Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 23. hukuk dairesi e:2015/6366, k:2017/2139T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/6366
Karar No:2017/2139
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile davalı ... vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi ile davalılar arasında 17.06.1993'de gayrimenkul satış vaadi yolu ile daire karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, sözleşmeye göre inşaat ruhsatı alındıktan sonra 30 ay içinde kullanıma hazır raporu alınarak teslim edileceğini, aradan 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen her iki yüklenicinin de sözleşme koşullarını yerine getirmediklerini, arsanın tevhitli olmasından dolayı tercihlerini sözleşmenin devamı yönünde kullandıklarını, sözleşme gereği, dairelerin tesliminin geciktiği her ay, iki daire için ayrı ayrı o tarihteki rayiç kira bedeli üzerinden kira tazminatına hak kazandıklarını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 10.000,00 TL kira bedelinin yıllık dönem faizleri ile birlikte davalılardan zincirleme alınarak davacılara ödenmesini, talep ve dava etmiştir.
Davalılar davanın zamanaşımına uğradığını, dolayısıyla davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davacıların davasının kısmen kabulü ile, taleplerinin geriye dönük son 5 yıl için kabul edilebileceği, hükme esas alınan raporda yıllara göre hesaplanan tutarın, davalılardan tahsilde tekerrüre yer verilmeyecek şekilde müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek eşit oranda davacılara ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacılar vekili ile davalı ... vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekili ile davalı ... vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekili ile davalı ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harçlarının temyiz edenlerden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:20:28.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim