Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2014/647, k:2017/591T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2014/647
Karar No:2017/591
K. Tarihi:8.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/647
Karar No : 2017/591


Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili :

Karşı Taraf (Davacılar) :
Vekilleri :

İstemin Özeti : 25.12.2007 tarihinde, Van İli Erciş İlçesi, Erciş-Yukarı Işıklı yolunda 48 ....plakalı araç ile seyir halinde iken yolda bulunan çukur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek meydana gelen kazada davalı idarenin hizmet kusurunun bulunduğunu ileri sürün davacılar tarafından, uğranıldığı iddia edilen zarara karşılık olmak üzere araç sahibi olan davacı için 6.960 TL maddi, araç sürücüsü olan davacı için ise 5.000 TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, Van 2. İdare Mahkemesi'nce; Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce hazırlanan 12.08.2010 tarihli bilirkişi raporunda; idarenin sözkonusu çukura zamanında müdahale etmeyerek ve gerekli tedbirleri almayarak trafik güvenliğini sağlamadığı, sonuç olarak yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşun %100 oranında asli kusurlu olduğu, sürücünün ise kusursuz olduğu belirtilmiş ve bu oranlar hükme esas alınarak maddi tazminat isteminin kabulü, 6.960 TL maddi tazminatın, davalı idarece, hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacı 'a (araç sahibi) ödenmesi, manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 500 TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalı idarece 'a ödenmesi, belirtilen miktarı aşan 4.500 TL'ye ilişkin manevi tazminat talebinin ise reddi yolunda verilen kararın, davalı idare tarafından hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmaların Özeti : Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Van 2. İdare Mahkemesi'nin 27/10/2010 tarih ve E:2009/1563, K:2010/2437 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye
Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:59:17.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim