Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/14010, k:2017/1805T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/14010
Karar No:2017/1805
K. Tarihi:27.3.2017MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 15/05/2015 tarih ve 2014/377-2015/643 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili adına tapuda kayıtlı olan taşınmazı üzerine daha önceki maliki tarafından...'nin davalı bankaya olan borçlarının teminatı olmak üzere 150.000,00 TL limitli ipotek oluşturulduğunu, dava dışı...'nin asıl borçlu ya da kefil sıfatı ile davalı bankaya olan tüm kredi borçlarının ödendiği halde ipoteğin kaldırılmadığını ileri sürerek müvekkili adına kayıtlı taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, dava dışı...'nin asıl borçlu ya da kefil olduğu kredi sözleşmelerinden kaynaklanan borcunun teminatı olmak üzere davaya konu ipoteğin oluşturulduğunu,...'nin asıl borçlu olduğu kredi borçları ödenmekle birlikte bu şirketin kefaleti ile dava dışı Mehmet Bozkurt'a verilen kredi kartı harcamalarının ödenmemesi nedeni ile halen...'nin kendilerine karşı borçlu sıfatının devam ettiğini, bu nedenle ipoteğin kaldırılmasının mümkün olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu ipoteğin kaldırılması için hem...'nin asıl borçlu olduğu, hem de kefil sıfatı ile katıldığı kredi sözleşmelerinden kaynaklanan kredi borçlarının tamamen kapatılmış olması gerektiği, ancak davalı banka tarafından düzenlenen 10/01/2013 tarihli taahhüt belgesi ile 10/01/2013 tarihi itibarı ile...'nin asıl borçlu olduğu kredi ilişkisi nedeni ile belirlenen borç miktarının ödenmesi veya ödeme yapılamaz ise sonraki ödemenin yapıldığı tarihe kadar oluşacak borç miktarının kapatılması halinde ipoteğin kayıtsız ve şartsız kaldırılacağı taahhüt edildiği, bunun için...'nin kefil olarak katıldığı dava dışı ... 'a verilen kredi kartından kaynaklanan borç ödenmemiş olsa dahi 10.01.2013 tarihli taahhüt nedeni ile davalı bankanın davaya konu ipoteği kaldırması gerektiği gerekçesiyle davanın kabulü ile davalı adına kayıtlı taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve asıl borçlu Uzman Sigorta Aracılık Ltd. Şti'nin talebi üzerine davalı banka tarafından verilen 10.01.2013 tarihli taahhüdün 6098 sayılı TBK'nın 133/1 maddesi gereğince borcun yenilenmesi olarak kabul edilecek olmasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 7.684,75 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 27/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:21:21.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim