir tespit niteliğinde olduğundan ayrı takip konusu yapılamaz. 
Ancak alınan ilamın borçlu yararına hükmedilen yargılama giderleri ve tazminata ilişkin bölümü ise ilamda yazılı miktarın davalıdan alınmasına ilişkin bir tahsil (eda) hükmü niteliğindedir. Bu sebeple ilamlı takibe konu yapılması gerekir İİK.'nın 72.maddesinin 5.fıkrasında işin esası ile ilgili olarak icranın kısmen veya tamamen eski hale getirilmesi ilamın kesinleşmesine bağlanmıştır.Hukuk Genel Kurulu 07.11.1190 12-446/564 İstirdata dönüşen istemin temeli menfi tespit davası olduğu için bu ilamda yer alan alacağın ilam kesinleşmeden takip konusu yapılmasına mümkün olmadığı (12.HD.23,01,2006,2005/23345-152) -(HGK.07,11,1190,12-446-564) nolu kararı ve yasanın amir hükümleri gereğince anlaşıldığından takibe dayanak teşkil eden ilamın arkasında kesinleştiğine dairde bir şerh bulunmadığından davanın kabulü ile takibin iptaline karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KABULÜ ile İstanbul 12.İcra Müdürlüğünün 2010/12345 esas sayılı dosyasından başlatılan takipte , takibe konu ilam kesinleşmediğinden Takibin İPTALİNE,
2-Harç peşin alındığından ayırca alınmasına yer olmadığına,
3-Davacının yapmış olduğu belgelenen 38,90 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 175,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Dair kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı dilekçe ile başvurduklarında yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim