Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 9. hukuk dairesi e:2015/12512, k:2017/20318T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/12512
Karar No:2017/20318
K. Tarihi:7.12.2017

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirkette 1.4.1997-22.9.2010 tarihleri arasında çalıştığını, sık sık Antalya ve Bodrum'daki işyerlerinde görevlendirildiğini, uzun yıllardır hiç izin kullanamayan müvekkilinin bu duruma artık katlanamayacağını hiç değilse bir kaç gün izin kullanmak istediğini davalı işverenliğe bildirdiğini, müvekkili izin konusunda ısrar edince patronun o zaman işi bırak git dediğini, patron tarafından işi bırakmaya zorlanınca 22.9.2010 tarihinde işi bırakmak zorunda kaldığını, yıllık izninin hiç kullandırılmamış olmasının İş Kanunu'nun 24/II-f maddesinde ifade edilen çalışma koşullarının uygulanmaması anlamına gelip bu durumda müvekkili açısından haklı fesih imkânı olduğunu iddia ederek; kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının iş akdinin 28.9.2010 tarihinde İş Kanunu'nun 25/II-g maddesi uyarınca haklı olarak feshedildiğini, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacının dava dilekçesinin ikinci sayfasındaki açıklamasından, iş akdini fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle feshin işçi tarafından haklı nedenle yapıldığı ve bu hususun mahkemece de kabul edilmesi ve davacının kıdem tazminatı talebinin hüküm altına alınması yerindeyse de, iş akdini haklı nedenle de olsa fesheden işçinin ihbar tazminatı talebinin reddi yerine çelişkili gerekçeyle kabulü hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 07.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.3.2018 21:50:31.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim