Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 17. hukuk dairesi e:2015/15615, k:2017/6828


Özet:

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacılar vekili, davalı ... vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 13.06.2017 Salı günü davacılar vekili Av.... geldi. Davalı ... tarafından gelen olmadı. Davalı ... AŞ tarafından gelen olmadı. Davalı ... tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacılar vekili dinlendikten sonra vaktin darlığından dolayı işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmış olup dosya incelendi, gereği düşünüldü. ...


T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/15615
Karar No:2017/6828
K. Tarihi:15.6.2017

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacılar vekili, davalı ... vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 13.06.2017 Salı günü davacılar vekili Av.... geldi. Davalı ... tarafından gelen olmadı. Davalı ... AŞ tarafından gelen olmadı. Davalı ... tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacılar vekili dinlendikten sonra vaktin darlığından dolayı işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmış olup dosya incelendi, gereği düşünüldü.
-K A R A R-
Davacılar vekili, davacıların murisi... 08/04/2013 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanması sonucunda 20/04/2013 tarihinde vefat ettiğini, kazaya karışan ve davalı taraf araç sürücüsünün kazada tam kusurlu olduğunu, davalı taraflardan ...'ın aracın sürücüsü ,... 'ün aracın sahibi ve işleteni, .... Sigorta AŞ 'nin de... plakalı iş bu aracı trafik sigortası ile sigortalayan sigorta şirketi olduğunu belirterek davacılardan eş ... için 60.000,00 TL diğer davacıların her biri için 40.000,00 TL olmak üzere toplam 180.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan... dan tazminine, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik davacı eş ... için 75.000,00 TL, ... için 5.000,00 TL, ... için 10.000,00 TL olmak üzere toplam 90.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalılardan olay tarihinden itibaren
avans faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmesini talep etmiştir. Davcılar vekili, 18.12.2014 traihli celsede davalı ... şirketi tarafından maddi zralaeının karşılandığını, sulh olduklarını belirterek maddi tazminat talebinin konusuz kaldığını beyn etmiştir.
Davalı ... ve ... vekili; davalılardan... 'ün aracın maliki olduğunu, olay günü bu davalılarca ...'a aracın ödünç olarak verildiğini, davalı ... şirketi tarafından davacı tarafa 68.743,81 TL destekten yoksun kalma tazminatı ödenmiş olup bu miktarın yeterli olduğunu, maddi tazminatın aracın sigorta poliçesi kapsamında olup başka bir ödeme yapılması gerekmediğini, gerekse bile sigorta şirketinden alınması gerektiğini, istenilen manevi tazminatın sebepsiz zenginleşme yaratacak boyutta bulunduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... şirketi vekili;.... plakalı aracın davalı şirket nezdinde ... poliçe nolu 24/01/2013 - 2014 tarihleri arasında geçerli olmak üzere ... poliçesi ile teminat altına alındığını, davaya konu kaza nedeniyle davacı tarafa 04/01/2013 tarihinde 68.743,14 TL ödeme yapıldığını, kusur hususunun davacı tarafça ispatlanması gerektiğini, müteveffanın davacıların desteği olduğunun ispatlanması gerektiğinin, davalı şirketin sorumluluğunun poliçede belirtilen limitle sınırlı olduğunu, davalı şirket tarafından yapılan ödemelerin dikkate alınarak güncelleme yapılması gerektiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece,toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, Maddi Tazminat yönünden, tüm davalılar hakkında açılan davanın dava konusuz kaldığından bu hususta KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, Manevi Tazminat yönünden, DAVANIN KISMEN KABUL, KISMEN REDDİ ile, ... için 25.000,00 TL ... için 15.000,00 TL , ... için 15.000,00 TL , ... için 15.000,00 TL nin 08/04/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'dan tahsili ile davacılara verilmesin, Kalan kısımlar yönünden davanın reddine, karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ile davalı ... vekilince tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekili ile davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının
reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 1.480,00 TL vekalet ücretinin davalı ...'dan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davacılara verilmesine, duruşmada vekille temsil olunmayan davalı ... yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 3,70 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, aşağıda dökümü yazılı 3.586,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ...'dan alınmasına 15.06.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:19:56.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim