Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/14013, k:2017/2058T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/14013
Karar No:2017/2058
K. Tarihi:11.4.2017MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 25/06/2015 tarih ve 2014/441-2015/426 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkili ile davalı arasında anlaşma yapıldığını, bu anlaşmaya göre davalının ...den almış olduğu ihale kapsamında yapılmış olan dairelerin elektrik işlerini müvekkili tarafından yapıldığını, davalının kontrolünde olan şantiyede müvekkili tarafından yer altına gömülen kabloların çalındığını, davalı tarafından bu hırsızlık gerekçe gösterilerek bir kısım fatura bedellerinin ödenmediğini, müvekkilinin bu alacağın tahsili için icra takibi yaptığını, davalının itiraz ettiğini,beyanla itirazının iptaline, borçlunun takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen reeskont avans faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın %20'sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili; yapılan işin tamamen davacının sorumluluğunda olduğunu, işin aksamaması için müvekkili tarafından yeniden kablo alındığını, kablo bedelini de kusurlu olan davacının hakedişinden kestiğini, hırsızlık nedeniyle doğmuş olan zararın tazmini için sigorta şirketine müvekkili tarafından dava açıldığını, müvekkilinin dava neticesinde sigorta tarafından zarar için yapılacak bir ödeme olursa bu ödemenin davacı tarafa verileceğini dava öncesinde davacı tarafa taahhüt ettiğini, açılan davanın reddolunduğunu, davacı tarafa bunu iletmelerine rağmen kötüniyetli olarak bu davayı açtığını beyanla davanın reddini ve %20'sinden az olmamak üzere kötüniyet tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davacı şirketin almış olduğu elektrik işini süre sonunda eksiksiz bir şekilde ifa etme yükümlülüğünün bulunduğu, işin yapımı aşamasında meydana gelebilecek risklerin de sorumluluğunun davacı şirkete ait olduğu, davacı şirketin borcunu yerine getirinceye kadar yaptığı iş ile ilgili önlemleri alması gerektiği, şantiye sahası dışında şantiye ile yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunan trafo arasına döşenen kabloların çalınmasından davalı şirketin sorumlu tutulamayacağı nedenleriyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili ve davalı vekili temyiz etmiştir.
1-Mümeyyiz davacı vekilinin temyiz dilekçesi davalı vekiline 14.10.2015 tarihinde tebliğ edilmiş ve hüküm HUMK 433/2. maddesinde yazılı temyiz etme süresi geçirildikten sonra 27.10.2015 tarihinde temyiz edilmiştir. Aynı Kanun'un 432/4. maddesine göre süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi 01.06.1990 gün 3-4 sayılı İBK uyarınca Yargıtay'da bu konuda bir karar verebileceğinden davalı vekilinin temyiz isteminin süre yönünden reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda (1) no'lu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz isteminin REDDİNE; (2) no'lu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, 11.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:21:18.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim