Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2012/8208, k:2014/474


Özet:

2- Dava, haklı nedenlerle şirket müdürünün azli istemine ilişkindir. ...

Somut olaya uygulanması gereken mülga 6762 sayılı TTK'nın 543. maddesi uyarınca limited şirketin ortaklarına ait idare ve temsil yetkilerinin kaldırılması istemli olarak açılan davalarda husumetin, idare ve temsil yetkisinin kaldırılması istenen ortağa yöneltilmesi gerekli ve yeterli olup ayrıca limited ortaklığın dava edilmesi zorunlu değildir. Bu durum karşısında, davalı şirket hakkındaki davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir....


T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2012/8208
Karar No:2014/474
K. Tarihi:10.1.2014

MAHKEMESİ : ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 24.02.2012 tarih ve 2010/217-2012/71 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekili ve fer'i müdahiller tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 10.01.2014 günü hazır bulunan davacılar vekili Av.... ile davalılar vekili Av.... ve fer'i müdahiller vekili Av..... dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi . tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacılar vekili, davalı ...'ın diğer davalı şirketin, ortaklar kurulu kararı ile atanmış müdürü olduğunu, anılan müdürün 23.12.2003 tarihinden beri yıllık bilançoları çıkararak ortaklara kâr zarar konusunda bilgi vermediğini, şirkete ait olan ve müvekkillerinin bilmediği birçok evrakı imha ettiğini, şirkete ait menkul ve gayrimenkulleri müvekkillerini yok sayarak alıp sattığını, yapılması gereken yıllık olağan toplantıları yapmadığını ve müvekkillerine mali konularda bilgi vermediğini, şirket bilgisayarları şifreli olduğundan müvekkillerinin muhasebe kayıtlarını göremediklerini ve devamlı olarak bu kayıtlarda oynama yapıldığını, vergi barışından yararlanıldığını ancak bu konuda müvekkillerinin bilgilendirilmediklerini ileri sürerek, davalı .....'ın yöneticilikten azil edilmesine, şirkete.....'ın kayyım olarak atanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, müvekkili .....'ın müdürü olduğu diğer müvekkili şirketi başarılı bir biçimde yönettiğini, müvekkilinin davacı hissedarlara mali konularda bilgi vermediği iddiasının doğru olmadığını, müvekkilinin kardeşi olan davacıların istedikleri zaman şirket çalışanlarından bilgi alabildiklerini, davacıların diğer iddialarının da dayanaksız olduğunu ve müvekkilinin müdürlükten azlini gerektirir bir durumun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Fer'i müdahiller vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, dava.....'ın ortaklar kurulu kararı ile davalı şirkete müdür olarak seçildiği, azli için TTK'nın 161 ve 162. maddelerinde belirlenen prosedürün takip edilmesinin gerektiği, davacı tarafın davalı şirkete gönderdiği ihtarname ile 3 ay içerisinde genel kurul yapılıp, şirkete yeni müdür
seçilmesinin görüşülmesini talep ettiği, ancak gerek dava tarihi, gerekse hüküm verildiği tarih itibarı ile böyle bir toplantının yapılmadığı, 2010 yılı öncesine ait şirket kayıtlarına ulaşılamadığı, yalnızca 2010 yılı kayıtlarının incelenebildiği, davalı şirket müdürünün bazı alım satım işlemlerini şirketin resmi kayıtlarına aktarmadığı, davalının kayıtlara geçirmeksizin yaptığı satışlardan elde edilen gelirle harcama yaptığı, ancak bu satışlardan elde edilen paralar kasaya girmediği, muhasebeleştirilmediği için kasa hesabının eksi verdiği, bu durumun elde edilen gelirin bir kısmının diğer ortaklardan saklanması sonucunu ortaya çıkardığı, şirketi yönetme hakkına sahip davalı müdürün diğer ortakların çıkarlarını ihlal edemeyeceği, ayrıca şirketin işleyişine ilişkin temel kararların ortaklar kurulunca alınmasının gerektiği, davalı müdürün diğer davalı şirketle aynı sektörde faaliyet gösteren ...i'nin de müdürlüğünü vekaleten yürüttüğü, bu halin TTK'nın 547. maddesi anlamında haksız rekabet oluşturabileceği, davalı ...n müdürlük görevinin sona erdirilmesinin hem şirket hem de diğer ortakların yararına olacağı gerekçesiyle davalı ...'ın müdürlük yetkilerinin kaldırılmasına, şirket yönetiminin kayyıma devrine karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekili ile fer'i müdahiller vekili temyiz etmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ..... vekilinin ve feri müdahiller vekilinin tüm, davalı şirket vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Dava, haklı nedenlerle şirket müdürünün azli istemine ilişkindir.
Somut olaya uygulanması gereken mülga 6762 sayılı TTK'nın 543. maddesi uyarınca limited şirketin ortaklarına ait idare ve temsil yetkilerinin kaldırılması istemli olarak açılan davalarda husumetin, idare ve temsil yetkisinin kaldırılması istenen ortağa yöneltilmesi gerekli ve yeterli olup ayrıca limited ortaklığın dava edilmesi zorunlu değildir. Bu durum karşısında, davalı şirket hakkındaki davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ..... vekili ile fer'i müdahiller vekilinin tüm, davalı şirket vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı şirket vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı şirket yararına BOZULMASINA, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davalı .....'tan alınarak davacılara verilmesine, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalı ... İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti'ye verilmesine, alınmadığı anlaşılan 25,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı .....'tan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalı ... ...i'ye iadesine, aşağıda yazılı bakiye 4,05 TL temyiz ilam harcının temyiz eden fer'i müdahillerden alınmasına, 10.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 4.3.2018 21:49:08.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim