Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2013/11616, k:2017/587T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2013/11616
Karar No:2017/587
K. Tarihi:8.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/11616
Karar No : 2017/587


Temyiz Eden (Davacı) :
Vekili :

Diğer Davacılar :

Vekili :


Vekili :

Temyiz Eden ve
Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :

İstemin Özeti : 'nın oğlu, 'nın eşi, ........ babası,.............., , ........... ağabeyi olan müteveffa .......... ölümüne neden olan trafik kazasının meydana geldiği karayolunun bakım, onarım ve trafik güvenliğinin sağlanmasında davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğundan bahisle uğranıldığı ileri sürülen zarara karşılık için 10.800,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi, .......... için 5.400,00 TL maddi, 20.000,00 TL manevi, için 4.200,00 TL maddi, 20.000,00 TL manevi, .......ı için 6.600,00 TL maddi, 20.000,00 TL için manevi, ........... için 12.000,00 TL maddi, 100.000,00 TL manevi, kaza esnasında araçta bulunarak kaza sebebiyle malul olan ve eşinin ölümüyle destekten yoksun kalan için 109.000,00 TL maddi, 150.000,00 TL manevi, kaza esnasında araçta bulunarak malul olan ........için 100.000,00 TL maddi, 150.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 658.000,00 TL tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'nce; aynı olay hakkında Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kusur oranının tespiti amacıyla yaptırılan 29/08/2011 tarihli bilirkişi raporunda; müteveffanın cadde aydınlatması ve far hüzmelerinin sağladığı görüş ile seyir halinde iken, hızını kullandığı aracın özelliğine, görüş, yol ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadığı için % 40; davalı idarenin ise yol bakımından ve güvenliğinden sorumlu personelinin söz konusu mevkide kaplama üzerinde bulunan açık rögar etrafına şilt çekerek ve/ veya ışıklı - ışıksız trafik işareti koyarak sürücüleri uyarmadığı sebebiyle % 60 oranında kusuru bulunduğunun belirtildiği, bu kusur oranları dikkate alınarak aynı mahkeme tarafından bedensel zararın karşılığı tazminatın ve destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması amacıyla yaptırılan 26/12/2011 tarihli raporda ise müteveffanın eşi nın zararının 476.049,23 TL, kızı .........zararının 123.811,61 TL ve annesi nın zararının 116.995,82 TL olduğu tespit edilmiş ve bilirkişi raporları gerekçe itibariyle benimsenip hükme esas alınarak; taleple bağlı kalınarak müteveffanın eşi için %11 oranında bedensel zararın karşılığı ile destekten yoksun kalma nedeniyle 109.000,00 TL, kızı .........için destekten yoksun kalma nedeniyle 12.000,00 TL ve annesi için destekten yoksun kalma nedeniyle 10.800,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacılara ödenmesi, davacılardan ......ı tarafından müteveffanın desteğinden yoksun kaldıkları gerekçesiyle 16.200,00 TL maddi tazminat istemine ilişkin kısmı için davacıların müteveffanın desteğinden yoksun kaldıklarına ilişkin delil ibraz edemedikleri ve ölenin desteğinden yararlandıkları hususu ispat edilemediğinden maddi tazminat istemlerinin reddi; davacılardan ............ % 19 oranında bedensel zarara uğradığından dolayı 100.000,00 TL maddi tazminat istemi açısından Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/03/2012 tarih ve E: 2009/407, K:2011/48 sayılı kararı ile davacının %19 oranında sakatlık karşılığı olan 69.111,79 TL zararın (maddi tazminatın) davalı ..........'den alınarak davacıya verilmesine karar verildiğinden maddi tazminat talebinin reddi, kazada ölen ....... annesi için 15.000,00 TL, kızı için 30.000,00 TL kız kardeşi ..... için 6.000,00, kız kardeşi için 6.000,00 TL ve kız kardeşi ........ için 6.000,00 TL, eşi için 60.000,00 TL ve kaza esnasında araç içinde bulunarak % 19 oranında bedensel zarara uğrayan ........... için 15.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacılara ödenmesi, fazlaya ilişkin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi yolunda verilen kararın, taraflarca aleyhlerine olan kısımlarının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmaların Özeti : Taraflarca savunma verilmemiştir.

Düşüncesi : Temyiz istemlerinin reddi gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dileklerindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz istemlerinin reddine, Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'nin 05/07/2012 tarih ve E:2009/1922, K:2012/831 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:59:16.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim