Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/12993, k:2017/1176T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/12993
Karar No:2017/1176
K. Tarihi:28.2.2017
Taraflar arasında görülen davada verilen 26/03/2015 tarih ve sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkili ile davalı arasında imzalanan 20/07/2012 tarihli sözleşme ile müvekkilince 31/05/2012-30/05/2013 tarihleri arasında 50 personel ile temizlik ve ilaçlama hizmeti verilmesinin üstlenildiğini, bu sözleşmeye istinaden Türkiye Finansbank Batman Şubesi'ne ait 58.000,00 TL bedelli teminat mektubunun davalı tarafa verildiğini, işin bitimi ve borç bulunmadığının tespit edilmesi şartı ile mektubun iade edileceğinin sözleşmede kararlaştırıldığını, verilen işin 30/05/2013 tarihinde eksiksiz olarak tamamlandığını, bütün sigorta prim ödemelerinin yapıldığına dair belgelerin davalı idareye teslim edildiğini, hatta ödemelerinin bir bölümünün davalı idare tarafından hak edişlerden kesilerek ödendiğini, ancak buna rağmen davalı idarenin teminat mektubunu iade etmediği gibi, işçiler tarafından açılan bir kısım kıdem tazminatı davalarını gerekçe göstererek teminat mektubunu nakte çevirdiği, davalı idarenin nakte çevirme işleminin haksız olduğunu belirterek 58.000,00 TL'nin faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili; davacının kendi çalıştırdığı işçilerinin işçilik alacaklarından sorumlu olmadığı iddiasının sözleşme hükümlerine aykırı olduğunu, zira taraflar arasındaki sözleşmenin 22. maddesinde personele ilişkin sorumluluğun mevzuatın emredici hükümlerine atıf yapılmak sureti ile düzenlendiğini, işçiler tarafından açılan davalar nedeni ile davalının davacı şirket ile birlikte müteselsil sorumlu olarak işçilere ödeme yapmasının kuvvetle muhtemel olduğunu, bu nedenle teminat mektubunun nakte çevrildiğini ve emanet hesabına aktarıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasında yapılan sözleşme gereğince davacı şirketin davalı tarafa ait 58.000,00 TL bedelli teminat mektubu sunduğu, teminat mektubunun davacı şirket işçilerince açılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücretine ilişkin davalar nedeni ile davalı tarafça nakte çevrildiği, iş mahkemesinde açılan davaların bir kısmının kabul edilerek hükme bağlanan alacakların 'den müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verildiği nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.
./..Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 28/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:26.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim