Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2014/645, k:2017/590T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2014/645
Karar No:2017/590
K. Tarihi:8.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/645
Karar No : 2017/590

Temyiz Eden (Davalı) :

Vekili :

Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :

İstemin Özeti : Davacı şirkete sigortalı olan 01........plakalı aracın Oğuzeli-Elbeyli arasındaki karayolunda 1.11.2006 tarihinde meydana gelen kaza sonucu oluşan hasar bedelinin, hak sahibine ödendiğinden bahisle, kazada davalı idarenin %75 kusur oranına tekabül eden 8.162,00 TL'nin yasal faiziyle tazminine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, Gaziantep 1. İdare Mahkemesi'nce; Adli Tıp Kurumu'na yaptırılan 14/10/2008 tarihli bilirkişi raporunda, sürücünün kavşağa girerken hızını ayarlamayıp dikkatsiz ve tedbirsiz davranması nedeniyle %75, yol çalışması devam eden ve ortasında gevşek malzeme zeminli bulunan kavşakta sürücüleri uyarmak bakımından yeterli işaret levhası koymaması ve gerekli tedbirleri almaması nedeniyle ilgili birimin %25 oranında kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile (10.882,00x%25) 2.720,50 TL'nin başvuru tarihi olan 27.4.2007 tarihinden ödeme gününe kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesi, 5.441,50 TL'lik kısmı ile bu kısma ilişkin yasal faiz talebinin ise reddi yolunda verilen kararın, davalı idare tarafından hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Gaziantep 1. İdare Mahkemesi'nin 17/02/2009 tarih ve E:2008/387, K:2009/123 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye
Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:59:13.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim