Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 1. ceza dairesi e:2016/4297, k:2017/2042T.C.
Yargıtay
1. Ceza Dairesi


Esas No:2016/4297
Karar No:2017/2042
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürme, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, suçluyu kayırma
HÜKÜM : 1-) Sanık ... hakkında;
TCK'nun 81/1, 29, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası,
6136 sayılı Yasanın 13/1, TCK'nun 62, 52 ve 53. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası, 1000.TL adli para cezası.
2-) Sanık ... hakkında;
TCK'nun 283/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık ... hakkında, maktul ...'i kasten öldürme suçundan kurulan hüküm, müdafii tarafından süresinde temyiz edilmiş ise de, sanığın hükmün onanmasını istediği 19.09.2016 ve 10.04.2017 tarihli dilekçeleri, Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 05.02.2008 tarih ve 2008/1-9/15 sayılı kararı uyarınca, temyizden vazgeçme olarak kabul edildiğinden, müdafiinin temyiz isteminin feragat nedeniyle reddine karar verilmiş; kasten öldürme suçundan kurulan hükmün, katılanlar vekilinin talebi ve ceza miktarı itibariyle re'sen, sanık ... hakkında, suçluyu kayırma suçundan kurulan hükme yönelik ise, sanık ... vekilinin temyiz itirazları üzerine yapılan temyiz incelemesinde,
Katılanlar vekilinin, sanık ... hakkında; 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçu ile sanık ... hakkında; suçluyu kayırma suçundan açılan kamu davasına katılma ve bu suçlardan kurulan hükümleri temyize hak ve yetkisi bulunmadığından hükme yönelik temyiz talebinin CMUK'nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'in, maktul ...'ı kasten öldürme suçu ve sanık ...'ın, suçluyu kayırma suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç vasfı tayin, kusurluluğu etkileyen sebeplerden haksız tahrikin nitelik ve derecesi ile takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebep takdir kılınmış, savunmaları reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılan vekili ve sanık ...'ın, bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,
Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı Yasanın TCK'nun 53. maddesindeki iptal edilen bölümleri nazara alındığında, mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulamalar yasaya aykırı ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK'nun 322. maddesindeki yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasındaki 5237 sayılı Yasanın TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine şeklinde değiştirilmelerine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN ve re'sen de temyize tabi olan hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA, 31.05.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:21:27.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim