Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2014/525, k:2017/611T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2014/525
Karar No:2017/611
K. Tarihi:9.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/525
Karar No : 2017/611


Temyiz Eden (Davalı) :
Karşı Taraf (Davacılar) :
Vekilleri :

İstemin Özeti : Davacıların yakını olan ....'in kullandığı .... plaka sayılı araca 11.01.2008 tarihinde karşı yönden gelen ....lakalı aracın çarpması sonucu davacılar yakınının ölmesinde davalı idarenin karayollarında can ve mal güvenliğini sağlayacak düzenleme ve işaretlemeleri yapmadığı, gerekli tedbirleri almadığı, kazanın oluşumunda yolun kusurunun etkisinin olduğu ve idarenin %75 oranında kusurlu olduğu ileri sürülerek, toplam 201.877,44-TL maddi ve toplam 127.500,00-TL manevi zararın olay tarihinden itibaren işletilecek avans faizi ile birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce; Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce trafik bilirkişisine yaptırılan bilirkişi incelemesine göre, davalı idarenin kazanın meydana gelmesinde %75 oranında kusuru olduğu gerekçesiyle, 201.877,44-TL maddi tazminat istemi ile 65.000,00-TL manevi tazminat isteminin kabulü, 62.500,00-TL manevi tazminat isteminin reddi yolunda verilen kararın kabule ilişkin kısmının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği, kararın yargı harçları yönünden düzeltilerek onanması gerektiği savunulmuştur.

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 27/03/2012 tarih ve E:2010/102, K:2012/972 sayılı kararının kabule ilişkin kısmının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:59:11.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim