Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/15520, k:2017/2685T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/15520
Karar No:2017/2685
K. Tarihi:8.5.2017

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 16/09/2015 tarih ve 2014/328-2015/513 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava konusu meblağ 21.242 TL'nin altında bulunduğundan 6100 sayılı Kanun'un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK 3156 sayılı Kanunla değişik 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra. dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin ... Köyü 483 ve 484 nolu parsellerin 1/2 maliki olduğunu, Washington cinsi portakal ağaçları için tarım sigortası yaptırdığını, yaşanan don olayı nedeniyle ağaçlardan ürün alınamadığını, davalı şirkete yaptırılan poliçe kapsamında gerçekleşen risk nedeniyle gerçek zararı bulunan 483 nolu parsel için 10.920,00 TL ve 484 nolu parsel için 10.080,00 TL'nin talep edilmesine rağmen davalı tarafça ödenmediğini ileri sürerek toplam 21.000,00 TL'nin eksperlerce tespit yapılan 14.12.2011 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı şirket vekili, davacının eksik poliçe yaptırdığını, zarar hesabının buna göre belirlendiğini ve kendisine ödendiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, Dairemizin bozma ilamına uyularak, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalı tarafından, davacıya ödendiği iddia edilen hasar bedelinin, ... Tarım Kredi Kooperatifi dain'i mürtehine ödeme kaydı olup, hasara bağlı olarak sigortalı lehine tazminat doğması halinde, poliçedeki dain'i mürtehin öncelikli alacak olduğu, 1672592 nolu poliçe kapsamında muafiyet, müşterek sigorta ve eksik sigorta hükümlerine göre ödenebilir sigorta tazminatının 5.191,64.-TL, 1672592 nolu poliçe kapsamında muafiyet, müşterek sigorta ve eksik sigorta hükümlerine göre ödenebilir sigorta tazminatının 4.860,00.-TL olduğu, davalının dain'i mürtehin ve acente kooperatifi hesabına ödemiş olduğu meblağların tahsil edildiği, davacının 1654780 nolu poliçe için 5.191,64.-TL - 1.890,00= 3.301,64.-TL, 1672592 nolu poliçe için 4.860,00-1.945,13= 2.914,87.-TL zarar tazminini 14.12.2011 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile talep edebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1- Mahkemece verilen karar davacı vekili tarafından 09/11/2015 havale tarihli dilekçe ile temyiz edilmiş ise de, gerekçeli kararın davacı vekiline 21/10/2015 tarihinde tebliğ edildiği, kararın HUMK 432/1 maddesinde belirtilen 15 günlük yasal temyiz süresi geçtikten sonra temyiz edildiği anlaşılmıştır. HUMK 432/4. madde ve fıkrasına göre, süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01/06/1990 gün, 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay tarafından da temyiz isteminin reddine karar verilebileceğinden, davacı vekilinin HUMK 432/4. maddesi uyarınca, temyiz isteminin süre yönünden reddine karar verilmesi gerekmiştir.
2- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin süre yönünden REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, aşağıda yazılı bakiye 318,30 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 08/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:20:12.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim