Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 19.hukuk dairesi e:2014/16615 k:2015/3729


Özet:

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü....

Dava, takibe konulan senet nedeniyle tahrifatlı kısım bakımından borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Davacı, senetteki yazı ve rakamlarda tahrifat ve sahtecilik yapıldığı iddiasında bulunmuş olup, mahkemece, senetteki yazının aynı kalemle yazıldığı ve sonradan eklenmediğinin çıplak gözle incelenmesinden de rahatlıkla anlaşılacağı şeklindeki gerekçe ile, davacı iddiası üzerinde grafolojik değerlendirme yapılmadan, eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemece, davacının tahrifat iddiası üzerinde durularak, dava konusu senette tahrifat yapılıp yapılmadığı konusunda Yargıtay denetimine ve hüküm kurmaya elverişli rapor alınıp, tüm deliller değerlendirilerek varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/16615
Karar No:2015/3729
K. Tarihi:17.3.2015


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, davalı tarafından müvekkili hakkında bonoya dayalı olarak ... İcra Müdürlüğü' nün 2010/3428 sayılı dosyasından icra takibi yapıldığını, takibe dayanak senet üzerinde rakamla 36.300,00-TL yazılı iken altına yazı ile seksenaltıüçyüz-TL yazıldığını, sonrasında ise bu yazının altına gelecek şekilde -bin- ifadesi eklenerek seksenaltıbinüçyüz-TL haline getirilmiş olduğunu, müvekkilinin parafı da olmadığını, tanzim tarihinde geçerli olan 6762 sayılı TTK 588.madde ve HMK 207.madde uyarınca gerçek borç miktarının seksen altı lira otuz kuruş olarak kabulü gerektiğini belirterek, senet bedelinin 86,30-TL olduğunun tespiti ile icra takibinin bu bedelin üstündeki kısmının iptaline ve davalı aleyhine %20 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, davacının daha önce .... 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2013/44 E. sayılı dosyasında da bu senet nedeniyle benzer iddialarda bulunduğunu ve davasının reddedildiğini, davacının iyiniyetli olmadığını beyanla, davanın reddine ve davacı aleyhine %20 tazminata karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, dava konusu senet nedeni ile daha önce ... 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2013/44 E. sayılı dosyası ile memur muamelesini şikayet yolu ile davacı tarafından dava açılmışsa da o davanın da yerinde görülmeyerek reddedilmiş olduğu, şikayete konu senedin incelenmesinde senedin kambiyo vasfına haiz olduğu ve kambiyo senedi olarak kabul edilmesi gerektiği, her ne kadar davacı vekili "bin" kelimesinin sonradan eklendiğini ve çıkıntının paraf edilmediğini iddia etmişse de, "bin" kelimesinin tüm yazı ile birlikte aynı şekilde aynı kalemle yazıldığı ve bunun senet metninde sözkonusu yere sonradan eklenmediğinin senedin çıplak gözle incelenmesinden rahatlıkla anlaşıldığı, icra takibi derdest olduğundan açılan menfi tespit davası nedeni ile davalı alacaklının zamanaşımı itirazının yerinde görülmediği, HMK'nın 207. maddesindeki düzenleme de gözönünde bulundurularak çıkıntının senedin geçerliliğine etki edebilecek mahiyette bir çıkıntı olmadığı gibi, yazılan "bin" kelimesi çıkıntı olarak kabul edilmediğinden paraf edilmesine de gerek olmadığı kanaatine varıldığı gerekçeleriyle, davanın reddine, açılan dava nedeniyle alacaklının bir zararı doğmadığından ve işbu dava nedeniyle tedbir kararı verilmediğinden davalının tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, takibe konulan senet nedeniyle tahrifatlı kısım bakımından borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Davacı, senetteki yazı ve rakamlarda tahrifat ve sahtecilik yapıldığı iddiasında bulunmuş olup, mahkemece, senetteki yazının aynı kalemle yazıldığı ve sonradan eklenmediğinin çıplak gözle incelenmesinden de rahatlıkla anlaşılacağı şeklindeki gerekçe ile, davacı iddiası üzerinde grafolojik değerlendirme yapılmadan, eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemece, davacının tahrifat iddiası üzerinde durularak, dava konusu senette tahrifat yapılıp yapılmadığı konusunda Yargıtay denetimine ve hüküm kurmaya elverişli rapor alınıp, tüm deliller değerlendirilerek varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA.peşin harcın istek halinde iadesine, 17.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 12.1.2018 16:39:22.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim