Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2014/628, k:2017/593


Özet:

Bu durumda, Mahkeme'nin gerekli incelemeyi yaparak, kaza mahallinin hangi kurumun sorumluluğunda olduğunu belirledikten sonra bu kuruma husumet yöneltilmek suretiyle bir karar vermesi gerekirken, davalı idarenin sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararda usul hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır. ...


T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2014/628
Karar No:2017/593
K. Tarihi:8.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/628
Karar No : 2017/593

Temyiz Eden (Davacı) :
Vekili :
Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :

İstemin Özeti : Balıkesir İdare Mahkemesi'nin 27/02/2012 tarih ve E:2010/137; K:2012/332 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Düşüncesi :Dosyanın yanlış hasımla tekemmül ettirilmesi suretiyle verilen mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, davacı şirket tarafından kasko sigorta poliçesi ile sigorta edilen 34 .........plakalı çekici araç ve çekiciye bağlı 34 ........ plakalı yarı römork aracın davalı idarenin bakım ve gözetim sorumluluğunda bulunan yolun sağ şerinde oluşan kısmi çökme nedeniyle meydana gelen trafik kazası sonucunda hasarlanması nedeniyle ödenen 51.603,00-TL tazminatın ödeme tarihi olan 22.06.2009 tarihinden işleyecek yasal faiziyle tazmini istemiyle açılmıştır.
Balıkesir İdare Mahkemesi'nce; uyuşmazlığa konu zararın doğmasına neden olan olayın davalı idarenin bakım bakım ve gözetim sorumluluğunda olan yol ağında gerçekleşmediği, dolayısıyla dava konusu zararın meydana gelmesinde davalı idarenin hizmet kusuruna neden olabilecek bir işlem veya eylemin olmadığı görülerek davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı tarafından, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek anılan İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Dilekçeler üzerine ilk inceleme başlıklı 14. maddesinin 3. fıkrası (f) bendinde dilekçelerin husumet yönünden de incelenmesi gerektiği, anılan Kanun'un 15. maddesinin 1. fıkrası (c) bendinde ise 14. maddenin 3/f bendine göre, davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde, dava dilekçesinin gerçek hasma tebliğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden; Mahkemece 18.11.2011 tarihinde yapılan ara kararı üzerine gönderilen bilgi ve belgelerden; uyuşmazlığa konu olan kazanın (10-28) Kontrol Kesim Numaralı (Balıkesir- Sındırgı) 555.09 Devlet Yolu Ayrımı-Bigadiç-Yağcılar il yolunun 3+400 km'sinden ayrılan tali yolun 5+800 km'sinde meydana geldiği, söz konusu yolun Balıkesir İl Özel İdaresi, Bigadiç Belediyesi ve davalı idarenin bakım ve gözetim sorumluluğunda olan yol ağının dışında olduğunun belirtildiği, ancak mahkeme tarafından kazanın meydana geldiği yerin tam olarak hangi kurumun sorumluluğunda olduğuna ilişkin araştırma yapılmadan davalı 'nün sorumluluğunda olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Bu durumda, Mahkeme'nin gerekli incelemeyi yaparak, kaza mahallinin hangi kurumun sorumluluğunda olduğunu belirledikten sonra bu kuruma husumet yöneltilmek suretiyle bir karar vermesi gerekirken, davalı idarenin sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararda usul hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Balıkesir İdare Mahkemesi'nin 27/02/2012 tarih ve E:2010/137; K:2012/332 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye


Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:59:15.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim