Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 8. hukuk dairesi e:2015/13054, k:2017/16454


Özet:

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 4949 sayılı Yasa'nın 101. maddesiyle değişik 363. maddesi hükmüne göre; Yasa'nın yürürlüğe girdiği 30.7.2003 tarihinden sonra icra mahkemelerince verilecek kararların temyiz edilebilmesi için, temyize konu dava değerinin 2.000.000.000 TL'sını geçmesi gerekir....

Buna göre hesaplama yapıldığında 2015 yılında İcra Mahkemeleri'nce istihkak davaları sonucunda verilecek kararların temyiz edilebilmesi için, temyiz konusu 5.980,00 TL'sının üzerinde bulunmalıdır. ...

Somut olayda, 8.10.2012 tarihli hacze konu mahcuzların değeri 5.980,00 TL'sının altındadır. Bu durumda hüküm kesin nitelik taşıdığından temyiz dilekçesinin reddi gerekir....

Temyize konu davada davacı 3. kişinin 7 gün içinde istihkak davası açmasına yönelik Uşak İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2013/ 117 Değişik iş sayılı kararının, davacının vekilinin adresine usulüne uygun olarak 14.05.2013 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. ...

Her ne kadar mahkemece, takibin devamına ilişkin kararın tebliğ tarihinin 13/05/2013 olduğundan bahisle davanın süre yönünden reddine karar verilmiş ise de; anılan kararın 14.05.2013 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmakla, dava süresinde açılmış kabul edilip dosyaya kaldığı yerden devam edilip işin esasına girilerek, taraf kanıtları toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde süreden ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir....


T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/13054
Karar No:2017/16454
K. Tarihi:7.12.2017

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İstihkak

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davacı vekili ve davalı .. vekili taraflarından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
KARAR
Asıl ve birleşen dosyada davacı üçüncü kişi vekili, haciz işleminin borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı, haczin müvekkilinin işyerinde yapıldığını, mahcuzların müvekkiline ait olduğunu belirterek istihkak iddiasının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Asıl ve birleşen dosyada davalı alacaklı vekili; davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Davalı borçlu, usulüne uygun dava dilekçesi tebliğine rağmen duruşmalara katılmadığı gibi cevap da vermemiştir.
Mahkemece, haciz tarihinde haciz yapılan işyerini davacı şirketin kullandığı, davacı şirket ile borçlu şirket arasında herhangi bir organik bağ olmadığı gerekçesi ile davanın kabulü ile 08/10/2012 tarihinde haczedilen menkuller üzerindeki haczin kaldırılmasına, birleşen dosya da ise; davacı şirkete, takibin devamına ilişkin kararın 13/05/2013 tarihinde tebliğ edildiği davanın 21/05/2013 tarihinde, 7 günlük yasal süre içinde açılmadığı gerekçesi ile davanın süre nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Asıl ve birleşen dosyada davalı alacaklı vekili ile davacı 3.kişi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Asıl ve birleşen dosyada dava, üçüncü kişinin İİK'nun 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir.
1.Asıl dava dosyasına konu 08.10.2012 günlü hacze yönelik istihkak davasında verilen karara ilişkin temyiz itirazlarının incelemesinde:
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 4949 sayılı Yasa'nın 101. maddesiyle değişik 363. maddesi hükmüne göre; Yasa'nın yürürlüğe girdiği 30.7.2003 tarihinden sonra icra mahkemelerince verilecek kararların temyiz edilebilmesi için, temyize konu dava değerinin 2.000.000.000 TL'sını geçmesi gerekir.
İİK'na 4949 sayılı Yasa'nın 102. maddesiyle eklenen Ek 1. madde uyarınca parasal sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi uyarınca ... Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların on milyon TL (10,00 TL)‘sını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.

Buna göre hesaplama yapıldığında 2015 yılında İcra Mahkemeleri'nce istihkak davaları sonucunda verilecek kararların temyiz edilebilmesi için, temyiz konusu 5.980,00 TL'sının üzerinde bulunmalıdır.
İİK'nun 363. maddesinin 1. fıkrasının 7. bendinde temyiz edilebilecek kararlar arasında sayılan istihkak davalarında ve istihkak davalarına ilişkin takibin taliki kararlarında temyiz incelemesi yapılabilmesi için aynı fıkranın son cümlesinde yer alan özel düzenlemeye göre İcra Mahkemesi kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin belirlenen bu miktarı geçmesi şarttır.
Somut olayda, 8.10.2012 tarihli hacze konu mahcuzların değeri 5.980,00 TL'sının altındadır. Bu durumda hüküm kesin nitelik taşıdığından temyiz dilekçesinin reddi gerekir.
2. Birleşen dava dosyasına konu 06.02.2013 günlü hacze yönelik istihkak davasında verilen karara ilişkin temyiz itirazlarının incelemesinde;
Temyize konu davada davacı 3. kişinin 7 gün içinde istihkak davası açmasına yönelik Uşak İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2013/ 117 Değişik iş sayılı kararının, davacının vekilinin adresine usulüne uygun olarak 14.05.2013 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.
Her ne kadar mahkemece, takibin devamına ilişkin kararın tebliğ tarihinin 13/05/2013 olduğundan bahisle davanın süre yönünden reddine karar verilmiş ise de; anılan kararın 14.05.2013 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmakla, dava süresinde açılmış kabul edilip dosyaya kaldığı yerden devam edilip işin esasına girilerek, taraf kanıtları toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde süreden ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz dilekçesinin miktarından reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı 3.kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulüne hükmün İİK'nun 366. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın mahsubu ile kalan 3,70 TL'nin davalıdan alınmasına, peşin harcın istek halinde de davacıya iadesine 07.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.3.2018 21:50:30.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim