Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/13861, k:2017/1718T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/13861
Karar No:2017/1718
K. Tarihi:22.3.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 26/09/2014 tarih ve 2014/723-2014/274 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı .... Ltd. Şti. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; dava dışı sigorta ... A.Ş. tarafından ...'da mukim ... firmasına LCD TV satışı yapıldığını, malların .... nezdinde sigorta ettirildiğini, sigortalı malların ...'a kadar trenle sonrasında kamyonla taşındığını, varma yerinde yapılan sayımda 198 adet eksik olduğunun anlaşıldığını, sigortalı şirketin zararının 26.690,20 Euro tutarında olduğunu, hasar bedelini ödeyen müvekkilinin sigortalısının haklarına kanunen halef olduğunu ileri sürerek 26.690,20 Euro tutarındaki rücuen sigorta tazminatının ödeme tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... Ltd. Şti. vekili; müvekkilinin taşıyan olmadığını, demiryolu taşımasının ... tarafından yapıldığını, zararın CIM hükümlerine göre hesaplanması gerektiğini, taşıma farklı ülkelerin sınırları içinde gerçekleştiğinden hasarın ne zaman ve nerede kimin sorumluluğu altındayken oluştuğunun belli olmadığını savunarak davanın redidni istemiştir.
Davalı ... İşletmesi Genel Müdürlüğü vekili; vagonların mühürlü olarak BGZ idaresine teslim edildiğini, müvekkilinin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı ... vekili; davaya konu olan emtianın 14/02/2011 tarihinde ... şirketinin sürücüsü tarafından ... terminalinden mühürlü olarak teslim alındığını, gümrük memurunun beyanına göre konteynerde 5 adet mühür bulunduğunu ve mühürlerde herhangi bir hasar olmadığını, teslim anından gümrüğe kadar konteynerin açılmadığını beyan ettiğini, gümrük memuru mühürleri kırıp konteyneri açtığını, konteynerlerin boş ambalaj gibi şeylerde olmadığını, gümrük memurunun yük kontrolünü yaptığını, sonra açtığı mühürleri koyteynerin içine koyup kapısını kapattığını ve gümrük işlemini bitirdiğini, aracın ...'deki alıcıya teslim edildiğini ve alıcının konteyneri teslim alırken CMR anlaşmasına ve teslim formuna hiçbir şekilde malın eksik olduğu yönünde bir beyan ya da kayıt düşmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu taşıma işinin dava dışı ... A.Ş. ile davalı ... Ltd. Şti. arasındaki anlaşma gereğince önce davalı ... sonra ilgili demiryolu şirketlerince ... İstasyonuna oradan da karayolu ile ...- ...'ya taşındığı, varma yerinde taşımaya konu 198 adet televizyonun eksik çıktığının sabit olduğu, demiryolu taşımasının davalı ... tarafından yapıldığı karayolu taşımasının ise diğer davalı ... tarafından yapılması karşısında, 198 adet emtianın hangi taşıma diliminde kaybolduğunun tespit edilemediği, varma yerinde eksik emtiaların fark edilmiş olması sebebiyle organizatör akdi taşıyıcı olan davalı ... Ltd. Şti'nin sorumlu olduğu, taşımanın CMR yükümlerine tabi olduğu ve zararın 24.263,82 Euro olduğu gerekçesiyle davanın davalı ... Ltd. Şti. yönünden kısmen kabulü ile 24.263,82 Euro tazminatın ödeme tarihi olan 27/04/2011 tarihinden itibaren işleyecek % 5 faizi ile birlikte davalı ... Ltd. Şti'nden alınarak davacı tarafa verilmesine, davalı ... Genel Müdürlüğü ile davalı ...'ye yönelik davaların reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı ... Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı .... Ltd. Şti. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı .... Ltd. Şti. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4.026,91 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı .... Ltd. Şti'den alınmasına, 22.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:21:28.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim