Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/12463, k:2017/3915T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/12463
Karar No:2017/3915
K. Tarihi:20.6.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 04/06/2015 tarih ve 2014/327-2015/408 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilince üretilen trafonun test için ...'ya götürülmesi ve yeniden ...'ye getirilmesi işinin davalı şirketçe üstlenildiğini trafonun ...'ya hasarlı teslimi nedeniyle onarım için geri getirildiğini ve yeniden ...'ya taşındığını, müvekkilince tüm bu işlemler için (592.697) DM ve (80.000) USD harcama yapıldığını ileri sürerek davalıdan tahsilini talep etmiş, yargılama sırasında davacının zararının (413.508) DM'lik bölümünü tazmin ettiğini bildiren ...Sigorta A.Ş. davacıdan aldığı temliknameye dayanarak ödediği meblağ bakımından davaya katılmıştır.
Davalı vekili, hasarın taşımanın deniz ayağından kaynaklanmış olabileceğini müvekkilinin taşıyan durumunda bulunmadığını, TTK'nun 778. maddesince dava hakkının düştüğünü, talebin fahiş olduğunu savunmuştur.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama, iddia, savunma, toplanılan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacıların talep edebileceği toplam alacak miktarının 7.795.899,69 Eski TL (karşılığı 217.286,42 DM) ve 260.188,26 DM (karşılığı 133.032,14 Euro) ile sınırlı olduğu, davacının yargılama sırasında zararının bir kısmını karşılamış olan ... Sigorta A.Ş.'ne 413.508 DM tutarında temlikte bulunduğu, davacıların toplam talep edebilecekleri miktarın 474.474 DM olduğu gerekçesiyle, asıl davacı ... Enerji Endüstri A.Ş.'nin davasının kısmen kabulü ile, 2.295,30 TL'nin dava tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faiziyle, temlik alan davacı ... Sigorta A.Ş. (birleşme öncesi ... Sigorta A.Ş.) davasının kabulü ile, 5.500,80 TL'nin ve 133.032,14 Euro'nun (260.188,26 DM karşılığı) TL bazlı alacağa dava tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faizi, döviz bazlı alacağa ise dava tarihinden itibaren 01.01.1999 tarihine kadar 260.188,26 DM olarak 3095 sayılı Yasa'nın 4/a maddesi gereğince yasal faiz, 01.01.1999 tarihinden itibaren 133.032,14 Euro'ya 3095 sayılı Yasa'nın 4/a maddesi gereğince yasal faiz uygulanmak ve fiili ödeme tarihindeki TL karşılığı ödenmek kaydıyla davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan ayrı ayrı alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 992,30 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 20/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:37.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim