Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Çek - Protesto olmaksızın ciranta takip edilemezKanun:6102    Madde:809

TTK 730. Madde şu şekildedir : "VIII - Başvurma hakkının düşmesi 1. Genel olarak MADDE 730- (1) Hamil; a) Görüldüğünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şart olan poliçeyi ibraz, b) Kabul etmeme veya ödememe protestosunu düzenleme, c) “Gidersiz iade olunacaktır” kaydının bulunması hâlinde, poliçeyi ödeme amacıyla ibraz, için belirli süreleri geçirirse, kabul eden kişi hariç olmak üzere, cirantalara, düzenleyene ve diğer borçlulara karşı sahip olduğu hakları kaybeder. (2) Hamil, kabul amacıyla ibraz edilmesi için düzenleyenin verdiği süreye uymazsa, kabul etmeme ve ödememe sebebiyle başvuru haklarını kaybeder; meğerki, düzenleyicinin yalnız kabule ait sorumluluğu istisna etmek istediği kayıttan anlaşılsın. (3) Ciroda ibraz için bir süre şart kılınmışsa ancak ciranta bu süreyi ileri sürebilir."

İİK 170/a maddesi şu şekildedir  : "Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti: Madde 170/a – (Ek: 18/2/1965 - 538/85 md.)

Borçlu,alacaklının bu fasıl hükümlerine göre takip hakkı olmadığını 168 inci maddenin 3 üncü bendine göre şikayet yolu ile ileri sürebilir.

İcra mahkemesi müddetinde yapılan şikayet veya itiraz dolayısıyle, usulü dairesinde kendisine intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re'sen nazara alarak bu fasla göre yapılan takibi iptal edebilir.

(Ek: 9/11/1988 - 3494/34 md.) Her ne suretle olursa olsun, imza inkarı itirazı geri alınmış veya borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise bu madde hükmü uygulanmaz."

Davacı borçlu takibe dayanak senetlerde ciranta konumunda olduğu, takibe konu senetlerin protesto edildiğine dair alacaklı yanca belge sunulmadığı ve bu halde de hamilin cirantalara karşı müracat hakkının olmadığı anlaşıldığından şikayetin kabulü ile takibin şikayetçi borçlular yönünden iptaline karar verilmek gerekmiştir.
H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Şikayetin KABULÜNE,takibin şikayetçi yönünden İPTALİNE,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
3-Davacının yaplmış olduğu belgelenen 34,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 300,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim