Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2014/615, k:2017/618T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2014/615
Karar No:2017/618
K. Tarihi:9.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/615
Karar No : 2017/618


Temyiz Eden (Davalı) :
Vekilleri :

Karşı Taraf (Davacılar) : kendi adına asaleten, çocukları , , adına velayeten
Vekilleri :
İstemin Özeti : 30.04.2007 tarihinde Ahlat-Adilcevaz Karayolu'nda ....ve .... plakalı iki aracın çarpışması suretiyle meydana gelen ve davacıların murisi ....'nın vefat etmesi ile sonuçlanan trafik kazasında, davalı 'nün hizmet kusuru bulunduğundan bahisle, davacılar yakınının vefat etmesi nedeniyle davacıların uğradığı iddia olunan zararlara karşılık olarak eşi ... için 15.000,00-TL maddi, 10.000,00-TL manevi, çocuğu .... için 12.000,00-TL maddi, 5.000,00-TL manevi, çocuğu ....için 5.000,00-TL maddi, 5.000,00-TL manevi, çocuğu ....için 3.000,00-TL maddi, 5.000,00-TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacılara ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, Van 1. İdare Mahkemesi'nce; Adli Tıp Kurumu Raporuna göre kazanın meydana gelmesinde davalı idarenin %50 oranında kusuru bulunduğu gerekçesiyle davacıların maddi ve manevi tazminat taleplerinin kabulü ile davacılardan 'ya 15.000,00-TL maddi 10.000,00-TL manevi, 'ya 12.000,00-TL maddi 5.000,00-TL manevi, 'ya 5.000,00-TL maddi 5.000,00-TL manevi, 'ya 3.000,00-TL maddi 5.000,00-TL manevi olmak üzere toplam 35.000,00-TL maddi 25.000,00 TL manevi tazminatın idareye başvuru tarihi olan 30.04.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmalarının Özeti : Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Van 1. İdare Mahkemesi'nin 26/04/2012 tarih ve E:2008/1756, K:2012/721 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:59:10.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim