Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 22. hukuk dairesi e:2014/29468, k:2014/31162T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/29468
Karar No:2014/31162
K. Tarihi:12.11.2014

MAHKEMESİ : İzmir 7. İş Mahkemesi
TARİHİ : 11/06/2014
NUMARASI : 2014/276-2014/326

Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacının 15.09.2007 - 04.10.2010 tarihleri arasında, satış görevlisi olarak çalıştığını, hizmet sözleşmesinin davalı tarafından mobbing uygulanarak feshedildiğini iddia ederek fazla çalışma, yıllık izin ücreti ve yemek ücreti alacaklarının faiziyle birlikte hüküm altına alınmasını istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının istifa ederek işten ayrıldığını, fazla çalışma yapmadığını ve alacaklarının ödendiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece bozmaya uyulup toplanan deliller ve bilirkişi raporuna davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Mahkemece bozmaya uyulup toplanan deliller ve bilirkişi raporuna davanın kısmen kabulüne karar verilmesi isabetlidir.
Ancak asıl dava ile birleşen davaların ayrı dava olma özelliklerini korumaları sebebiyle asıl dava için ayrıca vekalet ücretine hükmedilmemesi hatalıdır. Bununla beraber bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.
Sonuç:
Temyize konu olan kararın hüküm kısmının “A bendinde “Fazlaya ilişkin talebin reddine fıkrasından sonra gelmek üzere davacı kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tafiresi'nin 12. maddesine göre 1.500,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, davalı kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tafiresi'nin 290,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine fıkrasının eklenmesi suretiyle hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenlerden davalıya yükletilmesine, 12.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 12.2.2018 00:07:05.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim