Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol





Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/15158, k:2017/2572



T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/15158
Karar No:2017/2572
K. Tarihi:2.5.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 10/09/2015 tarih ve 2015/120-2015/355 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin 30/09/2010 tarihli konşimento tahtında ...gemisiyle Rusya'nın ...Limanından Bandırma Limanına taşınan 966.77 ton buğday kepeği yükünün alıcısı olduğunu, geminin 18/10/2010 tarihinde... Limanına geldiğini ve yükü tahliyeye hazır olduğunun bildirdiğini, taşımaya konu yüke ilişkin tüm giderlerin davacı tarafından karşılandığını ve yükün millileştirildiğini, davacıya gönderilen yazı ile geminin yükleme limanında 12 gün beklediği gerekçesiyle kiracıdan tahsil edilmesi gereken 18.000 USD'nin tahsil edilemediğini, bu nedenle rehin hakkının kullanıldığını, oluşmuş ve oluşacak zarardan kiracının sorumlu tutulduğunu, alıcının gerekli yerlere baskı yapmasının gerektiğini, bu miktarlar ödenmeden yükün teslim olunmayacağının bildirildiğini, davacı geminin yükleme limanında beklemesi nedeniyle davalının uğradığını iddia ettiği zarardan müvekkilinin sorumlu tutulamayacağını iddia ederek 18.000 USD borçlu olmadığının tespitine,...Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/96 D.iş sayılı dosyası kapsamında yatırılan 18.000 USD'nin dava sonunda davacıya iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak tüm dosya kapsamına göre ; dava konusunun geminin 12 gün süre ile yükleme limanında beklemesinden kaynaklı masraflardan davacının sorumlu olup olmadığına ilişkin olduğu, taşımaya esas navlun sözleşmesinin taşıyan tarafının davalı, taşıtan tarafının dava dışı ... Ltd. olması, navlun sözleşmesinin tarafı olmadığı sabit olan davacı gönderilenin, konişmentodaki FIOT kaydı ve gümrük beyannamesindeki malın teslim şekline dair CIF kaydına göre navlundan ve navlun teferruatından olan bekleme ücretinden sorumlu olmaması, sorumluluğun CIF teslim şartına göre emtianın alıcısı olan gönderilen davacıya malın teslimi için her türlü masraf, sigorta ve navlunu ödemeyi taahhüt eden dava dışı taşıtan ... Ltd. olması, alıcısı olduğu emtiayı teslim alabilmek için TTK'nın 1078. madde hükmüne göre mahkemeye başvurarak münazaalı parayı depo eden davacının davasında haklı olduğu, bekleme ücretinden sorumlu olmadığı ayrıca davacı vekilinin yatırılan teminatı aldıkları ve başka alacaklarının bulunmadığı yönündeki beyanı nazara alınarak davacının davalıya 30/09/2010 tarihli konişmento dolayısıyla yapılan taşımadan dolayı 18.000 USD borçlu bulunmadığının tespitine karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.305,36 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.















Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:20:22.
Bu karar





Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki Sorular



Yorumlar

Adınız Soyadınız:




Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.




Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim