Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/14867, k:2017/2204T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/14867
Karar No:2017/2204
K. Tarihi:18.4.2017


MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada ... 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 13/07/2015 tarih ve 2015/260-2015/628 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ile katılma yoluyla davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili şirkete primli abonman sigorta poliçesi ile sigortalı emtianın davalı sorumluğunda Türkiye'den ...'ya taşınması sırasında hasara uğradığını, hasarın konteynırın düşürülmesi ya da sert biçimde yere bırakılması sonucu bağların koparak istifin bozulması ve paletlerin, ruloların konteynır içerisinde devrilmesi sonucunda meydana geldiğini, hasar gören emtiların alıcı tarafından kabul edilmeyerek sigortalıya iade edildiğini, müşterek sigorta bulunması nedeniyle müvekkilinin sorumluluğunun %70 ile sınırlı olduğunu ve bu orana tekabül eden hasar miktarını sigortalısına ödeyerek sigortalının haklarına halef olduğunu ileri sürerek, 14.162,44 Euro karşılığı 41.876,91 TL'nin ödeme tarihinden itibaren faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı tarafça ihbarın usulüne uygun yapılmadığını, meydana gelen hasarda müvekkilinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, malın konteynıra yüklenmesi ve istifin müvekkili tarafından yapılmadığını, hasarın malın konteynıra yüklenmesi anında veya yanlış yüklemeden meydana geldiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının sigortalısının taşımaya konu emtiayı konteynıra yüklediği, emtianın konşimentoda yer alan “...(yani yükleten tarafından yüklendi, istiflendi, ölçüldü ve sayıldı) klozunda yer aldığı üzere kendisinin yükleyip, saydığı ve istiflediği, hasarın gerek ekspertiz gerekse de bilirkişi raporunda kara-deniz-kara taşımalarının hangisinde meydana geldiğinin belirlenemediği ancak, konteynır içerisindeki malların iyi istiflenmemiş olmasından dolayı birbirine çarparak hasarlandığının tespit edildiği, zararın hangi aşamada meydana geldiğine ilişkin bir tutanak ve raporun bulunmadığı, deniz taşıması sona erdikten sonra emtianın kara taşıması aşamasında yere sertçe konulması veya tırlara yüklenmesi sırasında doğru istifleme kurallarına göre istiflenmeyen emtianın zarar gördüğü, konteynırlardan kaynaklanan bir zararın bulunmadığı, hasarın kötü istiflemeden doğduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili ile katılma yoluyla davalı vekili temyiz etmiştir.
1- Davacı vekilinin temyiz dilekçesinin davalı vekiline 22/10/2015 tarihinde tebliğ edildiği, davalı vekili tarafından UYAP sistemi üzerinden 03/11/2015 tarihli katılma yoluyla temyiz dilekçesi gönderildiği, temyiz harcının da 19/11/2015 tarihinde yatırıldığı anlaşılmıştır. HUMK 432/4'ncü maddesine göre, süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01/06/1990 gün, 3-4 sayılı İBK uyarınca Yargıtayca da bu konuda bir karar verebileceğinden davalı vekilinin katılma yoluyla temyiz isteminin süre yönünden reddine karar vermek gerekmiştir
2- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin katılma yoluyla temyiz isteminin REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, 18.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:20:36.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim