Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 7. hukuk dairesi e:2014/14679, k:2014/22258


Özet:

Feshin geçersizliği ve işe iade isteminin mahkemece iki ay içinde sonuçlandırılması ve Yargıtay'ca bir ay içinde kesin olarak karar verilmesi gerekliliği bu istem ile birlikte kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin ve işçilik alacaklarının aynı davada birlikte veya terditli olarak istenmesi olanağını ortadan kaldırmaktadır. Esasen işçinin açmış olduğu işe iade davasında 4857 sayılı Yasanın 17/6.fıkrasında düzenlenmiş bulunan kötüniyet tazminatı da talep etmiştir. Mahkemece bu yön üzerinde durulmamıştır. İşe iadeyle birlikte veya terditli olarak diğer işçilik haklarının da dava edildiği hallerde bu davaların ayrılmasına karar verilerek yargılama yapılmalıdır....

Mahkemece kötüniyet tazminatına ilişkin dava tefrik edilmeden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir....

O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır....


T.C.
Yargıtay
7. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/14679
Karar No:2014/22258
K. Tarihi:9.12.2014

Mahkemesi : Mersin 2. İş Mahkemesi
Tarihi : 21/05/2014
Numarası : 2014/173-2014/191

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Davacı, özelleştirme sonrasında 647 sayılı Kanunun 4/C kapsamında geçici personel statüsünde başka kurumlara geçmek için bir talebi olmadığı halde işverence 25.12.2013 tarihinde kendisi ve kendisi gibi dilekçesi olmayan 4-5 kişiyi daha dilekçe verenlerle birlikte işten çıkarma girişiminde bulunduğunu, ancak o tarihlerde raporlu olması nedeniyle çıkışının gerçekleştirilemediğini, daha sonraki süreçte 4/C talebinde bulunulması hususunda dilekçe vermeyen çalışanlara mobbing uygulandığını, çalışanların %99'unun 4/C ye geçiş için dilekçe vermek zorunda kaldığını, 20.3.2014 tarihinde kendisi ve kendisi durumunda olan 4 kişinin Robinson Blue Otel toplantı odasına çağrıldığını, kıdem ve ihbar tazminatı ile izin ücretinin hesabına yatırılacağı söylenerek kurumdaki 28 yıllık hizmet akdinin feshedildiğini, 28 yıl hizmetinin olduğunu, emekliliğine 10 ay kaldığını fakat günü gelince emekli olmayı hem ekonomik ve hem de yaşının emeklilik için henüz genç olması nedeniyle istemediğini belirterek feshin geçersizliğinin tespitine, işe iadesine, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve diğer haklar ile kötüniyet tazminatının davalıdan tahsine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili ise davacının tüm hakları ödenerek ve yasal prosedürleri uygulamak suretiyle işlem yapıldığını, bu nedenle davacının işe iade ve kötüniyet tazminatı talebinin hiçbir yasal dayanağının olmadığını, davanın yasal süresinde açılıp açılmadığının resen incelenmesi gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davalı işveren tarafından yapılan fesih işleminin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
HMK'nun 167. (HUMK'nun 46) maddesinde mahkemenin yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, birlikte açılmış veya sonradan bildirilmiş davaların ayrılmasına, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden karar verebileceği, bu durumda mahkemenin ayrılmasına karar verilen davalara bakmaya devam edeceği 4857 sayılı Yasanın 20. maddesinde işçinin fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde İş Mahkemesinde dava açabileceği davanın seri (HMK'nun 447.maddesine göre basit yargılama usulü) usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılacağı, mahkemece verilen kararın temyiz halinde Yargıtay'ın bir ay içinde kesin olarak karar vereceği bildirilmiştir.
Feshin geçersizliği ve işe iade isteminin mahkemece iki ay içinde sonuçlandırılması ve Yargıtay'ca bir ay içinde kesin olarak karar verilmesi gerekliliği bu istem ile birlikte kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin ve işçilik alacaklarının aynı davada birlikte veya terditli olarak istenmesi olanağını ortadan kaldırmaktadır. Esasen işçinin açmış olduğu işe iade davasında 4857 sayılı Yasanın 17/6.fıkrasında düzenlenmiş bulunan kötüniyet tazminatı da talep etmiştir. Mahkemece bu yön üzerinde durulmamıştır. İşe iadeyle birlikte veya terditli olarak diğer işçilik haklarının da dava edildiği hallerde bu davaların ayrılmasına karar verilerek yargılama yapılmalıdır.
Yapılacak iş; bu alacaklara ilişkin davanın feshin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkin davadan tefrik edilerek ayrı esasa kaydederek tarafların delilleri toplanıp çıkacak sonuca göre karar vermek olmalıdır.
Mahkemece kötüniyet tazminatına ilişkin dava tefrik edilmeden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 09.12.2014 gününde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.


Ekleme Tarihi: 12.2.2018 00:06:54.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim