Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 18. hukuk dairesi e:2015/17359, k:2016/414


Özet:

1-Dava konusu 9542 parsel sayılı taşınmaza davalılar ... ve ... tarafından el atılarak kullanıldığı belirtilip bu kısımların bedelinin tazmini istenilmiş, mahkemece de 95,20 m&²'lik kısmına davalı ... tarafından el atıldığı kabul edilmiştir. Dava konusu taşınmazın değerlendirilmesinde somut emsal olarak ... Mahallesi 7660 ada 1 parsel incelenmiş, bilirkişi değerlendirme sonucunda dava konusu taşınmaza 668,46TL/m&² bedel belirlemiş, Dairemizin incelemesinden geçen dosyada (... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/6498 esas 2015/7811 karar sayılı dosyası) aynı parsele yakın mesafede bulunan 10073 parsel için (2013 yılı) 887,45 TL/m&² değer tespit edildiği, bu değerin Dairemizce de uygun bulunarak onanmış olduğu anlaşılmıştır. Buna göre mahkemece ilgili dava dosyası da getirtilip bu konuda bilirkişiden rapor alınıp bu parseller arasındaki fahiş fiyat farkının nereden kaynaklandığı belgeler ve bilgilerle açıklığa kavuşturulup sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yeterli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulmuş olması,...

2-Arsa niteliğindeki bir taşınmaz için ecrimisil bedeli hesaplanırken taşınmazın bulunduğu mevkideki diğer arsaların dava tarihinden geriye doğru ecrimisil istenen süre içinde kiraya verilip verilmedikleri, veriliyor ise nasıl ve ne şekilde kiralandıkları, taraflardan delilleri sorulmak suretiyle tespit edilip, emsal kira sözleşmeleri ibraz ettirilerek, buna göre düzenlenecek bilirkişi raporu sonucuna göre karar verilmesi gerektiği düşünülmeden, eksik inceleme ile ecrimisil talebinin reddine karar verilmiş olması,...

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi....


T.C.
Yargıtay
18. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/17359
Karar No:2016/414
K. Tarihi:14.1.2016

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el koyma nedenine dayalı olarak ... İli ... İlçesi ... Mahallesi 9542 parsel sayılı taşınmaz bedelinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılardan ... vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
1-Dava konusu 9542 parsel sayılı taşınmaza davalılar ... ve ... tarafından el atılarak kullanıldığı belirtilip bu kısımların bedelinin tazmini istenilmiş, mahkemece de 95,20 m&²'lik kısmına davalı ... tarafından el atıldığı kabul edilmiştir. Dava konusu taşınmazın değerlendirilmesinde somut emsal olarak ... Mahallesi 7660 ada 1 parsel incelenmiş, bilirkişi değerlendirme sonucunda dava konusu taşınmaza 668,46TL/m&² bedel belirlemiş, Dairemizin incelemesinden geçen dosyada (... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/6498 esas 2015/7811 karar sayılı dosyası) aynı parsele yakın mesafede bulunan 10073 parsel için (2013 yılı) 887,45 TL/m&² değer tespit edildiği, bu değerin Dairemizce de uygun bulunarak onanmış olduğu anlaşılmıştır. Buna göre mahkemece ilgili dava dosyası da getirtilip bu konuda bilirkişiden rapor alınıp bu parseller arasındaki fahiş fiyat farkının nereden kaynaklandığı belgeler ve bilgilerle açıklığa kavuşturulup sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yeterli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulmuş olması,
2-Arsa niteliğindeki bir taşınmaz için ecrimisil bedeli hesaplanırken taşınmazın bulunduğu mevkideki diğer arsaların dava tarihinden geriye doğru ecrimisil istenen süre içinde kiraya verilip verilmedikleri, veriliyor ise nasıl ve ne şekilde kiralandıkları, taraflardan delilleri sorulmak suretiyle tespit edilip, emsal kira sözleşmeleri ibraz ettirilerek, buna göre düzenlenecek bilirkişi raporu sonucuna göre karar verilmesi gerektiği düşünülmeden, eksik inceleme ile ecrimisil talebinin reddine karar verilmiş olması,
3-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 6487 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 6.maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları 13.03.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 tarih, Esas 2013/95 ve 2014/176 Karar sayılı kararıyla iptal edildiğinden; 04.11.1983 tarihinden sonra elatılan taşınmazlar yönünden, kamulaştırmasız elatma nedeniyle açılan davalarda, mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretinin nispi olarak uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 4.3.2018 21:50:43.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim