Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 16. hukuk dairesi e:2015/18727, k:2017/8730


Özet:

1- Fen bilirkişinin 12.06.2013 tarihli raporuna ekli krokide (A) harfiyle gösterilen 37,53 metrekare yüzölçümlü yol olarak tescil harici bırakılan taşınmaza yönelik temyiz itirazları bakımından yapılan incelemede; dava, kazanmayı sağlayan zilyetlik, imar ve ihya hukuki sebeplerine dayalı olarak 4721 sayılı TMK'nın 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 14. ve 17. maddeleri gereğince açılan tapusuz taşınmazın tescili isteğine ilişkindir. Mahkemece, fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 37,53 metrekare yüzölçümlü taşınmaz bölümünün kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile taşınmaz edinme şartlarının gerçekleştiği gerekçesi ile müdahiller ... ve ... adlarına 1/2'şer payla tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş ise de; yapılan araştırma ve inceleme hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Şöyle ki; davacı ... ve İrfan tarafından açılan tescil davasında; kendilerine ait 120 ada 310 parsel sayılı taşınmaz ile kardeşleri Perihan ve Nurhan adlarına kayıtlı 127 ada 28 parsel sayılı taşınmazlar arasında tespit harici yol olarak bırakılan taşınmaz bölümünün, aslında tespit sırasındaki genişlikte olduğu için iki taşınmaz arasında sadece bir patika yol olduğunu ileri sürerek patika yol dışında kalan bölümün kendilerine ait 310 parsel sayılı taşınmaza eklenerek adlarına tescilini istemişlerdir. Nurhan ve Perihan ise, 09.02.2015 tarihli harçlandırılmış dilekçeleri ile, davacılar yanında davaya katıldıklarını belirttiklerine ve mahkemece yapılan keşifte de patika yolun fen bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen yer olduğu kabul edilerek hüküm kurulmuş olduğuna göre, müdahillerin talebi de davacıların davasına konu olan yere ilişkin olup, fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen yer hakkında bir dava olmadığından (A) bölümü fer'i müdahillerin talebine de konu kabul edilemez. Böyle olduğu halde, (A) bölümü de davanın konusu kabul edilerek bu bölümün fer'i müdahiller adına tesciline karar verilmesi isabetsiz olup, açıklanan nedenlerle davalı ... vekili ve müdahiller ... ve ...'ün temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA,...

2- Davanın konusu olan fen bilirkişi raporunda (C) harfi ile gösterilen bölüme yönelik temyiz istemine gelince; Mahkemece, bu bölümün kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile taşınmaz edinme şartlarının gerçekleştiği gerekçesi ile davacılar ... ve ... adlarına 1/2'şer payla tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş ise de; yapılan araştırma ve inceleme hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Keşifte yerel bilirkişi dinlenmemiş, dava konusu yere ilişkin kadastro tespit tarihine en yakın tarihli yüksek çözünürlü uydu fotoğraflarından yararlanılmamış, önceki tarihlere ilişkin yine aynı nitelikteki uydu fotoğrafları getirtilmek suretiyle dava dilekçesinde belirtilen 310 parsel sayılı taşınmaz arasındaki yolun önceden ne genişlikte olduğu ve 310 parsel ile bir bütün oluşturduğu söylenen (C) bölümünün öncesinde ne şekilde tasarruf edildiği incelenmemiş, ziraatçi bilirkişi raporunda patates ekili olduğu belirtilen (C) bölümünün halen yol mu ya da tarım arazisi mi olduğu açıklığa kavuşturulmamıştır. Öte yandan kadastro sırasında tescil harici bırakılan dava konusu yer hakkında 4721 sayılı TMK'nın 713/4-5. maddeleri gereği yasal ilanlar dahi yapılıp gerekli süre beklenmeden karar verilmiştir. Bu şekilde eksik araştırma ve inceleme ile karar verilemez. O halde; mahkemece, dava konusu taşınmaz bölümü hakkında daha önce tapu kaydı oluşmuş olup olmadığı Kadastro Müdürlüğünden sorulmalı, dava konusu yere ilişkin kadastro tespit tarihine en yakın tarihli uydu fotoğrafları ve önceki tarihlere ilişkin yine aynı nitelikteki uydu fotoğrafları getirtilmeli, daha sonra; yaşlı, tarafsız, yöreyi iyi bilen, davada yararı bulunmayan şahıslar arasından seçilecek yerel bilirkişiler, taraf tanıkları, fen bilirkişisi, ziraat bilirkişisi aracılığı ile yapılacak keşifte; yerel bilirkişi ve tanıklardan taşınmazın öncesi, niteliği, yol olup olmadığı, zilyetliğin başlangıcı, sürdürülüş biçimi, imar-ihyaya muhtaç yerlerden ise imar-ihyanın ne zaman tamamlandığı, imar-ihyanın tamamlandığı tarihten dava tarihine kadar davacılar yararına 20 yıllık kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği süresinin dolup dolmadığı hususlarında olaylara dayalı ayrıntılı bilgi alınmalı, beyanlar arasındaki doğabilecek çelişkiler usulen giderilmeye çalışılmalı, ziraat bilirkişisinden çekişmeli taşınmaz bölümünün önceki ve şimdiki niteliğini, üzerindeki bitki örtüsünü, imar-ihyanın ne zaman tamamlandığını, yol olup olmadığı, tarım arazisi ise ne kadar süredir tarım arazisi olarak kullandığını bildirir, komşu taşınmazlarla karşılaştırmalı değerlendirmeyi içerir, çekişmeli taşınmazın değişik yönlerden çekilecek fotoğrafları ile desteklenmiş ayrıntılı rapor alınmalı, fen bilirkişisinden ise keşfi takibe elverişli krokili rapor alınmalı, uydu fotoğraflarının ise jeodezi veya fotogrametri uzmanı bilirkişiye tevdi edilerek incelemesi yaptırılmalı, bu kapsamda çekişme konusu taşınmaz bölümü uydu fotoğraflarında gösterilmeli, bu yerin önceki ve şimdiki niteliğinin, imar-ihyaya en erken ne zaman başlanıldığının ve tamamlandığının, arazinin kısmen veya tamamen ekonomik amacına uygun olarak tarım arazisi niteliğiyle zilyetliğine ne zaman başlanıldığının, 310 parsel sayılı taşınmaz arasındaki yolun önceden ne genişlikte olduğu ve 310 parsel ile bir bütün oluşturduğu söylenen (C) bölümünün öncesinde ne şekilde tasarruf edildiğinin belirlenmesine yönelik olarak rapor alınmalı, mahalli bilirkişi ve tanık beyanları bilimsel esaslara göre hazırlanmış bilirkişi raporlarıyla denetlenmeli, TMK'nın 713/4-5. maddeleri gereğince yasal ilanlar yapılarak üç aylık yasal ilan süresinin dolması beklenilmeli, bundan sonra iddia ve savunma çerçevesinde toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir. Belirtilen ilkelere uygun olmayacak şekilde eksik araştırma ve inceleme ile karar verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden ... ve ...'e iadesine, 08.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi....


T.C.
Yargıtay
16. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/18727
Karar No:2017/8730
K. Tarihi:8.12.2017MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TESCİL
KANUN YOLU : TEMYİZTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Davacılar ... ve ..., .... Köyü çalışma alanında bulunan ve 2003 yılında yapılan kadastro çalışmaları sırasında tespit harici yol olarak bırakılan taşınmaz bölümleri hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak, adlarına tescili istemiyle dava açmışlardır. Yargılama sırasında ... ve ..., çekişmeli taşınmazın bir bölümü hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak adlarına tescili istemiyle, ... ve ... ise, çekişmeli taşınmazın öncesinin yol olduğu ve mahalle halkı tarafından ortak kullanıldığından bahisle davaya katılmışlardır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine, teknik bilirkişinin 12.06.2013 tarihli raporuna ekli krokide (C) harfiyle gösterilen 10,19 metrekare yüzölçümlü yol olarak tescil harici bırakılan taşınmaz bölümünün davacılar ... ve ... adlarına 1/2'şer pay oranında tapuya kayıt ve tesciline, raporda (A) harfi ile gösterilen taşınmaz bölümü yönünden davanın reddine; asli müdahiller ... ve ... yönünden davanın kabulü ile, teknik bilirkişinin 12.06.2013 tarihli raporuna ekli krokide (A) harfiyle gösterilen 37,53 metrekare yüzölçümlü yol olarak tescil harici bırakılan taşınmaz bölümünün müdahiller ... ve ... adlarına 1/2'şer pay oranında tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili ve müdahiller ... ve ... tarafından temyiz edilmiştir.
1- Fen bilirkişinin 12.06.2013 tarihli raporuna ekli krokide (A) harfiyle gösterilen 37,53 metrekare yüzölçümlü yol olarak tescil harici bırakılan taşınmaza yönelik temyiz itirazları bakımından yapılan incelemede; dava, kazanmayı sağlayan zilyetlik, imar ve ihya hukuki sebeplerine dayalı olarak 4721 sayılı TMK'nın 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 14. ve 17. maddeleri gereğince açılan tapusuz taşınmazın tescili isteğine ilişkindir. Mahkemece, fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 37,53 metrekare yüzölçümlü taşınmaz bölümünün kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile taşınmaz edinme şartlarının gerçekleştiği gerekçesi ile müdahiller ... ve ... adlarına 1/2'şer payla tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş ise de; yapılan araştırma ve inceleme hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Şöyle ki; davacı ... ve İrfan tarafından açılan tescil davasında; kendilerine ait 120 ada 310 parsel sayılı taşınmaz ile kardeşleri Perihan ve Nurhan adlarına kayıtlı 127 ada 28 parsel sayılı taşınmazlar arasında tespit harici yol olarak bırakılan taşınmaz bölümünün, aslında tespit sırasındaki genişlikte olduğu için iki taşınmaz arasında sadece bir patika yol olduğunu ileri sürerek patika yol dışında kalan bölümün kendilerine ait 310 parsel sayılı taşınmaza eklenerek adlarına tescilini istemişlerdir. Nurhan ve Perihan ise, 09.02.2015 tarihli harçlandırılmış dilekçeleri ile, davacılar yanında davaya katıldıklarını belirttiklerine ve mahkemece yapılan keşifte de patika yolun fen bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen yer olduğu kabul edilerek hüküm kurulmuş olduğuna göre, müdahillerin talebi de davacıların davasına konu olan yere ilişkin olup, fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen yer hakkında bir dava olmadığından (A) bölümü fer'i müdahillerin talebine de konu kabul edilemez. Böyle olduğu halde, (A) bölümü de davanın konusu kabul edilerek bu bölümün fer'i müdahiller adına tesciline karar verilmesi isabetsiz olup, açıklanan nedenlerle davalı ... vekili ve müdahiller ... ve ...'ün temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA,
2- Davanın konusu olan fen bilirkişi raporunda (C) harfi ile gösterilen bölüme yönelik temyiz istemine gelince; Mahkemece, bu bölümün kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile taşınmaz edinme şartlarının gerçekleştiği gerekçesi ile davacılar ... ve ... adlarına 1/2'şer payla tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş ise de; yapılan araştırma ve inceleme hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Keşifte yerel bilirkişi dinlenmemiş, dava konusu yere ilişkin kadastro tespit tarihine en yakın tarihli yüksek çözünürlü uydu fotoğraflarından yararlanılmamış, önceki tarihlere ilişkin yine aynı nitelikteki uydu fotoğrafları getirtilmek suretiyle dava dilekçesinde belirtilen 310 parsel sayılı taşınmaz arasındaki yolun önceden ne genişlikte olduğu ve 310 parsel ile bir bütün oluşturduğu söylenen (C) bölümünün öncesinde ne şekilde tasarruf edildiği incelenmemiş, ziraatçi bilirkişi raporunda patates ekili olduğu belirtilen (C) bölümünün halen yol mu ya da tarım arazisi mi olduğu açıklığa kavuşturulmamıştır. Öte yandan kadastro sırasında tescil harici bırakılan dava konusu yer hakkında 4721 sayılı TMK'nın 713/4-5. maddeleri gereği yasal ilanlar dahi yapılıp gerekli süre beklenmeden karar verilmiştir. Bu şekilde eksik araştırma ve inceleme ile karar verilemez. O halde; mahkemece, dava konusu taşınmaz bölümü hakkında daha önce tapu kaydı oluşmuş olup olmadığı Kadastro Müdürlüğünden sorulmalı, dava konusu yere ilişkin kadastro tespit tarihine en yakın tarihli uydu fotoğrafları ve önceki tarihlere ilişkin yine aynı nitelikteki uydu fotoğrafları getirtilmeli, daha sonra; yaşlı, tarafsız, yöreyi iyi bilen, davada yararı bulunmayan şahıslar arasından seçilecek yerel bilirkişiler, taraf tanıkları, fen bilirkişisi, ziraat bilirkişisi aracılığı ile yapılacak keşifte; yerel bilirkişi ve tanıklardan taşınmazın öncesi, niteliği, yol olup olmadığı, zilyetliğin başlangıcı, sürdürülüş biçimi, imar-ihyaya muhtaç yerlerden ise imar-ihyanın ne zaman tamamlandığı, imar-ihyanın tamamlandığı tarihten dava tarihine kadar davacılar yararına 20 yıllık kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği süresinin dolup dolmadığı hususlarında olaylara dayalı ayrıntılı bilgi alınmalı, beyanlar arasındaki doğabilecek çelişkiler usulen giderilmeye çalışılmalı, ziraat bilirkişisinden çekişmeli taşınmaz bölümünün önceki ve şimdiki niteliğini, üzerindeki bitki örtüsünü, imar-ihyanın ne zaman tamamlandığını, yol olup olmadığı, tarım arazisi ise ne kadar süredir tarım arazisi olarak kullandığını bildirir, komşu taşınmazlarla karşılaştırmalı değerlendirmeyi içerir, çekişmeli taşınmazın değişik yönlerden çekilecek fotoğrafları ile desteklenmiş ayrıntılı rapor alınmalı, fen bilirkişisinden ise keşfi takibe elverişli krokili rapor alınmalı, uydu fotoğraflarının ise jeodezi veya fotogrametri uzmanı bilirkişiye tevdi edilerek incelemesi yaptırılmalı, bu kapsamda çekişme konusu taşınmaz bölümü uydu fotoğraflarında gösterilmeli, bu yerin önceki ve şimdiki niteliğinin, imar-ihyaya en erken ne zaman başlanıldığının ve tamamlandığının, arazinin kısmen veya tamamen ekonomik amacına uygun olarak tarım arazisi niteliğiyle zilyetliğine ne zaman başlanıldığının, 310 parsel sayılı taşınmaz arasındaki yolun önceden ne genişlikte olduğu ve 310 parsel ile bir bütün oluşturduğu söylenen (C) bölümünün öncesinde ne şekilde tasarruf edildiğinin belirlenmesine yönelik olarak rapor alınmalı, mahalli bilirkişi ve tanık beyanları bilimsel esaslara göre hazırlanmış bilirkişi raporlarıyla denetlenmeli, TMK'nın 713/4-5. maddeleri gereğince yasal ilanlar yapılarak üç aylık yasal ilan süresinin dolması beklenilmeli, bundan sonra iddia ve savunma çerçevesinde toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir. Belirtilen ilkelere uygun olmayacak şekilde eksik araştırma ve inceleme ile karar verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden ... ve ...'e iadesine, 08.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 4.3.2018 21:50:17.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim