Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/13063, k:2017/1676T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/13063
Karar No:2017/1676
K. Tarihi:21.3.2017

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 11/06/2015 tarih ve 2013/309-2015/468 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacılar vekili, davalı ile murisleri müteveffa ... arasında 01/12/2010 tarihli hayat sigortası imzalandığını, murislerinin 20/04/2011 tarihinde yüksekten düşme nedeniyle vefat ettiği, müvekkillerinin davalıya vefat tazminatı ve hayat sigortası poliçesinin G ve H bendinde yer alan düzenlemeler uyarınca murislerinin ödemiş olduğu 6 adet kredi taksit tutarının ödenmesi ile murislerinin dava dışı banka ile akdettiği tüketici kredisi sözleşmesinin kapatılmasına dair birçok kez başvuruda bulunmalarına rağmen davalının murisin ölüm nedeninin inhtihar olup olmadığına dair ilgili savcılıktan alınacak belgenin gönderilmesinin istendiğini, bu istemin sözleşme ve mevzuata aykırı olmasına rağmen müvekkillerinin savcılıktan belge isteminde bulunulduğunu ancak, bu belgenin verilmediğini, davalıya tüm belgeler ibraz edilmesine rağmen davalının ödemeye yanaşmayarak müvekkillerini oyaladığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 6.300,00 TL'nin yasal faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, görev, yetki, husumet itirazında bulunmuş, sigortalının vefatının bildirilmesi üzerine birçok kez gerek davacılardan ve gerekse ilgili banka şubesinden savcılık soruşturma sonucuna ilişkin karar yazısı ve/veya vefat nedeninin intihar olmadığına dair savcılıktan alınacak belgenin iletilmesinin istenildiğini, ancak, halen istenilen belgeler şirketlerine iletilmediğinden sigorta tazminatının ödenmesi gerekip gerekmediği konusunda değerlendirme yapılamadığını zira, murisin intihar etmiş olma ihtimalinin bulunduğunu ve intiharın da sigorta teminatı dışında olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacıların murisinin Türkiye ... A.Ş'den aldığı kredi nedeniyle davalı Şirket ile davacıların murisi arasında Hayat Sigortası Poliçesi imzalandığı, davacıların murisinin 20/04/2011 tarihinde inşaattan düşerek vefat ettiği ve davacıların murislerinin vefatı üzerine poliçeye dayalı olarak davalıya müracaat ettiklerini davalı Şirket'in vefat nedeninin intihar olabileceği şüphesiyle ödeme yapmadığı, rizikonun sigorta kapsamında olmaması durumunda davalının ödeme yapmaktan kaçınabileceği ancak, ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2011/955 E-2013/415 K. sayılı dosyasından davacılar murisinin vefatının kaza olduğu ve bu nedenle rizikonun sigorta kapsamında bulunduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, 4.070,17 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 208,03 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 21/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:23.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim