Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

Sigorta şirketi alacağı

Değerli Hukukçular .
Ben bankacılık davalarında bilirkişi olarak görev yapıyorum. Aşağıda sigorta ile ilgili bir konuda yardımlarınızı rica ediyorum. Saygılarımla.


Ahmet bey bir bankada çalışırken 2009 Mart ayında aniden emekli olmuştur. Banka da Ahmet beye kullandırdığı personel kredisinin kalan bedelini sigorta şirketinden talep etmiş ve anlaşma gereği şirket bankaya Nisan 2009 tarihinde ödeme yapmıştır. Bu tarihten itibaren Sigorta şirketi Ahmet beye bir türlü ulaşamamış ve Aralık 2009 tarihinde alacaklı sıfatıyla icra dosyası açılmıştır. Fakat bu güne kadar Ahmet beye 2009 mayıs ayından beri adres bilgi sisteminde kayıtlı olmasına rağmen herhangi bir tebligat yapılmamıştır. Mart 2017 tarihi itibariyle icra dosyası yenilenmiştir. Yukarıdaki bilgiler Ahmet Bey tarafından E-Devlet üzerinden yeni takip açılınca görülmüştür. 
1- Sigorta şirketi ödediği risk için icra takibi yapabilirmi? Öncelikle tebligat yapılması gerekmezmi?
2- Sigorta işlemlerinde 2 ve 6 yıllık zaman aşımları vardı. Bu olayda geçerli değilmi?

Yardımlarınız ve görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.


Cevaplar


Kusur - borçlar hukuku - alacaklı banka - kefilin sorumluluğu - kefalet sözleşmesi - direnme kararının bozulması - temin etmek - asliye hukuk mahkemesi - akde muhalefet - karar düzeltmeYargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2001/534 K:2001/583 
... garanti edenin sorumluluğundan söz edilemez. sözleşmenin düzenlendiği tarihte asıl borçluya açılan kredi miktarının belli olduğu ya da asıl borçlu yönünden kredi limitinin belirlenmiş bulunduğu kredisözl...nın uyguladığı akdi kredi faizinin %50 artırılması suretiyle hesaplanacak faizi, komisyon; banka ve sigorta muameleleri vergisi, kaynak kullanım destekleme fonu ve diğer her türlü masrafları birlikte ödemeyi...dediği oranda alacaklının haklarına halef olur ve borçluya rücu edebilir. garanti verene ise kanuni halefiyet hakkı tanınmamıştır. ancak, taraflar sözleşme ile bunu kararlaştırabilir. 6- süreli ve süresiz kefa...
Mecburi dava arkadaşlığı - davaya katilma talebi - sigorta tazminatı - davanın açılması - devir ve temlik - sigorta şirketi - usul hukuku - dava hakkı - ara karar Yargıtay 15.Hukuk Dairesi E:2015/5502 K:2016/1303 
...rtalı ile sigorta şirketi .. sigorta a.ş. arasında “ibraname ve temlikname” düzenlenmiş, bu belgede kredi sigortası sözleşmesi kapsamında meydana gelen olay sonucunda uğranılan zararlar nedeniyle sigorta ş...şı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek dava veya takibi kaldığı yerden devam e...
Borçlar kanunu - temlik - taşınmaz - tescil - gayrimenkul rehni - bilirkişi incelemesi - tapu kaydı - yazılı sözleşme - çelişki Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2014/8174 K:2015/8275 
...tarihli, inançlı işlem sözleşmesi gereğince taşınmazı davalıya temlik ettiğini, davalı adına alınan kredinin tamamının ödendiğini kredi ödemeleri bittiği için davalıdan kredi ödeme süresi içerisinde şahsi ...lendiğini, faiz ödendiğini, yetersiz bakiye nedeniyle 5.000,00 tl ek hesap bakiyesi tanımlandığını, sigorta bedellerinin ödendiğini belirterek davanın reddini savunmuş, ödenmeyen krediler, kasko – sigorta be...ir hakkın korunması niteliğini taşıyacağı; bu durumun da, temsil ve vekalet ilişkisinde, mülkiyette halefiyet esası olarak kabul edilmiş bir husus olup, halefiyeti düzeltme amacıyla öncelikle mülkiyetin vekile...
Sigorta ettiren - üçüncü şahıs - oranı - sigorta bedeli - üçüncü kişi - finansal kiralama - sigorta poliçesi - sigorta şirketi - dava hakkı - ödeme tarihi Yargıtay 11.Hukuk Dairesi E:2014/1878 K:2014/12678 
...s/ İzmir'deki hemzemin geçitte meydana gelen tren kazası sonucunda beko loder marka 2006 model yapı kredi leasing tarafından ş.. d..'ye kiralanan iş makinasının ağır hasar gördüğünü, makine kırılması sigor...kredi leasing tarafından ş.. d..'ye kiralanan iş makinasının ağır hasar gördüğünü, makine kırılması sigorta poliçesine istinaden davacı sigorta şirketi tarafından yapı kredi finansal kiralama a.ş.'ye 39.814 ...n bu sigorta ilişkisinde üçüncü kişi sayılıp sayılamayacağı noktasında toplanmaktadır. sigortacının halefiyet dolayısı ile rücuu, akdin taraflarından birine karşı değil, üçüncü şahsa başvurabilme imkanı veren ..

Cevapla

Takip zamanaşımı 1 yıldır. bu süreden sonra doyada yapılmış haciz yoksa takip harçlı olarak yenilenebilir. takip zamanaşımı ile alacak zamanaşımı fartkldır. Takibe konu alacak için zamanaşımı alacak  sözleşmeden kaynaklandığı için 10 yıldır. Alacaklıya   ödemeyi yapan sigorta şirketi alacaklının tüm haklarına halef olur. bu durumda onun için de  uygulanacak zamanaşımı süresi  10 yıldır. para borcu borçlusu tarafından aranılacak ve götürülecek borçtur. Bu sebeple takipte tebligat yapılmamış olması sonucu değiştirmez. 

Cevapla

Yanıtlar için teşekkür ederim.

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim