Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/13478, k:2017/1663T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/13478
Karar No:2017/1663
K. Tarihi:20.3.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 15. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 24/06/2015 tarih ve 2014/852-2015/435 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ... Ltd. Şti. vekili ile ... vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkil şirkete Nakliyat Emtia Sigorta Sözleşmesi ile ... A.Ş'ye ait 60 palet, brüt 102.116 kg emtianın sigortalandığı, sigortalı malların ... Ltd. Şti.'nin organizasyonu altında, diğer davalı-taşıyıcılar ... Ltd. Şti. ile ... Ltd. Şti.'nin fiili taşıması altında ...'dan Türkiye'ye taşınmak üzere 28.07.2011 tarihinde tam ve sağlam olarak teslim edildiğini, ancak .../... plakalı araca yüklenen 12 palet 20.516 kg bakır emtiadan 8 palet 13.897 kg bakır emtianın eksik teslim edildiğini, bunun karşılığında 125.277,41 USD Emtia bedeli, 1.965,98 USD navlun bedeli olmak üzere toplam 127.243,39 USD sigorta tazminatının 23.11.2011 tarihinde sigortalıya ödendiğini, davalı ... şirketi ...'nin davalı-taşıyıcı ... Ltd. Şti.'nin uluslararası taşımalardan kaynaklanan sorumluluğunu sigorta teminatına alan CMR Sigortacısı olduğunu, davalı ... şirketinin poliçe teminat limiti ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere zarardan sorumlu olduğunu iddia ederek CMR Konvansiyon hükümleri uyarınca 127.243,39-USD sigorta tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilsen tahsilini talep etmiştir.
Davalı ... vekili, CMR hükümlerinin uygulanması gerektiğini, CMR sigortacısının durumu ile taşımayı yapan şirketlerin durumunun ayrı ayrı incelenmesinin gerektiğini ve tüm davalıların müteselsil sorumluluklarının kabul edilemeyeceğini, davacının ispat vasıtasını yerine getirmediğini, sigorta sözleşmesinin 12. maddesine göre uygulanacak hukukun Alman hukuku olduğunu, davacı sigortalısının TTK ve CMR hükümlerine göre hasar ihbarını süresinde yapmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Davalı ... Ltd. Şti. vekili, müvekkilinin dava konusu taşıma işleminde alt taşıyıcı olduğunu, ana firmanın diğer davalı ... Ltd. Şti. olduğunu, dava konusu emtianın taşınması işi için ... Ltd. Şti. ile taşıma kira sözleşmesi yapıldığını, bu şirkete ait araçlarla taşıma işinin gerçekleştiğini, müvekkilinin taşıma işinde kusurunun bulunmadığı savunarak müvekkili yönünden davanın reddini istemiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; dava dışı ... A.Ş. tarafından ...'da yerleşik ... firmasından satın alınan 102.116 kg bakır katot emtiasının 5 adet tır ile ...'dan Türkiye/.../...'ye sevk edilmek üzere davalı taşıyıcıların taahhüdü altında .../...'da 28.07.2011 tarihinde tam ve hasarsız teslim alındığı, 12 bağ, 20.516 kg bakır katot emtiası yüklü ... / ... plakalı aracın ... Metal deposuna ulaşmadığı, yapılan araştırmalarda aracın ...'da terk edilmiş olarak bulunduğu, nakliyeci firmanın başka bir şoför göndererek aracı teslim alarak sevkiyata devam ettiği, ... limanında yapılan kontrol ve aramada dorse kasa branda halatının kesilerek buradan brüt 13.897 kg'nın alınmış/çalınmış olduğunun tespit edildiği, zayi olan emtianın sigorta tarafından tespit edilen bedelinin 127.243,00 USD olduğu ve dava dışı sigortalıya ödendiği, dava konusu olay uluslararası karayolu eşya taşımasına ilişkin olduğundan CMR konvansiyonu hükümleri çerçevesinde davalılarca sorumsuzluğu gerektirir bir halin varlığının ispat edilemediği, dava konusu taşıma işinde üst/akdi taşıyıcının davalı ... LTD. ŞTİ., alt ve fiili taşıyıcının ... LTD. ŞTİ ile ... LTD. ŞTİ. olduğu, davalı taşıyıcıların meydana gelen zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, CMR md. 34-36 hükümleri uyarınca zarar görenin zararını tazmin eden davacı ... şirketinin rücu yolu ile davasını taşıyıcıların tümüne yöneltebileceği, davalı taşıyıcıların bu yönden pasif husumet ehliyetlerinin olduğu, davalı ... LTD.ŞTİ' nin uluslararası taşımalardan kaynaklanan sorumluluğunu CMR-sigorta poliçesi ile teminat altına alan CMR sigortacısı davalı ...'nin poliçe limiti ile sorumlu olduğu, CMR sigortacısı ile taşıyan arasındaki poliçede yer alan Alman Hukukunun uygulanacağına ve Münih Mahkemelerinin yetkili olacağına ilişkin hükmün poliçe taraflarını bağladığı, dava dışı zarar görenin halefi sıfatı ile dava açan sigorta şirketini bağlamadığı, davalı sigortacının hasarın geç ihbar edildiği ve bu nedenle tazminat ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığı şeklindeki savunmasına hasarın varlığının sabit olması ve geç ihbardan kaynaklı zararda bir artış olmadığından itibar edilmediği, davalıların taşıma işinden kaynaklı hasarı tazmin ile yükümlü oldukları gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı ... Ltd. Şti. vekili ile ... vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, ... Ltd. Şti. vekili ile ... vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, ... Ltd. Şti. vekili ile ... vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 12.032,41 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılar ... Ltd. Şti. ve ...'den müştereken ve müteselsilen alınmasına, 20/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:11.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim