Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/14804, k:2017/2419


Özet:

Bu halde yargılamaya devamla sonucuna göre karar verilmek üzere yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde rehin hakkı sahibinin davaya muvafakat etmesini dava şartı olarak kabul eden yerel mahkeme kararını onayan sayın çoğunluk görüşüne karşıyım. ...


T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/14804
Karar No:2017/2419
K. Tarihi:

MAHKEMESİ : ... 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 09/07/2015 tarih ve 2014/560-2015/578 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkilinin işletmesinde bulunan toplam 23 büyük baş hayvanın hayvan hayat sigorta poliçesi ile sigortalandığını, müvekkilinin sigortalı hayvanları başka bir köye taşıdığını bu durumu bankaya bildirdiğini, davalı sigorta şirketinin sözleşmenin C3 maddesi gereğince poliçe şartlarında değişiklik yapılması konusunda bildirim yapılmadığından poliçeyi 14.05.2015 tarihinde gönderdiği yazı ile iptal ettiğini, hayvanların 11 tanesinin poliçede belirtilen adreste iken hastalandığını, adres değişikliğinin hastalanan bu 11 hayvanın daha iyi şartlarda bakımı için olduğunu, adres değişikliğinden sonra 3 kez eksper çağırdığını, davalının eksperlerinin adres değişikliğini bildiğini, 11 hayvanında hasarın meydana gelmesi ile davalının adres değişikliğini bildirmemeyi gerekçe göstererek sigorta poliçesini iptal ettiğini, 11 hayvanın hasarından daha sonra da 4 hayvanın daha hasara uğradığını, bu 4 hayvandan da 20.000,00 TL zararı olduğunu beyanla toplam 57.000,00 TL'nin temerrüt tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; davacının 15 hayvanın hastalandığına dair ihbarda bulunduğunu, veteriner ve eksper incelemesinde hayvanların poliçedeki adreste olmadığı, ... köyünde davacıya ait merada bir çadırda bakıldığının tespit edildiğini, poliçe şartlarına göre yer değişikliğinin bildirilmesi gerektiğini, poliçenin iptalinde haklı olduklarını, ayrıca 15 hayvan için veterinerlerin kesim değil tedavi önerdiğini, buna rağmen davacının 11 adet hayvanı kestirdiğini, veterinerlere kesime karar verilmesi için baskı uyguladığını, poliçe iptal edilmeseydi de poliçe kapsamında doğmuş bir zararın olmadığını beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasında imzalanan sigorta sözleşmesi sonucu düzenlenen poliçede dava dışı Türkiye Cumhuriyeti ... Bankası dain-i murtehin olduğu, 6102 sayılı TTK 1456/1, 2 maddesine göre rehin alacaklısının muvafakatinin bulunmamasının sigorta tazminatının sigorta ettirene ödenmesine engel teşkil etmekte olduğu, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin kararlarında rehin alacaklısının davaya muvafakat etmemesi veya rehin alacağının ödenmemesi halinin dava ön şartı olarak değerlendirildiği gerekçesiyle davanın aktif dava ehliyeti yokluğundan reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 25/04/2017 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.


(M)

KARŞI OY

Taraflar arasında düzenlenen 16.02.2013 – 16.02.2014 başlangıç – bitiş tarihli Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Poliçesi, 4.325,13 TL sigorta primi karşılığında ve 1.085,03 TL peşin, bakiyesi 15.02.2013 – 15.07.2013 tarihleri arasında taksitle ödenmek üzere ... Sigorta A.Ş.'nin acentesi olan ... Bankası ... Şubesi tarafından düzenlenmiş, poliçeyi tanzim eden acente, poliçede dain mürtehin olarak gösterilmiştir.
Dava tarihinde yürürlükte bulunan Türk Medeni Kanunu 879/1. ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1456. maddesi gereğince, rehin hakkı sahibinin kayıtsız ve şartsız davaya muvafakatı halinde sigorta tazminatının sigortalıya ödeneceği hususunda bir kuşku bulunmamaktadır.
Uyuşmazlık, rehin hakkı sahibinin davaya muvafakat etmemesi durumunda nasıl bir yol takip edileceğine ilişkindir.
Sayın çoğunluk, bu halde davacının aktif dava ehliyetinin bulunmadığı görüşünde ise de, çoğunluk görüşünü destekleyen hiçbir yasal düzenleme mevcut değildir.
TMK 879 ve TTK 1456 maddesi, sınırlı ayni hak sahibinin muvafakatının bulunmamasını, sigorta tazminatının sigortalıya sadece ödenmesine engel görmüştür ki bu durumda mahkemece yine sigorta tazminatının sigortalıya ödenmesine karar verilmeli, hüküm fıkrasında ayrıca ödeme esnasında sınırlı ayni hak sahibinin muvafakatının sağlanması hüküm altına alınmalıdır.
Bu halde yargılamaya devamla sonucuna göre karar verilmek üzere yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde rehin hakkı sahibinin davaya muvafakat etmesini dava şartı olarak kabul eden yerel mahkeme kararını onayan sayın çoğunluk görüşüne karşıyım.


İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:20:53.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim