Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Avukatın işyeri adresi yerine ikamet adresine tk 21'e göre yapılan tebligatın usulsüz olduğuÖzet:

ÖZÜ : Tebligatın muhatabı olan avukatın işyeri adresi yerine ikamet adresinde yapılan tebligatın usulsüz olduğu …avukatın, bürosundan taşındığı için bila tebliğ iade gelen tebligat üzerine muhatabın (taraf vekili avukatın) yeni iş yeri (büro) adresi araştırılmaksızın “ikamet adresinde “ Tebligat Kanunu 21. Madde hükümlerine göre tebligat yapılan tebliğin usulsüz olduğu ,


karar düzeltme dilekçesinin süresinde olmadığı hakkında karar verme yetkisinin mahalli mahkemenin değil Yargıtay’ın ilgili dairesine ait olduğu …hakkında, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin , 16.06.2016 tarihli kararı… faydalı olması dileklerimle… Antalya Barosundan Av.Mehmet KAYA-1264

Kanun No:7201   Madde No:17   Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
3. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/8706
Karar No:2016/9374
K. Tarihi:16.6.2016

Davacı ... ile davalılar ..., ... ve ... aralarındaki tapu iptal tescil-alacak davasına dair ... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 27.05.2014 günlü ve ... sayılı hükmün düzeltilerek onanması hakkında dairece verilen 16.11.2015 günlü ve .... sayılı ilama karşı davalı ... vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.

Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:


Y A R G I T A Y K A R A R I

Dosyanın incelenmesinden; Dairemizin 16.11.2015 günlü ve .... sayılı ilamının davalı ... vekili Av. ...'a 15.03.2016 tarihinde tebliğ edildiği, davalı vekilinin karar düzeltme dilekçesini 25/04/2016 tarihinde sunduğu ve mahkemenin 27/05/2014 tarihli ek kararı ile davalının karar düzeltme başvurusunun 15 günlük yasal süre içinde olmadığından bahisle karar düzeltme isteminin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Karar düzeltme yolu, Yargıtay’ın temyiz incelemesi sırasında vermiş olduğu (bazı) kararlarına karşı tanınmış olan (kendine özgü) bir kanun yoludur. Kanun yolu denince, kural olarak bir kararın üst mahkeme tarafından incelenmesi anlaşılır; mesela temyiz yolunda olduğu gibi. Oysa karar düzeltme yolunda, karar düzeltme talebi bu kararı vermiş olan Yargıtay dairesinde (veya aleyhine karar düzeltme yoluna başvurulan karar HGK kararı ise HGK’ da) incelenip karara bağlanır. Bu nedenle karar düzeltme yolu, (temyiz yolunun devamı niteliğinde) kendine özgü bir kanun yoludur 


Buna göre; karar düzeltme dilekçesinin inceleme görevi mahalli mahkemeye değil Yargıtay’ın ilgili dairesine ait bulunmaktadır. 
Tebligat Kanununun 17. maddesi ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. Bu şekilde yapılan tebligatın geçerli olabilmesi için muhatabın o yerde bulunmadığının tebliğ evrakına yazılması gerekir.

Somut olayda, dairemizin 16.11.2015 günlü ve ...sayılı ilamının tebliği için davalı ... vekili Av. ... adına çıkarılan tebligat evrakının, muhatabın iş yeri (büro) adresinde tebliğe çıkarıldığı ancak muhatabın bu adresten taşınması sebebi ile bu tebligatın sonuçsuz kalması üzerine muhatabın yeni iş yeri (büro) adresi araştırılmaksızın ikamet adresinde Tebligat Kanunu 21. Madde hükümlerine göre tebligat yapıldığı anlaşılmaktadır. Tebligatın muhatabı olan avukatın işyeri adresi yerine ikamet adresinde yapılan tebligatın usulsüz olduğu açıktır.
Bu itibarla, davalı ... vekilinin karar düzeltme isteminin süresi içinde olduğu anlaşılmakla,...Hukuk Mahkemesinin 27.05.2014 (sehven 2014 yazıldığı anlaşılan) günlü ve ... Karar sayılı ek kararın kaldırılmasına karar verilerek işin esası incelendi.
Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamı 16.11.2015 tarihli olup, 5219 sayılı Kanunun 2.maddesi uyarınca 01.01.2015 tarihinden itibaren karar düzeltmeye konu miktar 12.690 TL'den az olduğu için HUMK.nun 440.maddesinin lll/1.fıkrası uyarınca karar düzeltme yoluna gidilemeyeceğinden dilekçenin REDDİNE, 16.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 12.12.2016 21:57:07.
Bu karar
avukat ev adresi iş yeri adresi mernis adresi Tebligat Kanunu

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim