Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/14861, k:2017/3712T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/14861
Karar No:2017/3712
K. Tarihi:14.6.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 05/10/2015 tarih ve 2014/1146-2015/738 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili sigorta şirketinin davalı şirketin .../...'den ithal edilen ve ... Gemisi ile taşınan 3.086 adet motosikleti sigortaladığını, 16.07.2005 tarihinde gemide yangın çıkması nedeni ile müşterek avarya ilan edildiğini, müşterek avarya garame tutarı 57.240,87 USD'nin 10.03.2011 tarihinde davalı adına müvekkili şirketçe ödendiğini ileri sürerek, 90.875,61 TL müşterek avarya garame payının ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, talebin zamanaşımına uğradığını, iştirak payı çerçevesinde müvekkilinden herhangi bir talepte bulunulamayacağını, davacının yaptığı ödemenin poliçe kapsamına dahil olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece Dairemiz bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre; sigorta poliçesinin tam ziya klozu şartlarının yükün tamamının ziyaya uğraması halinde uygulanacağı, ... Gemisi'nde çıkan yangının söndürülüp 18.05.2006 tarihinde geminin onarımının tamamlandığı ve sefere başladığı, davacının yükün davalıya teslimi için 108.906,80 USD teminat verdiği, müşterek avarya garame payı olarak sigorta kapsamının içerisinde bulunmayan bir ödemenin yapıldığını, davalı sigortalıdan bunun sebepsiz zenginleşme kapsamında istenebileceği, sigorta şirketinin yapmış olduğu ödemenin hukuka aykırı bir ödeme olarak nitelendirilemeyeceği, davacının ödediği miktar kadar davalının borcundan kurtulduğu ve mal varlığında eksilmenin meydana gelmediği ve sebepsiz zenginleştiği gerekçesiyle davanın kabulü ile 57.240,80 USD nin ödeme tarihindeki karşılığı olan 90.875.61 TL.nin davalıdan dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4.660,71 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 14/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:20:39.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim