Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum

İstinaf dairelei arasında çelişkili kararları , İçtihat farklılığını gidermeyi sağlayan yasal yollar nelerdir? - CezaBAMK m.35 ile BAM ceza daireleri arasında oluşabilecek görüş farklılığının giderilmesini sağlayacak şekilde düzenleme yapılmıştır.


Buna göre;


Re’sen veya BAM’ın ilgili ceza dairesinin ya da Cumhuriyet başsavcısının, Ceza Muhakemesi Kanununa göre istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların, benzer olaylar-da BAM ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında ya da bu mahkeme ile başka bir BAM ceza dairelerince verilen kesinleşmiş kararlar arasında uyuşmazlık bulun-ması hâlinde, BAM Başkanlar Kurulu bu uyuşmazlığın giderilmesini kendi görüşlerini de ekleyerek Yargıtay Birinci Başkanlığından ister. Burada uygulanacak usul 35/III. Maddeye göre 2797 sayılı Yargıtay Kanunun 45. maddesidir. Bu madde yapılacak işlem-ler yönünden kıyas yoluyla uygulanacaktır.


2797 sayılı Yargıtay Kanununun 45 inci maddesine göre ise: İçtihatların birleştirilmesini Birinci Başkan, doğrudan doğruya veya Yargıtay dairelerinin veya genel kurulların verdikleri karar sonucunda veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bizzat yazı ile başvurması halinde, ilgili kuruldan ister. Bu istemlerin gerekçeli olması zorunludur.


Diğer merci veya kişilerin gerekçe göstererek yazılı başvurmaları halinde, içtihadı bir-leştirme yoluna gitmenin gerekip gerekmediğine Birinci Başkanlık Kurulu karar verir. Bu karar kesindir.


İçtihadı birleştirme kararlarının değiştirilmesi veya kaldırılmasının istenmesi de yukarıdaki usule bağlıdır.


İçtihadı birleştirme görüşmeleri, alınmış olan ilke kararları çerçevesinde yürütülür ve kararları yazılır.İçtihadı birleştirme kararları benzer hukuki konularda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlar.


İçtihadı birleştirme kararlarının niteliğini açıkça belirten özeti, kararın verilmesini izleyen en kısa zamanda Adalet Bakanlığına bildirilir. Adalet Bakanlığı bütün adliye mahkemelerine ve Cumhuriyet savcılıklarına bu kararları gecikmeksizin duyurur.


İçtihadı Birleştirme Kurulları, genel kurulların veya dairelerin kararlarındaki gerekçe ve görüşlerle bağlı olmaksızın sorunu başka bir görüşle karara bağlayabilirler.


Son olarak CMK’nın 309’ncu (eski CMUK’nın .343’ncü) maddesinde düzenlenen “Kanun Yararına Bozma” olağanüstü kanun yolunun da ceza daireleri arasında ki içtihat farklılığının giderilmesinde önem arzettiğini belirtmekte fayda vardır. İstinaf ya da temy-iz incelemesinden geçmeden kesinleşen karar ya da hükümlere karşı bu kanun yolu ile de Yargıtay’ın ilgili ceza dairesi hukuka aykırılığın bulunduğu kanaatine vardığı takdirde gerekçesini göstermek suretiyle bozma kararı verir. Bu karar içtihat niteliğinde bulunması nedeniyle ceza daireleri arasında ki görüş farklılığının giderilmesinde kısmen de olsa yol gösterici olacaktır.


İçtihat farklılığını azaltabilecek idari uygulamalar yapılabilir mi?


İçtihat farklılığının önlenebilmesi için bazı idari uygulamalar geliştirilmelidir. Bu maksatla, farklı yer BAM’ları arasında elektronik ortamla sürekli bilgi akışının sağlan-ması yararlı olacaktır. Yine, BAM’larda görev yapan hakim ve savcıların belirli dönem-lerde bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmalarının temini de olumlu bir işlev göre-cektir. Bu sayede ilgili daireler aynı konuda diğer içtihatların ne yönde olduğunu öğrenebileceklerdir.


Bundan ayrıca Bölge Adliye Mahkemelerinin belirli periyotlarla yapacakları yayınlar-da, istikrar kazanmış emsal içtihatların derlenmesi de büyük yarar sağlayacaktır.

  
17.4.2016 09:02:26

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim