Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/15185, k:2017/2627


Özet:

Davalı vekili, davalının dava konusu taşımanın gerçekleştirilmiş olduğu geminin donatanı adına teknik işletmecisi ... tarafından, geminin tahliye limanı acentesi olarak atandığını, TTK'nın 105. maddesi doğrultusunda acentenin yalnızca dahil olduğu sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklardan müvekkili adına dava açabileceği gibi kendisine karşı da aynı sıfatla dava açılacağını, davacı tarafından eksikliğin iddia olunduğu taşımaya ilişkin çarterparti, malı temsil eden konşimentonun usulüne uygun tercümesi, yükleme limanı draft survey raporu, tahliye limanı draft survey raporunun dosyaya ibraz edilmediğini, davacı tarafça HMK'nın 140/5. maddesi hükmü gereğince, süresi içerisinde usulüne uygun şekilde ibraz edilmeyen delillere dayanılamayacağının açık olduğunu, uygulama ve genel teamül gereğince, geminin ancak yükleme limanından almış olduğu yük miktarı ile tahliye limanına ulaştırmış olduğu yük miktarı arasındaki farktan sorumlu tutulabileceğini, yük gemiden tahliye edildikten sonra meydana gelebilecek hasar ve eksiklikten donatan/taşıyanın sorumlu olmadığını savunarak haksız davanın reddi ile davacının % 20'den az olmamak üzere tazminata mahküm edilmesini talep etmiştir. ...


T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/15185
Karar No:2017/2627
K. Tarihi:3.5.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 13/07/2015 tarih ve 2015/72-2015/329 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, sigortalı ...Tic. San. Ltd. Şti. firmasına ait dökme amonyum sülfat emtiasının ... Limanı'ndan .../... Limanı'na davalı ... A.Ş. gemi acenteliğine bağlı gemi ile sevki sırasında 72.958 kg emtianın eksik teslim edildiğinin tespit edildiğini, ...Sigorta A.Ş'nin söz konusu eksik emtia bedelini sigortalısına ödeme yaparak sigortalısının zararını karşıladığını, davacı şirketin söz konusu hasarın ödenmemesi nedeniyle davalı aleyhine ... ... 9. İcra Müdürlüğü'nün 2014/5255 E. sayılı dosyası ile TTK 1472. maddesi gereğince rücu alacağına ilişkin ilamsız icra takibine girişmiş olduğunu, borçlunun itiraz ettiğini ileri sürerek borçlunun haksız itirazının iptali ile takibin devamına, davalının en az % 20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davalının dava konusu taşımanın gerçekleştirilmiş olduğu geminin donatanı adına teknik işletmecisi ... tarafından, geminin tahliye limanı acentesi olarak atandığını, TTK'nın 105. maddesi doğrultusunda acentenin yalnızca dahil olduğu sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklardan müvekkili adına dava açabileceği gibi kendisine karşı da aynı sıfatla dava açılacağını, davacı tarafından eksikliğin iddia olunduğu taşımaya ilişkin çarterparti, malı temsil eden konşimentonun usulüne uygun tercümesi, yükleme limanı draft survey raporu, tahliye limanı draft survey raporunun dosyaya ibraz edilmediğini, davacı tarafça HMK'nın 140/5. maddesi hükmü gereğince, süresi içerisinde usulüne uygun şekilde ibraz edilmeyen delillere dayanılamayacağının açık olduğunu, uygulama ve genel teamül gereğince, geminin ancak yükleme limanından almış olduğu yük miktarı ile tahliye limanına ulaştırmış olduğu yük miktarı arasındaki farktan sorumlu tutulabileceğini, yük gemiden tahliye edildikten sonra meydana gelebilecek hasar ve eksiklikten donatan/taşıyanın sorumlu olmadığını savunarak haksız davanın reddi ile davacının % 20'den az olmamak üzere tazminata mahküm edilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davalı şirketin geminin İzmit'te mukim acentesi olduğu, davalıya karşı direkt takip yapılması ve aleyhine dava açılmasının TTK'nın 105. maddesi dikkate alındığında, hukuken mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın husumet yönünden reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 03/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:20:18.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim