Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2016/3602, k:2017/6977


Özet:

1- Davacı asıl davada davalı ile arasında oyuncu teminine ilişkin sözleşme gereğince cari hesap ilişkisi bulunduğunu, buna dayalı olarak icra takibi başlattığını, davalı tarafından takibe haksız olarak itiraz edildiğini belirterek itirazın iptalini talep etmiş, davalı ise karşı davasında fazladan yapılan ödemeler nedeniyle davacıdan alacaklı olduğunu ileri sürmüştür. Davacının ajansına bağlı olarak çalışan oyuncuların davalı şirketin yapımlarında yer aldığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Somut olayda davacı ile davalının tacir olduğu ve aralarında bir ticari ilişkinin bulunduğu açıktır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık aralarındaki ticari ilişkiden kaynaklanmakta olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan bir ihtilaf söz konusu değildir. Bu durumda davada asliye ticaret mahkemelerinin görevli olduğu hususu göz önüne alınarak görevsizlik kararı verilmesi gerekirken davanın esası hakkında karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir....


T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/3602
Karar No:2017/6977
K. Tarihi:6.12.2017

MAHKEMESİ : ... 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 12/11/2015 tarih ve 2012/76-2015/204 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı/karşı davalı vekili, müvekkili şirketin birçok oyuncuyu bünyesinde barındıran bir ajans olduğunu, davalı şirketin yapımcılığını üstlendiği çeşitli televizyon programlarında yer almak üzere sözleşme karşılığı davalı şirkete oyuncu temin ettiğini, taraflar arasındaki cari hesabın belirlenerek davalı şirkete iadeli taahhütlü olarak bir mutabakat mektubu gönderildiğini, davalı şirketin cari hesabı kabul ettiğini, kesinleşen cari hesaba göre 28.303,05 TL borç için icra takibinin başlatıldığını, davalı tarafın haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek itirazının iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı/karşı davacı vekili, müvekkiline tebliğ edilmiş ve kabul edilmiş bir faturasının bulunmaması nedeni ile asıl davanın reddini istemiş, karşı davada ise zamanından önce avans olarak ödenen ücretler sebebi ile müvekkilinin davalıdan 14.965 TL alacaklı olduğunu ileri sürerek bu alacağın tahsilini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının şahsi hesabına yapılan 12.500 TL'lik ödemenin şirket adına yapıldığı, oyunculara davalı tarafından yapılan ödemelerin taraflar arasındaki hesap ilişkisinde dikkate alınacağı, üç oyuncuya toplam 17.750 TL ödendiği davalının haricen ödediği oyuncu ücretleri nedeniyle davacıya borçlu olduğu komisyon ücreti düşülerek davalının 8.267,50 TL alacaklı olduğunun tespit edildiği, asıl davada oynanan bölüm dizisine göre davacının başka alacağı bulunmadığı gerekçesiyle asıl davanın reddine, karşı davanın kısmen kabulü ile karşı davada 8.267,50 TL'nin davacı-karşı davalıdan alınarak, davalı-karşı davacıya verilmesine, alacağa dava tarihinden avans faizi yürütülmesine, fazla talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1- Davacı asıl davada davalı ile arasında oyuncu teminine ilişkin sözleşme gereğince cari hesap ilişkisi bulunduğunu, buna dayalı olarak icra takibi başlattığını, davalı tarafından takibe haksız olarak itiraz edildiğini belirterek itirazın iptalini talep etmiş, davalı ise karşı davasında fazladan yapılan ödemeler nedeniyle davacıdan alacaklı olduğunu ileri sürmüştür. Davacının ajansına bağlı olarak çalışan oyuncuların davalı şirketin yapımlarında yer aldığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Somut olayda davacı ile davalının tacir olduğu ve aralarında bir ticari ilişkinin bulunduğu açıktır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık aralarındaki ticari ilişkiden kaynaklanmakta olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan bir ihtilaf söz konusu değildir. Bu durumda davada asliye ticaret mahkemelerinin görevli olduğu hususu göz önüne alınarak görevsizlik kararı verilmesi gerekirken davanın esası hakkında karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
2-Bozma sebep ve şekline göre, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün res'en BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, ödedikleri peşin temyiz harcının istekleri halinde temyiz eden taraflara iadesine, 06/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 4.3.2018 21:50:02.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim