Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/15539, k:2017/2781T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/15539
Karar No:2017/2781
K. Tarihi:10.5.2017

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada ...Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 09/10/2015 tarih ve 2014/590-2015/516 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait şirkette oto yıkamacı olarak işe başladığını davalının... Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti' nin % 99 hisseye sahip büyük ortağı ve temsile yetkili müdürü olduğunu, davalının 2007 yılında devraldığı bu şirket üzerinden otomotiv ticareti yaptığını bir takım usulsüzlüklerle vergi kaçırdığını, davalının bu durumu bilerek 04/03/2011 tarihinde müvekkiline şirketteki hisselerinin tamamını devrettiğini, davalının vergi borçlarından kurtulmak için bu devir işlemini yaptığını, müvekkilini Senin sigorta giriş işlemlerini yaptıracağız. diyerek kandırdığını, noter şirkete çağrılmak suretiyle devir işlemlerinin yapılıp gerekli diğer evrakların tanzim edildiğini, ancak noter huzurunda tanzim edilen bu evraklardaki imzaların müvekkiline ait olmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu, hisse devri sözleşmesine göre satış bedeli olarak 19.800,00 TL davalıya ödenmiş gibi gösterildiğini, devir işleminin yapıldığı tarihte müvekkilinin 18 yaşında olup, ne müvekkilinin ne de ailesinin şirketin hisse devri bedelini ödeyecek imkana sahip olmadığını, hisse devri bedeli olarak gösterilen miktarın kanun gereği banka aracılığı ile ödenmesi gereken bir miktar olduğunu, banka kayıtları incelendiğinde böyle bir bedelin ödenmediğinin anlaşıldığını, müvekkilinin şirketi devralmak ticaret yapmak gibi bir düşüncesi ve imkanı olmadığını, butlan ile malul olan bu hisse devri işleminin ve adına tahakkuk ettirilen vergi borçlarından haberdar olmayan müvekkilinin Aralık 2013 tarihinde askerlik dönüşünden sonra Ocak 2014'de aldığı tebligatlar sonucu durumdan haberdar olduğunu, Cumhuriyet Savcılığınca olayın yeteri kadar araştırılmaksızın takipsizlik kararı verildiğini ve kararın kesinleştiğini, ... Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti'nin davalıya ait % 99 hissesinin müvekkiline satışının butlan sebebiyle iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, şirket devrinin noter huzurunda yapıldığını, devir tarihi itibari ile şirketle ilgili herhangi bir vergi incelemesi veya vergi cezasının bulunmadığını, davacının devir sonrası şirketi idare edemediğini, kendi kusuru ile vergi incelemesi ve akabinde vergi cezasına sebebiyet verdiğini, ticari defter ve kayıtlarla sabit olduğu üzere davacının şirket hisselerini devraldıktan sonra da ticari faaliyetine devam ettiğini, davacının açmış olduğu usul ve yasalara aykırı kötü niyetli davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davacı ... Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti.'nde hissesi bulunduğunu 25/03/2013 tarihli Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde belirterek davalının hile ile elde ettiği imzaları kullanarak adına şirket kurduğunu beyan etmiş olduğundan, davacının hileyi en geç 25/03/2013 tarihinde öğrendiği, ancak eldeki davayı 1 yıllık hak düşürücü süre dolduktan sonra 05/12/2014 tarihinde açtığı anlaşıldığından davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 10/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:20:05.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim